Zdroje financovania testovacích prostredí na Slovensku

Mechanizmy financovania – prehľad, aplikovanie na SR, harmonogram

* Uvedené objemy zdrojov predstavujú celkovú alokáciu vyčlenenú v rámci tých častí nástroja, ktoré boli identifikované ako vhodné na podporu aktivít zahŕňajúcich oblasť inteligentnej mobility. Časť z nich môže byť dopredu dedikovaná na podporu iných aktivít. 

**   Komplexnosť – relatívna zložitosť získania zdrojov a a implementácie projektu z mechanizmu. Potenciál – veľkosť a vhodnosť zdrojov využiteľných na financovanie projektu. Pozri prílohu č. 1.

*** Objem financií vychádza z výberu financovateľných aktivít v dokumentoch  Work Programme 2023-2024 pre daný mechanizmus a môže sa v ďalších rokoch meniť. Predstavuje minimálnu potenciálne využiteľnú alokáciu.

Súkromné/zmiešané financovanie

Spôsoby financovania so zapojením súkromných zdrojov využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

Súkromné financovanie

Privátne / korporátne financie: je financovanie založené na primárnom financovaní z vlastných zdrojov súkromnej spoločnosti alebo jej materskej spoločnosti.

Súkromné banky: súkromné banky sú tradičnými finančnými inštitúciami s licenciou na prijímanie peňažných vkladov a poskytovanie pôžičiek. Komerčné banky sa sústreďujú najmä na súkromné osoby a malé a stredné podniky, investičné banky poskytujú služby najmä korporátnej klientele. Penzijné fondy a poisťovne: majú oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. V rámci nich môžu s cieľom dosiahnuť zisk v prospech poistených vykonávať investičnú činnosť (podnikanie na finančnom trhu, prípadne inú podnikateľskú

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Zmiešané financovanie: Verejno–súkromné partnerstvá (PPP)

Operations Maintenance Management (OMM): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, pri ktorej súkromný partner len prevádzkuje a udržuje infraštruktúru, ale vlastníctvo ostáva štátne. Forma OMM je veľmi blízka outsourcingu.

Design & Build (DB): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, pri ktorej súkromný partner naprojektuje a vybuduje infraštruktúru podľa požiadaviek štátu za fixnú sumu, pričom riziko prekročenia nákladov nesie súkromný partner. Keďže súkromný partner stavbu nevlastní ani neprevádzkuje, nenesie riziko, či bude investícia stratová alebo či stratí časom svoju prevádzkyschopnosť.

Build Operate Transfer (BOT): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, ktorej cieľom je zabezpečenie testovacieho prostredia prostredníctvom zabezpečenia výstavby, prevádzky a údržby infraštruktúry. Prevádzka infraštruktúry sa dohodne zmluvne na dlhšie obdobie. Ide o model s vyšším podielom rizík na strane súkromného partnera, ale so zárukami verejných financií.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Metodické dokumenty pre postup pri príprave a realizácii projektov typu PPP vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Metodika nevylučuje využitie viacerých foriem verejno-súkromného partnerstva, ale nastavená je predovšetkým na formu DBFO s využitím koncesie podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ako využiteľný pripadá do úvahy aj postup obstarávania v podobe inovatívneho partnerstva. *

Pripravenosť a prvé skúsenosti Slovenska už boli v minulosti hodnotené v štúdiách niektorých autorov**- vrátane hodnotenia Európskou bankou pre obnovu a rozvoj .***

Spôsoby financovania so zapojením súkromných zdrojov využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

Zmiešané financovanie: Verejno–Súkromne partnerstvá (PPP)

Build Own Operate Transfer (BOOT): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, pri ktorej súkromný subjekt financuje, vybuduje, vlastní a prevádzkuje infraštruktúru a po skončení zmluvného obdobia prevedie vlastníctvo na štát. V niektorých krajinách sa za PPP považuje práve táto skupina projektov s privátnym partnerstvom, pretože sa realizujú bez poskytnutia záruk verejných financií. Ide o model s podstatne vyšším prenosom rizika na súkromného partnera.

Design Build Finance Operate (DBFO): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, pri ktorej súkromný subjekt naprojektuje, financuje, vybuduje, vlastní a prevádzkuje infraštruktúru. Po skončení koncesie, obyčajne dlhodobej, prevádzkovateľ prevedie vlastníctvo na štát.

