Sumár odporúčaní pre Slovenskú republiku na základe výsledkov analyzovaných platforiem

V budúcnosti sa preprava tovaru a osôb bude uskutočňovať v rámci inteligentných, udržateľných a efektívnych sietí. Keďže požiadavky používateľov sa rýchlo menia a technológia sa rovnako rýchlo rozvíja, sektor logistiky a mobility potrebuje existujúce dopravné systémy inovovať. Všeobecne je to možné pomocou spolupráce verejnej správy, akademickej obce a priemyslu (tzv. Inovačný model trojitej špirály). Cieľom tejto spolupráce by mala byť identifikácia budúcich výziev v oblasti inteligentnej mobility a spoločne hľadanie zelených a digitálnych riešení. 

Hlavným cieľom tohto dokumentu je identifikácia a analýza existujúcich zahraničných skúseností s kreovaním a činnosťou funkčných platforiem pre inteligentnú mobilitu. Súčasťou je aj zozbieranie a analýza relevantných zahraničných projektov a iniciatív v oblasti inteligentnej mobility.

V rámci plnenia týchto cieľov sme identifikovali 20 platforiem, ktoré sa do určitej miery zaoberajú inteligentnou mobilitou a predstavujú zdroj skúseností pre fungovanie slovenskej platformy Smart Mobility Slovakia. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje fungovanie a ciele platforiem je ich vzťah k štátu a k presadzovaniu verejného záujmu. Štáty často platformy zakladajú, sú ich členmi alebo partnermi pri presadzovaní zmien. Jedným z najväčších rozdielov medzi platformami je preto spôsob, akým sa na činnosti platformy podieľa štát. Niektoré štáty aktívne financujú projekty inteligentných vozidiel a asistenčných systémov vodiča, ako aj prepojenia elektrickej mobility a automatizovaného riadenia. Vhodnou stratégiou pre také štáty je zvoliť prístup „Štát ako líder ekosystému“ a podieľať sa na zorganizovaní platformy pre inteligentnú mobilitu.

Úspešné úrady a vlády začleňujú agilné prístupy k riešeniu problémov a orientáciu na používateľov verejných služieb (v našom prípade dopravy) do všetkých svojich rozhodovacích procesov spôsobom, ktorý im pomôže efektívne riešiť tradičné a nové výzvy. Tieto základné stavebné kamene – sústredenie sa na údaje, agilnosť a zameranie na zákazníka – považujeme za kľúčové pre to, aby dopravné agentúry mohli prijať prichádzajúce inovácie a zároveň im umožnili udržať si úroveň vplyvu na kľúčové rozhodnutia.

Nástup nových technológií a inovatívnych modelov služieb mobility mení a diverzifikuje oblasť dopravy. Súkromný sektor sa čoraz viac zapája do poskytovania dopravných služieb. Ponuku tradičných poskytovateľov mobility dopĺňajú začínajúce podniky tzv. startupy, a zároveň im čoraz viac konkurujú. Väčšinou však dominujú neeurópske startupy. Je to hlavne z dôvodu ich lepšie prístupu k financovaniu a väčším ťažkostiam európskych startupov pri rozširovaní v Európe kvôli heterogénnym trhom.

Za posledných pár rokov došlo k explózii akcelerátorov a inkubátorov s cieľom podporovať technologické podnikanie a komercializáciu a prenos inovatívnych technológií z akademickej obce do priemyslu (najmä u startupov). Inkubátory prvej generácie postavili svoju ponuku služieb na štandardnej podpore startupov, ktorá pozostávala z kancelárskych priestorov, mentoringu a networkingu. Medzitým sa akcelerátory zaoberali otázkami diferenciácie ďalšej úrovne prostredníctvom investícií a prístupu k technológiám. Cieľom nových technologických inkubátorov je podporiť investície do počiatočných štádií technologických projektov vytvorením podpornej a asistenčnej infraštruktúry. Tá umožní premenu inovatívnych technologických nápadov, ktoré sú v počiatočnom štádiu, na vyspelé začínajúce spoločnosti, ktoré budú schopné zvýšiť dodatočné financovanie. Na druhej strane, inkubátory majú vysokú mieru zlyhania, čo spochybňuje finančnú životaschopnosť takýchto programov.

