Aktuálny stav financovania projektov inteligentnej mobility na Slovensku

Aj na Slovensku budú z hľadiska financovania kľúčovú úlohu predstavovať opatrenia umožňujúce podporu inovatívnych riešení. Pri príprave Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 bolo financovanie opatrení vedy, výskumu a inovácií (VVaI) označené za kľúčovú horizontálnu otázku, ktorú je potrebné prioritne riešiť v najbližšom období. Slovenské financovanie v tejto oblasti sa v súčasnosti vo významnej miere spolieha na európske štrukturálne a investičné fondy, resp. európske fondy a vyznačuje sa nízkou úrovňou národného financovania a pomerne nízkou úrovňou súkromných investícií do vedy a techniky. Analogicky vyzerá situácia pre celú oblasť inteligentnej a udržateľnej mobility.

Pri mapovaní stavu subjektov, ktoré zohrávajú alebo majú potenciál zohrávať úlohu pri budovaní ekosystému udržateľnej a inteligentnej mobility (IM), bolo v roku 2020 identifikovaných 74 subjektov súkromného sektora vykonávajúcich aktivity VVaI z celkového počtu 384 subjektov súkromného sektora, čo predstavovalo podiel 19%. Išlo o rovnaký pomer ako pri porovnaní podielu subjektov s aktivitami VVaI v skupine všetkých subjektov štvorzávitnice (Quadruple Helix). Na prvý pohľad teda nejde o veľmi výraznú aktivitu. Keďže ide o rozvíjajúcu sa oblasť zatiaľ s malým množstvom komerčne zaujímavých projektov a s vyššou mierou rizika, banky nepredstavujú ich hlavný zdroj financovania. V segmente podpory rizikového kapitálu si z trinástich identifikovaných venture fondov na Slovensku žiaden výslovne neudáva investície do oblasti mobility ako súčasť svojej investičnej stratégie a len 6 z nich investície do inovácií, technológií vrátane informačných, infraštruktúry a energetiky. Z oslovených fondov Neulogy Ventures investovala výraznejšie do oblasti elektromobility formou seed a venture capital. Od roku 2014 podporila tri spoločnosti 9 mil. EUR, čo predstavovalo asi 25% z celkovo investovaných prostriedkov. Išlo o spoločnosť Greenway Infrastructure budujúcu sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá (EV), spoločnosť Voltia vyrábajúcu elektrické doručovacie autá pre doručovanie na poslednej míli a spoločnosť Seak vyrábajúcu nabíjacie stanice pre EV. Fond Eterus Capital investoval do celého portfólia najrôznejších oblastí IM od podpory spoločnosti Virtual Reality Media vyvíjajúcu simulačné technológie a vyrábajúcu letecké simulátory pre civilné aj vojenské letectvo, cez podporu spoločnosti Sygic vyvíjajúcu navigačné aplikácie založené na GPS a inovatívne navigačné riešenia a vstup do spoločnosti Hopin, kde rozšírili služby o parkovanie a kuriérske služby. Od roku 2010 podporila a investovala do oblasti IM do 5 mil. EUR, čo predstavovalo asi 10% z celkovo investovaných prostriedkov. Spoločnosti, ktoré na prieskum reagovali, považovali segment inteligentnej dopravy za atraktívny a potvrdili záujem investovať do tejto oblasti aj naďalej. Celkovo je však objem dostupného venture kapitálu vo fondoch na Slovensku pomerne malý a zatiaľ nemôže zaujať významnejšiu pozíciu pri podpore IM. 

Výraznú časť financovania IM doteraz zabezpečovali najmä rámcové programy pre výskum a inovácie a EŠIF, v oblasti energetiky a elektromobility CEF a programy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR).

V prípade EŠIF to v končiacom programovom období boli napríklad výzvy operačných programov Integrovaný regionálny operačný program a Integrovaná infraštruktúra, z ktorých najmä viaceré verejné a samosprávne orgány financovali projekty železničnej a cestnej infraštruktúry, telematiky, cyklomobility a nové ekologickejšie vozidlá pre mestskú hromadnú dopravu. V rámci dnes už prekonaného prístupu to však mohlo napr. znamenať obstaranie väčšiny autobusov s hybridným pohonom a iba na dôvažok aj niekoľko elektrických autobusov. Väčšia časť investícií bola teda smerovaná do budovania infraštruktúry a renovácie vozového parku, oblasť služieb a rozvoja ľudského kapitálu nebola prioritou. 