Koncesia: cieľom koncesie je zabezpečenie poskytovania verejných služieb prostredníctvom verejno – súkromneho partnerstva. Súkromný partner zabezpečuje financovanie výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby. Verejný subjekt uzatvára so súkromným partnerom (koncesionárom) koncesnú zmluvu s dlhšou koncesnou lehotou (napr. 25 až 30 rokov), počas ktorej dochádza k amortizácii väčšej časti investície.

Build Own Operate (BOO): je forma partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, pri ktorej súkromný subjekt financuje, vybuduje, vlastní a prevádzkuje infraštruktúru natrvalo. Môže ju predať inému investorovi. Záujmy štátu sú zabezpečené dohodnutými kompetenciami pre štát, napríklad v kontrole dohodnutých kritérií a pod.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Zmiešané financovanie: Spolufinancovanie k projektom

Spolufinancovanie k projektom: Projekty spojené s testovaním inteligentnej mobility sú realizované zväčša ako partnerstvo medzi subjektmi z verejného a súkromného sektora. Väčšia  časť finančného objemu býva pokrytá z verejných fondov, napr. európskych. Zvyšnú časť spolufinancujú, dopĺňajú verejní partneri (napr. univerzity, štátne agentúry a pod.) z verejných a súkromní partneri zo súkromných zdrojov. Financovanie je teda rozložené medzi obe strany, a to podľa potrieb a zloženia projektu.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

súkromní partneri sú často svetovo významné spoločnosti (automobilky, ich najväčší dodávatelia, telekomunikačné spoločnosti a miera ich spolufinancovania teda môže byť významným príspevkom do celkového financovania testovacích prostredí a projektov. Príklad: projekt AdapTIve

Arena del Futuro, Chiari, Taliansko

Príklad zo zahraničnej praxe pre koncesiu v podobe mechanizmu BOOT – Arena del Futuro, Chiari, IT. Využité boli súkromné zdroje hlavného koncesionára a jeho partnerov. Prevádzkové náklady sú kryté z rovnakých zdrojov a závisia od typu a počtu testov na okruhu.

AdaptIVe – Automated Driving Applications and Technologies for Intelligent Vehicles

Príklad zo zahraničnej praxe pre typ projektového financovania – AdaptIVe (2014-2017). Celkový objem financovania bol 25 miliónov eur. Z toho Európska Únia vyčlenila 14 miliónov EUR zo siedmeho rámcového programu na výskum, technologický rozvoj a demonštráciu. Zvyšných 11 miliónov EUR financovalo konzorcium zostavené zo súkromných partnerov, medzi ktorých patrili: Volkswagen, Volvo, Scania, Bosch, Continental, Opel, PSA a mnoho ďalších.

Plán obnovy a odolnosti

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

Udržateľná doprava (komponent 3 – K3)

Investícia 4: Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony : VÚC, obce – verejne prístupná nabíjacia infraštruktúra (100% intenzita), podnikateľské subjekty (50%) – 52 mil. EUR

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

vybavenie testovacieho prostredia (okruhu, verejnej komunikácie) nabíjacími bodmi

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja, inovácií a digitálnej ekonomiky (K9)

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizon Europe a European Institute of Innovation and Technology – podpora projektov, ktoré získali „Seal of Excellence,“ ale zostali bez grantu, podpora prípravy žiadostí o granty, matching granty; vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie, podniky– 47 mil. EUR 

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja – matching granty pre výskumné inštitúcie ku zdrojom získaným od súkromného sektora, transformačné a inovačné konzorciá (startupy, vysoké školy/výskumné inštitúcie, samosprávne kraje etablované spoločnosti, podniky a združenia právnických osôb), zriadenie 2-3 inovačných centier (primárne v BA a KE) zameraných napr. na smart mobilitu, inovačné, digitálne, patentové vouchre – 179 mil. EUR

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky – podpora prechodu na digitálnu ekonomiku, nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb a priemyselné komory – 134 mil. EUR

Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií (SIH) – kapitálový vstup v rannej fáze životného cyklu podnikov -15 mil. EUR, mikroúvery – 8 mil. EUR