Na základe analýzy projektov sledovaných platforiem sme vytvorili zoznam zaujímavých projektov a iniciatív, ktoré spája niekoľko spoločných tém:

Kroky v oblasti inteligentnej mobility

V súčasnej dobe existuje mnoho platforiem pre inteligentnú mobilitu, ktoré môžu priniesť hostiteľským krajinám významné výhody, ktoré sa týkajú nielen zlepšenia dopravnej infraštruktúry, ale aj hospodárskeho rastu, udržateľnosti životného prostredia a zvýšenia kvality života obyvateľov. Slovensko však v tejto oblasti zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie. Treba poznamenať, že slovenská ekonomika sa v posledných rokoch zameriavala na aktivity v rámci globálneho hodnotového reťazca s nízkou pridanou hodnotou, a to sa prejavuje aj v automobilovom sektore.

Avšak ak by sa Slovensko rozhodlo zlepšiť podmienky, za účelom vzniku platforiem inteligentnej mobility a rozvinúť tieto technológie, môže to viesť k rýchlejšiemu rozvoju dopravnej infraštruktúry, ekonomickému rastu a zlepšeniu kvality života obyvateľov. Výhody by sa týkali nielen znižovania znečistenia a zlepšenia mobility v mestách, ale aj zvýšenia bezpečnosti na cestách a zvýšenia účinnosti verejných služieb. Ak by sa Slovensko začalo orientovať na vývoj inteligentnej mobility, mohlo by sa tiež značne priblížiť k lídrom v oblasti inovácií a získavať konkurenčnú výhodu na trhu.

Pretože Slovensko v súčasnosti zaostáva v oblasti inteligentnej mobility v porovnaní so zvyškom Európskej únie, investície a iniciatívy v tejto oblasti by mohli pomôcť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a zlepšeniu ekonomickej prosperity v krajine.

Konkrétnejšie kroky, ktoré by v oblasti inteligentnej mobility mohli viesť k žiadúcemu smerovaniu SR po vzore iných krajín sú:

 1. Investovať do výskumu a vývoja: Slovenská republika by mala zvýšiť svoje investície do výskumu a vývoja (V&V) pre sektor inteligentnej mobility. To by malo zahŕňať financovanie základného výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja nových technológií, ako aj podporu pre spoločné V&V projekty medzi priemyslom a akademickou obcou.
 2. Vyvinúť podporné regulačné prostredie: Slovenská republika by mala vyvinúť podporné regulačné prostredie pre sektor inteligentnej mobility. To by malo zahŕňať jasné a transparentné predpisy, ktoré podporujú inovácie a konkurenciu (napríklad: revízia vyhlášky pre experimenty a testovanie na verejných cestách), ako aj podporu pre vývoj priemyselných noriem a certifikačných procesov.  Zároveň terajšie regulačné prostredie nepomáha ani priamym zahraničným investíciám do MSP, čo je najviac rozvinutý sektor na Slovensku.

Slovenský systém politík FDI (priame zahraničné investície) – MSP je fragmentovaný. Do politík priamych zahraničných investícií – MSP sa zapája mnoho ministerstiev a agentúr, čo vedie k väčšej byrokracii a komplexnosti politík. Koordinácia politík predstavuje veľkú výzvu a dôvod oneskorených reforiem. Spolupráca medzi agentúrami je obmedzená a prebieha buď neformálne alebo centrálne cez linkové ministerstvá. Niekoľko poradných orgánov vlády spája vládne subjekty, aby identifikovali prioritné oblasti, kde je potrebné plánovanie cez ministerstvá, ale ich kompetencie nie sú dostatočné v porovnaní s úlohami, ktoré by mali plniť, čo vedie k nedostatkom v koordinácii, najmä pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu18.

 1. Podpora MSP a startupov: Slovenská republika by mala poskytnúť cielenú podporu pre MSP a startupy v sektore inteligentnej mobility. To by mohlo zahŕňať financovanie V&V, rozvoj podnikania a prístup k financovaniu, ako aj podporu pre inkubátory, akcelerátory a inovačné centrá. 

Tieto mikropodniky na Slovensku – s menej ako 10 zamestnancami, ktoré predstavujú 97 % firiem a tvoria viac ako 40 % pracovných miest v obchodnom sektore – sa nedostatočne angažujú v oblasti výskumu, vývoja (V&V) a inovácií, sú menej digitalizované ako mikropodniky v krajinách EÚ a zvyčajne majú nižšiu kapacitu na vytváranie väzieb, ktoré by mohli podporovať prenos znalostí. Majú tiež nižšiu kapacitu na prijímanie pokročilejších zahraničných technológií a prispôsobenie sa vyšším normám kvality.

