EÚ strategické ciele

Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory SK RIS3 2021+

Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory v rámci Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska (Ministerstvo dopravy SR, 2021)

Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory v rámci Stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti (EK, 2020)

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 –2026

LP/2022/825, MIRRI SR

Cieľom materiálu je strategicky a systematicky zastrešiť a koordinovať podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov na Slovensku pri efektívnom využití a koordinácii podpory z prostriedkov Európskej únie v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

Plnenie akčného plánu sa vzťahuje na obdobie rokov 2023 – 2026 a jeho ťažiskom je realizácia 12 opatrení zameraných na podporu budovania a rozvoja inteligentných samospráv na Slovensku. Zároveň akčný plán prihliada aj na existujúce opatrenia a podporené mechanizmy vychádzajúce z existujúcich akčných plánov, stratégií a prebiehajúcich projektov, resp. realizovaných projektov v rokoch 2023 – 2026.

Platnosť: 01.12.2022 (Pred rokovaním)

Oblasť politiky: Regionálny rozvoj

Odkaz: https://sprievodca.smartmobility.gov.sk/europska-a-narodna-legislativa-strategie-v-oblasti-rozvoja-dopravy/prehlad-cielov-a-planovanych-oblasti-podpory-v-ramci-strategie-pre-udrzatelnu-a-inteligentnu-mobilitu-nasmerovanie-europskej-dopravy-do-buducnosti-ek-2020/

Príloha 1:

Súlad príkladov so stratégiami a podpornými aktivitami

Príloha 2:

Súlad opatrení so stratégiami a podpornými aktivitami