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Digitálne Slovensko – štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) (K17)

Investícia 5: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií – výskum a tvorbu aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií, MSP a ostatné podniky, OVM, výskumno-vývojové inštitúcie – 134 mil. EUR

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Celková alokácia pre Slovensko

Plán obnovy (mld. EUR): EÚ vs. SR

Alokácia potenciálne relevantných častí mechanizmu

Komponenty Plánu obnovy relevantné pre testovacie prostredia (mil. EUR)

Pomer alokácie potenciálne relevantných častí mechanizmu k celkovej alokácii

Operačný program Slovensko

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (špecifický cieľ 1.1) 

Opatrenie 1.1.1: Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch – podpora vytvárania partnerstiev (súkromný sektor, verejná správa, výskumné inštitúcie) pre projekty na všetkých úrovniach inovačného reťazca

Opatrenie 1.1.3: Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií – napr. úhrada členského príspevku pri vstupe do partnerstva, komplementárne financovanie projektu úspešného v Horizon Europe, podpora vysoko hodnotených ale neúspešných projektov z Horizon Europe

Opatrenie 1.1.4: Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry – dobudovanie a optimalizácia výskumnej infraštruktúry, modernizácia a zabezpečenie prevádzky hardvérovej a softvérovej IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (ŠC 1.2)

Opatrenie 1.2.1: Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie – podpora zapojenia slovenských subjektov do priamo riadených programov EÚ (financovanie a dofinancovanie); podpora projektov na základe prioritných oblastí najmä v doméne Digitálna transformácia Slovenska podľa návrhu Stratégie inteligentnej špecializácie SK RIS3 2021+ (napr. Prioritná oblasť 3-1: Vnorené systémy a spracovanie údajov zo senzorov, 3-2: Analýza, vizualizácia a prezentácia údajov z heterogénnych databáz)

Opatrenie 1.2.2: Podpora budovania inteligentných miest a regiónov – prepájanie dát v rámci verejnej správy, rozvoj dátových platforiem, využívanie priestorových a otvorených dát; inovatívne riešenia pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti obcí; budovanie otvorených riešení ekosystémov inteligentných miest a regiónov a súvisiacej infraštruktúry; budovanie inovačných ekosystémov, platforiem a partnerstiev pre experimentovanie s novými technológiami, piloty, súvisiaca infraštruktúra; pilotovanie inovatívnych riešení (living labs) a inteligentná regulácia (regulačné sandboxy)  

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Alokácia relevantných častí mechanizmu

Časti špecifických cieľov OP Slovensko potenciálne relevantné pre testovacie prostredia (mld. EUR) v pomere k celkovej alokácii

Alokácia relevantných opatrení ŠC 1.1 a 1.2 

Alokácia opatrení špecifických cieľov 1.1 a 1.2 OP Slovensko potenciálne relevantných pre testovacie prostredia (mil. EUR)

Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP (ŠC 1.3)

Opatrenie 1.3.1: Podpora malého a stredného podnikania – rozvoj inovatívnych start-upov; kombinácia grantu a finančných nástrojov; MSP

Opatrenie 1.3.3: Podpora sieťovania podnikateľských subjektov – podpora klastrových organizácií a platforiem, ich zapájania do medzinárodných partnerstiev a projektov; podpora sieťovania MSP a veľkých podnikov; MSP

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility  (ŠC 2.8)

Opatrenie 2.8.1: Rozvoj verejnej osobnej dopravy – výstavba a modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (VOD), zavádzanie opatrení preferencie  VOD, zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov; dopravné podniky, ŽSR, dopravcovia, MDV SR,  obce, VÚC

Opatrenie 2.8.3: Udržateľná mobilita BSK – budovanie nabíjacej infraštruktúry; výstavba a modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (VOD), zavádzanie opatrení preferencie VOD; zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T  (ŠC 3.1)

Opatrenie 3.1.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov – rozvoj služieb v diaľkovej a regionálnej osobnej doprave, zlepšenie interoperability železničných tratí; výstavba a modernizácia terminálov intermodálnej prepravy; operátori intermodálnej /kombinovanej prepravy, ŽSR, ŽSS, MDV SR

Opatrenie 3.1.2: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic – výstavba nových úsekov diaľnic D1 a D3; NDS, MDV SR