Viacero projektov, vrátane takých, v ktorých bol hlavným realizátorom slovenský subjekt, bolo financovaných z rámcových programov pre výskum a inovácie, hlavne z programu Horizon 2020, hoci v porovnaní s ostatnými krajinami je účasť Slovenska pomerne nízka. V rámci programu H2020 sa umiestnilo na 24. mieste z 28 krajín, a to tak z hľadiska počtu účastí, ako aj z hľadiska výšky získaného financovania. Čistý príspevok zo strany EÚ pre Slovensko na program H2020 predstavoval necelých 103 miliónov EUR, čo bolo len 0,22 % celkového rozpočtu aktuálneho Rámcového programu. Pre porovnanie (bez ohľadu na celkovú populáciu alebo percento výskumných pracovníkov z celkovej populácie) predstavovala účasť Českej republiky (v čistých príspevkoch EÚ) 377,5 milióna EUR, čo predstavuje 0,82 % z celkového rozpočtu. Napriek nízkemu využitiu európskych zdrojov tvorí financovanie výskumných a inovačných projektov z rámcových programov a EŠIF výraznú časť zdrojov vynakladaných na Slovensku, čo pri slabej a pomalej implementácii EŠIF znamená výrazné riziko. 

Oblasť nabíjacej infraštruktúry pre EV je silne podporená podporou zo strany MH SR aj v podobe programovej pomoci pomocou výziev v rámci schémy de minimis (DM – 6/2019). Niekoľko projektov spoločnosti Greenway na rozšírenie siete elektrických nabíjacích staníc na Slovensku a v Poľsku, vrátane ultrarýchlych nabíjacích staníc, boli podporené z CEF, Európskou investičnou bankou a zároveň aj venture kapitálom. Najnovšie získalo konzorcium EXPAND-E vedené spoločnosťami IONITY a GreenWay 70 miliónov EUR na rozmiestnenie viac ako 2 100 nabíjacích staníc (150 kW – 350 kW) pre ľahké a ťažké elektrické vozidlá na viac ako 450 miestach v 22 členských štátoch EÚ, čo je dosiaľ najväčší európsky projekt podpory nabíjacích staníc z CEF.

Okrem výskumných a infraštruktúrnych projektov pre oblasť IM je potrebné spomenúť veľké národné projekty, ktorých úlohou je nastaviť prostredie a pravidlá pre jej ďalší strategický rozvoj. Jedným z prvých bol program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných informácií. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a MIRRI SR spoločne realizujú národný projekt „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa.

Vo výstupe 2 aktivity 5.2 tohto projektu boli kategorizované a definované jednotlivé zložky inteligentnej mobility (domény a subdomény) a prepojené s aktuálne dostupnými mechanizmami financovania aktivít IM (Program Slovensko vrátane Plánu na spravodlivú transformáciu, Plán obnovy a odolnosti, CEF, Horizon Europe atď.) až na úroveň jednotlivých opatrení. Zmapovanie by malo pomôcť pri začleňovaní aktivít IM do výziev alebo pri príprave výziev dizajnovaných špeciálne pre oblasť IM tak, aby boli napĺňané všetky stratégie, ktoré sú pre ňu relevantné.

Predpokladom úspechu akejkoľvek stratégie je o. i. včasné vytvorenie zásobníka s dostatočným množstvom projektových zámerov s prioritou pre projekty transformačného charakteru. Tento dokument (spolu s výstupom 2) môže poskytnúť základnú mapu a návod v úvodnej fáze ich definovania a hľadania vhodných finančných zdrojov pre konkrétny typ aktivít. Zásobník realizovateľných a financovateľných projektových zámerov môže slúžiť ako konkrétny plán dlhodobej spolupráce medzi subjektami, ktoré ich plánujú realizovať, napr. inovačnými spoločnosťami, mestami, výskumnými organizáciami na jednej strane a investormi, bankami, implementačnými agentúrami a orgánmi zodpovednými za realizáciu politík a prípravu výziev na strane druhej.