Zoznam skratiek

SkratkaAnglický významSlovenský význam
AI/UIArtificial intelligenceUmela inteligencia
ALKSAutomated Lane Keeping SystemsAutomatizované systémy udržiavania v jazdnom pruhu
ERTICOEuropean Road Transport Telematics Implementation Co-ordination OrganisationEurópska koordinačná organizácia pre implementáciu telematiky cestnej dopravy
ADASAdvanced driver-assistance systemPokročilý asistenčný systém vodiča
ACalternating currentstriedavý prúd
APIApplication programming InterfaceRozhranie pre programovanie aplikácií
AVAutonomous vehicleAutonómne vozidlo
AVRIAutonomous Vehicles Readiness IndexIndex pripravenosti autonómnych vozidiel
BEBBattery electric busbatériovo-elektrický autobus
BEVBattery electric vehicleBatériové elektrické vozidlo
B2BBusiness-To-Business
CAPEXcapital expenditureskapitálové výdavky
CCAVCentre for Connected and Autonomous VehiclesBritské centrum pre prepojené a autonómne vozidlá
CNGCompressed Natural GasStlačený zemný plyn
CADConnected Autonomous DrivingPrepojené autonómne riadenie
CAVConnected Autonomous VehiclePrepojené autonómne vozidlo / vozidlá
CEFConnecting europe facilityNástroj na prepájanie Európy
C-ITSCooperative Intelligent Transport SystemsKooperatívne inteligentné dopravné systémy a služby
CCAMCooperative, connected and automated mobilityKooperatívna, prepojená a automatizovaná mobilita
CBACost-Benefit Analysisvýsledná kalkulácia nákladov a výnosov
DRTDemand Responsive transitDoprava na požiadanie
DDoSDenial-of-ServiceDenial-of-Service útok
DEDigital EuropeDigitálna Európa
DCdirect currentjednosmerný prúd
FDIDirect Foreign InvestmentPriame zahraničné investície
EKECEurópska komisia
EVElectric vehicleElektrické vozidlo
EBRDEuropean Bank for Reconstruction and Development
Európska banka pre obnovu a rozvoj
EICEuropean innovation councilEurópska rada pre inováciu
EIPeuropean innovation partnershipEurópske Inovačné Partnerstvá
EITEuropean Insitute of Innovation & TechnologyEurópsky inovačný a technologický inštitút
EIBEuropean Investmen BankEurópska investičná banka
EŠIF/ESIFEuropean structural and investment fundsEurópske štrukturálne a investičné fondy
FCEBFuel cell electric busElektrický autobus s palivovými článkami
GISGeographic information systemGeografický informačný systém
GNSSGlobal Navigation Satellite SystemGlobálny satelitný polohový systém
H2O2OHorizon 2020Horizont 2020
HEHorizon EuropeHorizont Európa
ICT/IKTinformation and communication technologyInformačné a komunikačné technológie
IPInnovation partnershipInovatívne partnerstvo
IAInnovation action
IDSIntegrated Transport systemIntegrované dopravné systémy
IMIntelligent MobilityInteligentná mobilita
ITSIntelligent Transport systemInteligentné dopravné systémy
ISOInternational Organization for StandardizationMedzinárodná organizácia pre normalizáciu
IoTInternet of ThingsInternet vecí
IEInterreg EuropeInterreg Európa
JTF/FSTJust Transition FundFond na spravodlivú transformáciu
LiDARLight Detection and Ranging
LNGLiquefied Natural GasSkvapalnený zemný plyn
LPGLiquefied petroleum gasSkvapalnený ropný plyn
ICLEILocal Governments for Sustainability
MaaSMobility-as-a-serviceMobilita ako služba
NGONon-governmental organizationMimovládna organizácia
OPEXoperating expensesprevádzkové výdavky
ODDOperational design domainDomény operačného dizajnu
ODDOperational design domainDoména operačného návrhu
OECDOrganisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OECDOrganisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OEMOriginal Equipment ManufacturerVýrobca originálnych dielov
PESTLEPolitical, economical, social, technological, legal, ecological factorsPolitické, ekonomické, sociálne, technologické, právne, ekologické faktory – analytická technika
PCPPre-commercial procurementObstarávanie vo fáze pred komerčným využitím
SF/PPPprivate public partnershipSúkromné financovanie/Zmiešané financovanie
PoCProof of conceptskúška uskutočniteľnosti určitého softwarového nástroja alebo hmotného produktu
PPIPublic procurement of innovationVerejné obstarávanie inovácií
RADARRadio Detection and Ranging
OZERenewable energyObnoviteľné zdroje
RNGRenewable natural gasbiometán / obnoviteľný zemný plyn
R&DResearch and DevelopmentVýskum a vývoj
RIAResearch and Innovations Actions
VCRizikový kapitálVenture Capital
SIHSlovak investment holding
SME/MSPSmall and medium-sized enterprisesmalé a stredné podniky
IM SKSmart Mobility SlovakiaInteligentná mobilita Slovensko, z.z.p.o.
SWOTstrengths, weakness, opportunities and threatssilné a slabé stránky, příležitosti a hrozby – analytická technika
TRLTechnology readiness levelÚroveň pripravenosti technológie
TCOTotal cost of ownershipCelkové náklady vlastníctva majetku
TEN-TTrans-European Transport NetworkTranseurópska dopravná sieť
UFCUltra Fast ChargerUltra rýchle nabíjačky
V2XVehicle-To-AllPrepojenie vozidla ku všetkému
V2IVehicle-To-InfrastructurePrepojenie vozidla s infraštruktúrou cestnej siete
V2NVehicle-To-NetworkPrepojenie vozidla so sieťou
V2VVehicle-To-VehiclePrepojenie vozidla s inými vozidlami
WPWorking programmeProgramové obdobie
IROPIntegrovaný regionálny operačný program
MDV SR/MD SR (od 1.1.2023)Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MH SRMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SRMinisterstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
NDSNárodná dialničná spoločnosť
OPoperačný program
OP EVSOperačný program Efektívna verejná správa
OP ĽZOperačný program Ľudské zdroje
OPIIOperačný program integrovaná infraštruktúra
POOPlán obnovy a odolnosti
PSKProgram Slovensko / Operačný program Slovensko
PTKPredbežné trhové konzultácie
SIEASlovenská inovačná a energetická agentúra
SIUMS SKStratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska
SK RIS3 2021+Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027
ŠCšpecifický cieľ
ŠRŠtátny rozpočet
TPtestovacie prostredie
UOŠSústredný orgán štátnej správy
ÚV SRÚrad vlády Slovenskej republiky
VAIAVýskumná a inovačná autorita
VOVerejné obstarávanie
VODverejná osobná doprava
VÚCvyšší územný celok
VVaIVýskum, vývoj a inovácie
ZSSKŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ZVOzákon o Verejnom obstarávaní
ŽSRŽeleznice Slovenskej republiky