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Alokácia relevantných častí mechanizmu

Časti špecifických cieľov OP Slovensko potenciálne relevantné pre testovacie prostredia (mld. EUR) v pomere k celkovej alokácii

Pravdepodobní prijímatelia opatrenia 1.3.1, 1.3.3: mikro, malé a stredné podniky; inštitúcie a organizácie podporujúce rozvoj malého a stredného podnikania; inštitucionalizované klastrové organizácie

Pravdepodobní prijímatelia opatrenia 2.8.1, 2.8.3: DP slovenských miest; ŽSR, MDV SR; dopravcovia (autobusová doprava); samospráva – VOS; ústredné orgány štátnej správy

Pravdepodobní prijímatelia opatrenia 3.1.1: ŽSR; ŽSS; MDV SR; operátori intermodálnej /kombinovanej prepravy; ústredné orgány štátnej správy

Pravdepodobní  prijímatelia opatrenia 3.1.2: NDS; MDV SR; ústredné orgány štátnej správy

Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermod. vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility (ŠC 3.2) 

Opatrenie 3.2.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí  – železničná telematika, výstavba a modernizácia terminálov intermodálnej prepravy; operátori intermodálnej /kombinovanej prepravy, ŽSR, ŽSS, MDV SR

Opatrenie 3.2.2: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy – NDS, SSC

Opatrenie 3.2.3: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy – subjekty územnej samosprávy

Opatrenie 3.2.4: Miestne komunikácie – subjekty územnej samosprávy

Pravdepodobní prijímatelia 3.2.1: ŽSR; ŽSS; operátori intermodálnej / kombinovanej prepravy; ústredné orgány štátnej správy

Pravdepodobní prijímatelia 3.2.2: NDS; SSC; ústredné orgány štátnej správy

Pravdepodobní prijímatelia 3.2.3: subjekty územnej samosprávy; ústredné orgány štátnej správy

Intenzita pomoci: podľa podmienok štátnej pomoci a výzvy, pre súkromné subjekty najčastejšie 40-70%

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Alokácia relevantných opatrení ŠC 1.3, 2.8, 3.1 a 3.2

Alokácia opatrení špecifických cieľov 1.3, 2.8, 3.1 a 3.2 OP Slovensko potenciálne relevantných pre testovacie prostredia (mil. EUR)

Fond na spravodlivú transformáciu*

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí (okresy Partizánske, Prievidza, KSK a BBSK): 

Oblasť podpory I – Hospodárska diverzifikácia

Opatrenie 1.1: Podpora podnikania, rozvoj malých a stredných podnikov

– produktívne investície do MSP vrátane mikropodnikov a začínajúcich podnikov, ktoré vedú k hospodárskej diverzifikácii, modernizácii a rekonverzii

– podpora vytvárania nových firiem, okrem iného aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, coworkingových centier, technologických centier a hubov

Opatrenie 1.2: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

– rozvoj VVaI potenciálu v regióne prostredníctvom podpory podnikového výskumu a vývoja s osobitným zameraním na nové trendy v oblasti priemyselnej a zelenej transformácie

– podpora spolupráce v oblasti VVaI medzi podnikmi a vedeckovýskumnými inštitúciami zameraná na nové pokročilé / prelomové technológie a ich transfer do aplikačnej praxe

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Oblasť podpory II – Prechod na čistú energiu a revitalizácia území

Opatrenie 2.1: Podpora čistej energie

– rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane pilotných riešení

Opatrenie 2.3:  Podpora udržateľnej miestnej dopravy

– rozvoj a podpora udržateľnej miestnej verejnej dopravy s nulovými emisiami a mikromobility pri uplatňovaní zásad inteligentnej mobility

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Alokácia relevantných opatrení FST

Alokácia opatrení FST potenciálne relevantných pre testovacie prostredia (mil. EUR)

Pravdepodobní prijímatelia FST: subjekty verejnej správy (subjekty štátnej správy, subjekty územnej samosprávy a subjekty záujmovej samosprávy) a nimi zriaďované subjekty; univerzity a vysoké školy; cirkvi a náboženské spoločenstvá (právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti); súkromný sektor; mimovládne neziskové organizácie

Intenzita pomoci: 60% pre menej rozvinuté regióny

Horizon Europe

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí sú zvýraznené na grafike: 

*   Európske inovačné systémy a Európsky inovačný a technologický inštitút môžu tiež prinášať zaujímavé iniciatívy v oblasti inteligentnej mobility, ktoré sa potenciálne dajú využiť aj pre aktivity týkajúce sa testovacích prostredí.

