Zadefinovanie cieľov projektu

A1.01 – zadefinovanie cieľov projektu – sumár typických cieľov

Prípadové štúdie s príkladmi najrôznejších projektov z tohto dokumentu boli využité na zostavenie sumára typických cieľov projektov IM. Každý projekt musí mať zadefinovaný jeden hlavný cieľ a podľa potreby aj niekoľko hierarchicky nižšie postavených cieľov, ktoré naplnenie hlavného cieľa podporujú a mali by byť merateľné. Cieľ projektu formuluje globálny účel, ku ktorého naplneniu majú smerovať všetky pomocné ciele, aktivity a úlohy projektu. Pri uvádzaní cieľov projektov na informačné účely sa zvykne uvádzať práve hlavný cieľ. Na ukážky boli vybrané hlavné ciele projektov zo Slovenska aj zahraničia z oblasti mobility tak, aby zahŕňali:

Projekty zo zahraničia

Projekty slovenských subjektov

  1. A1.02 – komplexné zhodnotenie projektov

A1.02 – komplexné zhodnotenie projektov

Na komplexné zhodnotenie projektov sa najčastejšie využíva predbežná štúdia uskutočniteľnosti alebo štúdia uskutočniteľnosti. Na Slovensku je štúdia uskutočniteľnosti pri verejných investičných projektoch a niektorých programoch EÚ povinnou súčasťou posúdenia projektu alebo žiadosti o grant. 

Postup jej prípravy upravuje Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020. Pokyn je záväzný pre všetky verejné investičné projekty v oblasti informačných a komunikačných technológii (IKT) bez ohľadu na zdroj financovania (štátny rozpočet, EŠIF, PPP či iné formy kombinácie verejných a súkromných financií), pre všetky projekty, uchádzajúce sa o financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť (okrem projektov predkladaných na dopytovo-orientované projekty, kde povinnosti upravuje výzva), pre všetky verejné investičné projekty, ktorých investorom sú ústredné orgány štátnej správy alebo ich rozpočtové a podriadené organizácie, či obchodné spoločnosti vo vlastníctve štátu. Má odporúčací charakter pre verejné investičné projekty, ktorých investorom sú orgány územnej samosprávy či ostatné obchodné spoločnosti v plnom alebo čiastočnom vlastníctve štátu, nezaradené do sektora verejnej správy.

Podľa pokynu tvoria základnú štruktúru štúdie uskutočniteľnosti najmä tieto časti:

Štúdie uskutočniteľnosti sú v rámci prijatých postupov zverejnené na stránke Metais. Príkladom štúdií uskutočniteľnosti týkajúcich sa IM sú napr. štúdia uskutočniteľnosti – Smart City Banská Štiavnica riešiaca okrem inteligentného verejného osvetlenia aj parkovací systém, predpokladajúce o.i i inštaláciu jednotného systému – platformy pre integráciu subsystémov Smart riešení, ku ktorým bude pripojená časť Verejné osvetlenia a Parkovací systém a vybudovanie systému snímania parkovacích miest kamerovým systémom alebo senzorickým snímaním, zobrazovanie týchto údajov pre účastníkov dopravy s možnosťou navigácie návštevníkov na voľné parkovacie miesta a inštaláciu platobných terminálov pre automatizovaný výber parkovného. 

Ďalším obdobným príkladom je štúdia uskutočniteľnosti – Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica riešiaca monitoring dopravy a zavedenie systému komplexného systému informovania o stave dopravy v meste.

Obe štúdie boli pripravené ako súčasť projektu realizovaného prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

A2 – príklady partnerstiev

Prípadové štúdie s príkladmi najrôznejších projektov z tohto dokumentu boli využité na zostavenie sumára typických partnerstiev v projektoch IM.

Projekty zo zahraničia

Zahraničné projekty boli až na jeden prípad realizované partnerstvami v počte od 6 do niekoľkých desiatkov zo štyroch a viacerých krajín, čo nie je prekvapením, keďže väčšina z nich bola financovaná z rámcových programov, ktoré vytvorenie takéhoto konzorcia pre projekt priamo vyžadujú. 

Projekty slovenských subjektov

Pri projektoch slovenských subjektov bolo v prípade získania financovania z Horizon 2020 vytvorené projektové konzorcium, v prípadoch financovania z domácich riadených programov realizovali projekty subjekty samostatne. Slovenské programy väčšinou vytvorenie partnerstva nevyžadujú, resp. pri nastavení podmienok podpory vo výzvach ani nevytvárajú motivačné podmienky na vytváranie partnerstiev. 

Príležitosti na sieťovanie a potenciálne vytváranie partnerstiev poskytujú o.i. i významné špecializované medzinárodné i slovenské podujatia:

Názov podujatiaPopisMiestoPeriodicita
InnoTrans Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre železničnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostovBerlíndvojročne
ILA BerlinNajväčší odborný medzinárodný veľtrh pre letectvo, vesmír a obranu v BerlíneBerlíndvojročne
MES ExpoMobility Electronics Suppliers – Odborný medzinárodný veľtrh dodávateľov elektroniky v mobiliteBerlíndvojročne
Bus2BusOdborná výstava a kongres pre autobusy, technológie, infraštruktúru a služby v BerlíneBerlíndvojročne
Road Transport ResearchKonferencia o výskumných projektov v oblasti cestnej dopravyBruselročne
ITS European CongressNajväčšie európske podujatie v oblasti Smart mobility a digitalizácie v doprave pod záštitou organizácie ERTICOLisabonročne
Smartcity Expo World CongressJedno z najväčších svetových podujatí v oblasti Smart mobilityBarcelone
Konferencie združenia Driving.DigitalKonferencia o udržateľnej a inteligentnej mobiliteSlovenskoročne
TRA Transport Research ArenKonferencia o doprave a mobilite v EurópeRôzne európske mestá(Dublin 2023)dvojročne
ITS World Congress Svetový kongres o inteligentných dopravných systémochKaždý rok sa podujatie koná v inom regióneDubaj 2024
Príklady podujatí, veľtrhov, združení a konzorcií vhodných pre sieťovanie a vytváranie partnerstiev