Inovatívne partnerstvá v inteligentnej mobilite

Ako príklad dobrej praxe uvádzame projekt, ktorý bol obstaraný formou inovatívneho partnerstva s cieľom zaistiť riešenie spracovania a interpretácie Big Data od mobilných operátorov pre potreby projektovania verejnej hromadnej dopravy. Projekt bol zvolený, pretože sa implementoval v prostredí podobnom SR a ťažil z výhod nástroja IP.

Inovatívne využitie mobilných dát pri plánovaní verejnej dopravy

Opis a výsledky projektu:

Cieľom projektu bolo vytvorenie softvérového nástroja, ktorý umožní spracovanie Big Data od mobilných operátorov ako podkladu pre plánovanie a optimalizáciu verejnej hromadnej dopravy.

Vecným výstupom projektu je softvérový systém (vrátane HW zaistenia) s integrovanou dátovou logikou, ktorý umožňuje využitie rôznych zdrojov dát o pohybe cestujúcich vo zvolenej geografickej oblasti a generuje dostatočné podklady pre optimálne nastavenie systému dopravnej obslužnosti v rámci celej oblasti PID.

Výsledky projektu boli, v súlade s princípmi inovačného partnerstva, rozdelené do dvoch častí – výsledky inovačného partnerstva a výsledky obchodnej fázy. Jednalo sa o pilotné overenie a otestovanie výsledkov inovačného partnerstva vzhľadom na ciele, ktoré majú byť následne naplnené v rámci obchodnej fázy.

V rámci fázy inovačného partnerstva vzniklo riešenie, ktoré bolo otestované v laboratórnych podmienkach a následne boli jeho funkcionality preverené v reálnom prostredí. Projekt sa podarilo presunúť do obchodnej fázy, kedy došlo k rozšíreniu jeho funkcionalít na celé územie, v ktorom koordinuje dopravnú obslužnosť spoločnosť ROPID.

Fakty projektu: 

Porovnanie so SK podmienkami a záver:

Realizácia projektu, bola rozdelená do troch etáp, ktorými sú prípravná fáza,  etapa inovačná a etapa obchodná. V druhej a tretej etape, realizovanej v režime inovačného partnerstva, došlo k realizácii vlastných VVaI aktivít – vývoj, testovanie, odlaďovanie, meranie výstupov, a to všetko v laboratórnom aj reálnom meradle.

Pre Slovensko nie je implementácia podobných projektov cudzia. V súčasnosti prebieha projekt štatistického úradu SR s názvom Socioekonomické aspekty Big Data (SEABD. OPII), ktorý má okrem iného tiež preskúmavať možnosti využitia veľkých dát od mobilných operátorov. 

Český projekt zvolil obstarávanie formou inovatívneho partnerstva a ťažil z výhod tohto nástroja, najmä skrátenie času uvedenia na trh, pretože uviedol riešenie na trh do 3 rokov.

Ako ďalší príklad dobrej praxe uvádzame projekt, ktorý bol vypracovávaný na území SR počas doby koronavírusu, no nebol dokončený kvôli zlepšenej situácii COVID-19

Obstaranie respirátorov FFP2 so zvýšenou priepustnosťou vzduchu 

Opis projektu:

Projekt reagoval na povinnosť nosenia respirátorov triedy FFP2 pre zasahujúci personál IZS, čo mimoriadne zhoršovalo výsledky, nakoľko museli vykonávať svoju činnosť s obmedzeným dychom (štandardný FFP2 prepúšťa počas filtrácie iba zmenšený objem vzduchu). Ochranné zložky avšak často vykonávajú fyzickú činnosť pri ich nosení a musia ju prerušiť alebo vykonávať slabšie/s obmedzeniami. 

Postup tvorby IP: 

1.) ZADANIE – vyrobiť látku, ktorá bude mať parametre FFP2, ale priepustnosť vzduchu bude viac ako 95%.

2.) REŠERŠ, PTK – Verejný obstarávateľ prostredníctvom bežných vyhľadávacích nástrojov alebo konzultácie s univerzitami vo svojej vlasti a pod. zistí, či sa niekto tomuto problému venoval a či platí skutočnosť, že požadovaný materiál neexistuje, prípadne je málo dostupný alebo veľmi drahý. 

3.) VYHLÁSENIE POSTUPU IP – Vyhlási sa nadlimitný postup zadávania IP. Určia sa podmienky účasti – napr. predchádzajúca skúsenosť s výskumnými službami, príp. disponovanie prevádzkou na testovanie materiálov alebo disponovanie kľúčovými expertami pre vývoj. Oznámenie bude zverejnené min. 30 dní od odoslania. Určí spôsob rokovaní a samotného výskumu, ako aj počtu etáp a predpokladaný spôsob realizácie. 

4.) ZAČNE SA S REALIZÁCIOU – Po úvodnom vyhodnotení uchádzačov sa vyhodnotia aj ich úvodné ponuky, v ktorých môže byť napr. navrhovaný spôsob testovania nových materiálov a ich finančná náročnosť a cena za vyvinutie technológie (príp. ich kombinácie). Verejný obstarávateľ môže napr. rozhodnúť, že prefinancuje napr. 80% oprávnených nákladov, pričom hospodárnosť overí odborná komisia. Prefinancovať môže napr. prvé tri najlacnejšie ponuky, prípadne aj inú, s vyššími nákladmi, ak z opisu zámeru uchádzača odbornej porote vyplynie vysoký potenciál úspechu, prípadne nízka cena materiálu, ktorý by sa mal použiť. Obstarávateľská organizácia do výskumných tímov doplní napr. vlastných inžinierov, ak ich má. Stanoví sa čas výskumu, napr. na 1 mesiac. 

5.) UKONČENIE IP, VÝSLEDOK IP – Zadávanie zákazky môže skončiť aj neúspechom a neuzatvorí sa žiadna zmluva. Naopak, v prípade úplného úspechu vo vzťahu k dosiahnutiu požadovaných cieľov sa všetky ostatné výskumy zastavia a nakúpi sa receptúra na výrobu za cenu, ktorú ako požadovanú uviedol uchádzač v ponuke (uzatvorí sa zmluva o nákupe novo vyvinutej technológie). Prípadný ďalší a dodatočný vývoj môže pokračovať aj priamym rokovacím konaním podľa § 81 písm. i), ak túto možnosť verejný obstarávateľ uviedol v oznámení a zahrnul jeho prípadnú cenu do PHZ. Resp. tieto rokovacie konania môže viesť aj s viacerými uchádzačmi. Možností nastavenia je veľa a závisí od trhového segmentu a počtu uchádzačov. 

Fakty projektu: Status: Skončený | Trvanie: N/A | Financovanie: N/A | Rozpočet: N/A