Celková alokácia programu Horizont Európa pre obdobie 2021-2027 (mld. EUR)

Výška financovania z EÚ:

  • Výskumné a inovačné aktivity: do 100%
  • Inovačné aktivity: do 70%

Oprávnení prijímatelia:

  • Všetky právne subjekty podľa národnej legislatívy

Horizon Europe – pilier 2 Global Challenges & European Industrial
Competitiveness– klaster Climate, Energy and Mobility

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí*: 

Destinácia Clean and competitive solutions for all transport modes

2 výzvy (calls) pod názvom Ekologické a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy (1.: 2023 – spolu vo výzve 19 tém, 2.: 2024 – spolu 18 tém)**: príklady testovacím prostrediam najbližších tém, ktorú je možno financovať – HORIZON-CL5-2024-D5-01-10 Smerom k letovému testovaciemu prostrediu pre európske líderstvo v letectve – 16 mil. EUR, RIA; HORIZON-CL5-2023-D5-01-05 Meranie výsledkov cestnej dopravy smerom ku kľúčovým výkonnostným ukazovateľom 2ZERO (partnerstvo 2ZERO) – 10 mil. EUR, RIA.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Projekty testujúce:

Destinácia Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

2 výzvy (calls) pod názvom Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a presun tovaru (väčšina tém sa prekrýva s aktivitami testovacích prostredí): 1.: 2021 – HORIZON-CL5-2023-D6-01 – 109 mil. EUR, 13 tém; 2.: 2022 – HORIZON-CL5-2024-D6-01 – 122,5 mil. EUR, 12 tém: Oblasť a) Prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita (CCAM): príklad aktivít, ktoré je možno financovať – riešenia založené na CCAM s osobitným zameraním na zdieľanú, inteligentnú a bezemisnú mobilitu a dodávky tovaru; overená bezpečnosť a ochrana, lepšia odolnosť a odolnosť technológií CCAM; komplexný súbor overovacích, validačných a ratingových postupov systémov CCAM; bezpečná interakcia medzi účastníkmi cestnej premávky, CCAM a „konvenčnými“ vozidlami, fyzickou a digitálnou infraštruktúrou a službami; oblasť b) Multimodálne a udržateľné dopravné systémy pre cestujúcich a tovar: príklad aktivít, ktoré je možno financovať – modernizované a odolné fyzické a digitálne infraštruktúry; udržateľná a inteligentná diaľková a regionálna (vrátane prepojení na mestskú) nákladná doprava a logistika prostredníctvom zvýšenej efektívnosti a lepšieho prepojenia; znížené externé náklady (napr. preťaženie, dopravné zápchy, kolízie) na osobnú a nákladnú dopravu, ako aj optimalizovaná efektívnosť a odolnosť celej siete; posilnená miestna/regionálna kapacita pre riadenie a inovácie v oblasti mobility; oblasť c) Bezpečnosť a odolnosť – podľa druhu dopravy a vo všetkých druhoch dopravy: príklad tém, ktoré je možno financovať – vyššia bezpečnosť infraštruktúry na mestských a vidieckych cestách prostredníctvom kombinácie prispôsobiteľných riešení monitorovania a údržby.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Projekty testujúce:

* Výber financovateľných aktivít vychádza z Work Programme 2023-2024 Climate, Energy and Mobility a môže sa v ďalších rokoch čiastočne meniť

**   Každá výzva obsahuje viacero častí – tém. Pozri štruktúru Horizon Europe – Work Programme 2023-2024 Climate, Energy and Mobility: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-CL5.pdf

Celková alokácia pre pilier 2 na obdobie 2021-2027 (mld. EUR)

Alokácia potenciálne relevantných častí klastra Climate, Energy and Mobility piliera 2 na roky 2023 – 2024 (mld. EUR)

Horizon Europe – pilier 2 Global Challenges & European Industrial
Competitiveness– klaster Digital, Industry & Space

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí*: 

Destinácia 5: Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data

2 výzvy (calls) pod názvom Otvorená strategická autonómia pri vývoji, zavádzaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, služieb, aplikácií a údajov (1.: 2023 – spolu vo výzve 14 tém, 2.: 2024 – spolu vo výzve 4 témy)** – príklad testovacím prostrediam najbližších tém, ktoré sa prekrývajú s aktivitami testovacích prostredí: HORIZON-EUSPA-2023-SPACE-01-41 Prechod k zelenej, inteligentnej a bezpečnejšej spoločnosti po pandémii – do 3,5 mil. EUR, IA; vývoj aplikácií a technológií zameraných na komerčné využitie v jednej z týchto prioritných oblastí: 

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

Okrajovo Na financovanie niektorých aktivít súvisiacich s projektmi testovania a testovacími prostrediami inteligentnej mobility by v špecifických prípadoch bolo možné využiť aj iné destinácie, napr.:

* Výber financovateľných aktivít vychádza z Work Programme 2023-2024 Digital, Industry & Space a môže sa v ďalších rokoch čiastočne meniť

**   Každá výzva obsahuje viacero častí – tém. Pozri štruktúru Horizon Europe – Work Programme 2023-2024 Digital, Industry and Space: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HORIZON-CL4-2023-2024_09_26_2022_0.pdf

Celková alokácia pre pilier 2 na obdobie 2021-2027 (mld. EUR)

Príklad potenciálne využiteľnej alokácie na tému týkajúcu sa mobility v rámci výzvy Otvorená strategická autonómia pri vývoji, zavádzaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, služieb, aplikácií a údajov (mld. EUR) v kontexte destinácie 5 a rozpočtu piliera 2 na roky 2023-24

Connecting Europe Facility (CEF)

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

CEF Transport

6.2.3. Činnosti súvisiace s bezpečnou a zabezpečenou mobilitou: Práce zamerané na rozvoj nových bezpečných a chránených parkovacích plôch, cestnú bezpečnosť, zlepšenie odolnosti dopravnej infraštruktúry. Opatrenia zamerané na zlepšenie dopravných tokov v oblastiach hraničnej kontroly na vonkajšej hranici Únie v rámci siete TEN-T.

6.2.1. Činnosti súvisiace s inteligentnou a interoperabilnou mobilitou: Činnosti súvisiace so zavádzaním alebo modernizáciou infraštruktúry a služieb IDS. Akcie podporujúce nové technológie a inovácie vrátane automatizácie, integrovanej kapacity infraštruktúry a riadenia dopravy, vylepšených dopravných služieb, modálnej integrácie vrátane aspektov mobility ako služby (MaaS).

6.2.2. Činnosti súvisiace s udržateľnou a multimodálnou mobilitou: Akcie podporujúce zavedenie rýchleho nabíjania elektriny na TEN-T cestnej siete. Činnosti podporujúce spustenie infraštruktúry na tankovanie vodíka na cestnej sieti TEN-T.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

CEF Digital

Nasadenie 5G infraštruktúry v Európe: CEF Digital bude v rámci pracovného programu spolufinancovať súbor projektov zavádzania koridorov 5G.Očakáva sa, že takáto infraštruktúra bude kľúčovým predpokladom pre prepojenú a automatizovanú mobilitu (CAM) vrátane bezpečnostných a nebezpečnostných služieb.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

využitie koridorov 5G ako testovacieho prostredia na overenie prípadov použitia vyvinutých v rámci programu Horizont Europe

Výzvy k prekladaniu žiadosti o udelenie grantu CEF vychádzajú v pravidelných ročných intervaloch

Celková alokácia CEF Transport pre obdobie 2021-2027

Celková alokácia CEF Digital pre obdobie 2021-2027

Digital Europe

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie infraštruktúry a prevádzky testovacích prostredí: 

Dátový priestor pre inteligentné komunity

2.2.1.2: Akcia prispeje k vymedzeniu technickej infraštruktúry na zdieľanie údajov v rámci príslušných domén (najmä doprava, elektrina, znečistenie, mestská infraštruktúra, extrémne poveternostné javy, vodné a odpadové hospodárstvo atď.) s cieľom vytvoriť medzioblastné inovácie a posunúť sa smerom k zelenému prechodu v každom miestnom kontexte (kombinovane 53 mil. EUR).

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

prediktívne riadenie dopravy/plánovanie udržateľnej mobility, zero pollution,  v kontexte modelov správy dát, obchodné modely a stratégie prevádzkovania dátových priestorov

Dátový priestor pre mobilitu

2.2.1.3: Špecifickým cieľom je podpora vytvorenia technickej infraštruktúry kombinovanej s mechanizmami riadenia, ktoré uľahčia cezhraničný prístup ku kľúčovým dátovým zdrojom v oblasti mobility. Bude to na základe a v úplnom súlade s existujúcimi a pripravovanými iniciatívami v oblasti mobility a dopravy (niektoré z nich sú regulované), ktoré organizujú zdieľanie údajov o cestujúcich a náklade v oblastiach a v prípade potreby sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vznikajúcej Európskej infraštruktúry dát a cloudových služieb.(kombinovane 10 mil. EUR).

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

sprístupniť dopravné a cestovné informácie na mestskej úrovni, pasportizácia existujúcich platforiem zdieľajúcich údaje relevantné pre mobilitu, analýza medzier a prekrývania údajov a identifikácia potenciálnych spoločných stavebných blokov, ktoré sa vkladajú do prípravných prác Komisie pri vytváraní údajov o mobilite

Nástroj na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity

2.3.2.4: Poskytnúť testovacie a experimentálne zariadenie pre umelú inteligenciu a robotiku v mestách a komunitách a sprístupniť ich zdroje mestám, komunitám a inovatívnym akademickým kruhom a priemyselným subjektom (vrátane malých a stredných podnikov), čo by im umožnilo overiť nové služby založené na umelej inteligencii v blízkom okolí. V rámci inteligentných miest a komunít bude toto zariadenie zamerané na dopravu, energetiku a stavbu. (kombinovane 20 mil. EUR).

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

automatizovaná mestská doprava, agilnosť inteligentnej komunitnej infraštruktúry, ďalšie zvyšovanie efektívnosti, ako aj zvýšená konkurencieschopnosť poskytovateľov služieb v týchto komunitách 

Výška financovania z EÚ:

Celková alokácia Digital Europe pre obdobie 2021-2022

Alokované finančné prostriedky pre potenciálne relevantné časti fin. mechanizmu 2021-2022 (mil. EUR)

Finančné inštrumenty

Spôsoby financovania pomocou financií s pôvodom z medzinárodných inštitúcií a organizácie Slovak Investment Holding (SIH).

Priame úvery: priame úvery pre verejný a aj súkromný sektor. Banka EÚ zvyčajne pokrýva až 50 % celkových nákladov projektu pôžičkami EIB od 25 miliónov EUR vyššie.

Sprostredkované úvery: sprostredkované úvery pre MSP, stredná kapitalizácia a iné priority

Venture debt: produkt dlhodobého rizikového dlhu na riešenie jedinečných potrieb financovania rýchlo rastúcich inovatívnych spoločností. Požadovaná výška financovania je od 5 miliónov EUR do 50 miliónov EUR. Investície predstavujúce 10 % až 20 % veľkosti fondu, maximálne však 25 %.

Poradenské služby: strategický, trhový, projektový rozvoj

Mandáty a partnerstvá: Európsky záručný fond, InvestEU, InnovFin, …

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady) 

EBRD

EBRD Green: Investičná pomoc projektom, ktorých cieľom je riešiť problematiku environmentálnej a sociálnej udržateľnosti.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

iniciatívy ako EBRD Green Cities, Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change (FINTECC), Green Economy Financing Facilities (GEFFs). 

SIH

OP KŽP: cieľom OP KŽP je rozvoj Slovenska v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízko uhlíkového hospodárstva.

Investície cez sprostredkovateľov: sprostredkované investície cez partnerov SIH. 

OPII: operačný program integrovaná infraštruktúra.

Možnosti financovania testovacích prostredí (príklady)

Investície EIB z roku 2021 do boju proti pandémii a urýchleniu zelenej a digitálnej transformácie

 

 

Investície EBRD Green z roku 2021, až 51% celkového investovaného objemu EBRD (10,1 miliárd EUR)