Priame zahraničné investície (FDI) sú dôležitým zdrojom financií pre rozvinuté aj rozvíjajúce sa krajiny a môžu zohrať dôležitú úlohu pri podpore odolnej a udržateľnej obnovy z krízy COVID-19. Využitie FDI pre udržateľný rozvoj a najmä produktivitu a inovácie si vyžaduje silné väzby s malými a strednými podnikmi (MSP) v hostiteľských krajinách. Zahraničné nadnárodné spoločnosti (MNE) si nevyberajú len krajiny, ale aj konkrétne podnárodné regióny, a preto musia byť väzby medzi FDI a MSP zvážené a posilnené prostredníctvom miestne orientovaných prístupov.

 1. Podpora spolupráce medzi priemyslom a akademickou obcou: Slovenská republika by mala podporovať spoluprácu medzi priemyslom a akadémiou v sektore inteligentnej mobility. To by mohlo zahŕňať podporu pre spoločné výskumné projekty, iniciatívy pre prenos poznatkov a priemyslovo-akademické partnerstvá.
 2. Vytvoriť kvalifikovanú pracovnú silu: Slovenská republika by mala vytvoriť kvalifikovanú pracovnú silu pre sektor inteligentnej mobility. To by mohlo zahŕňať podporu pre odborné vzdelávacie programy, vývoj nových vzdelávacích programov a iniciatívy pre prilákanie a udržanie talentov v sektore.
 3. Organizovanie konferencií: Organizovanie konferencií môže priniesť niekoľko výhod ako zjednotenie komunity, zvýšenie povedomia, networking a zdieľanie najlepších postupov. Celkovo organizovanie konferencií na platforme inteligentnej mobility môže byť veľmi užitočné pre zlepšenie komunikácie, výskumu a rozvoja nových riešení a technológií v oblasti inteligentnej mobility.
 4. Investovať do infraštruktúry: Slovenská republika by mala investovať do infraštruktúry pre sektor inteligentnej mobility. To by mohlo zahŕňať podporu pre vývoj nabíjacích a doplňovacích staníc pre elektromobily a vodíkové vozidlá, ako aj investície do inteligentných dopravných systémov a iné infraštruktúry potrebnej pre podporu vývoja autonómnych vozidiel.

Medzi negatívne efekty aktuálneho stavu inteligentnej mobility na Slovensku môžu patriť:

 1. Znížená konkurencieschopnosť: bez inovácií a platforiem inteligentnej mobility môžu mať slovenské podniky problém držať krok s konkurenciou z iných krajín, ktoré prijali pokročilejšie technológie. Pre Slovensko by to mohlo sťažiť prilákanie priamych zahraničných investícií (FDI) a pre malé a stredné podniky (MSP) konkurovať na medzinárodných trhoch.
 2. Obmedzený hospodársky rast: inovácie a inteligentné platformy mobility sú kľúčovými motormi hospodárskeho rastu. Bez nich môže mať Slovensko problémy s vytváraním nových produktov, služieb a odvetví, čo by mohlo obmedziť tvorbu pracovných miest a spomaliť celkový ekonomický rast.

Znížená atraktivita pre FDI: zahraniční investori často vyhľadávajú krajiny s vyspelou technológiou a infraštruktúrou. Bez inovácií a platforiem inteligentnej mobility nemusí byť Slovensko také atraktívne pre zahraničných investorov, ktorí hľadajú špičkové riešenia.

Odporúčania pre Slovensko

Na základe Desk Research vybraných platforiem sme boli schopní zostaviť zoznam zaujímavých projektov, ktoré platformy implementujú. Strategické zameranie týchto projektov a platforiem možno zoskupiť do štyroch strategických cieľov, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre slovenské prostredie:

 1. Rozširovanie a podpora členov platformy
 2. Analyticko-metodicko-legislatívna podpora tvorby politík v rámci IM
 3. Komplexná podpora zavádzania IM
 4. Zastupovanie odvetví a vytváranie sietí na národnej a medzinárodnej úrovni
Odporúčané strategické ciele a činnosti SK platformy
Strategický cieľ 1: Rozširovanie a podpora členov platformy
– Poskytovanie služieb inkubátora
– Priťahovanie priamych zahraničných investícií
– Konvertovanie výsledkov výskumu do komerčných produktov alebo služieb (tzv. Spin-Offs)
– Výmena údajov a skúseností v rámci platformy
Strategický cieľ 2: Analyticko-metodicko-legislatívna podpora tvorby politík v rámci IM
– Príprava strategických dokumentov v oblasti inteligentnej mobility
– Vytváranie cestovných máp ako základov pre vládne rozhodnutia
– Zapájanie do diskusie v rámci vytváraní národných štandardov pre inteligentnú mobilitu
– Poskytovanie stanovísk a odporúčaní pre rozvoj infraštruktúry
Strategický cieľ 3: Komplexná podpora zavádzania IM
– Podpora pri podávaní žiadostí a realizácii spoločných projektov
– Sprostredkovanie prístupu k akcelerátorom
– Zapojenie do financovaných projektov na regionálnej, národnej úrovni a úrovni EÚ
– Implementácia a komercializácia najnovších technológií a inovácií
– Vytvorenie startupového ekosystému
Strategický cieľ 4: Zastupovanie odvetvia a vytváranie sietí na národnej a medzinárodnej úrovni
– Organizácia podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni
– Budovanie kolektívneho prehľadu o odvetví prostredníctvom prieskumov názorov a názorov členov platformy
– Vzdelávanie a školenia

Rozširovanie a podpora členov platformy

Je veľmi dôležité, aby platforma dokázala poskytnúť svojim členom výraznú pridanú hodnotu. V našom prípade môže ísť najmä o výmenu informácií, skúsenosti a know-how ako i ďalšie služby, ktoré pomôžu subjektom platformy prosperovať a dosahovať svoje ciele. 

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora tvorby politík v rámci IM

Platforma by mala byť súčasťou procesov pri návrhu verejných politík, ktoré sa týkajú inteligentnej mobility. Mala by sa stať rešpektovaným partnerom pre inštitúcie verejnej správy. Dôležité preto je, aby sa dokázala proaktívne zapájať do konzultačných procesov, napríklad pri návrhu a monitorovaní stratégií. Platforma by mala byť schopná poskytovať vlastnú expertnú podporu pre účely tvorby verejných politík (analýzy, návrhy opatrení, odporúčania) a fungovať ako think-tank. Zároveň by mala mobilizovať expertný potenciál členov v rámci ich zapojenia do procesu.

Komplexná podpora zavádzania IM

Zavádzanie inteligentnej mobility v praxi znamená najmä realizáciu projektov, či už pri nasadzovaní nových služieb alebo pri budovaní infraštruktúry. Administratívna stránka projektov si často vyžaduje špeciálne zručnosti a kompetencie, ktoré aktéri pôsobiaci v inteligentnej mobilite nemusia mať vždy vybudované. Platforma sa preto môže aktívne zapájať do pripravovaných projektov a výziev ako súčasť konzorcií s ostatnými členmi platformy a riešiť najmä administratívnu stránku projektov a projektový manažment. Práve schopnosť prepájať rôzne subjekty je dôležité pre budovanie kvalitných konzorcií.

Zastupovanie odvetvia a vytváranie sietí na národnej a medzinárodnej úrovni

Slovensko je otvorená a dynamická ekonomika orientovaná na export. Momentálne však nepatrí medzi ťahúňov technologického rozvoja a v oblasti inovácii, skôr importuje riešenia zo zahraničia. Aby bolo možné tento stav zmeniť smerom k rozvoju inovačného potenciálu na Slovensku, platforma by mala prepájať slovenské subjekty s najnovším výskumom, technologickými lídrami, ako aj autormi nových konceptov mobility a vizionármi. Členstvo v platforme by malo zabezpečiť prístup k zaujímavým kontaktom a umožniť slovenským subjektom zapájať sa do globálnej siete a produkčných reťazcov.

Odporúčanie ďalších krokov

Obrázok, na ktorom je diagram

Automaticky generovaný popis
Obrázok 1: Návrh ďalších krokov podľa priority

1. Rozširovanie a podpora členov platformy – Platforma by sa mala zamerať na celý rad činností, aby svojim členom zabezpečila efektívny systém. Tieto činnosti by mali vyústiť do: (i.) vytvorenia komunikačného plánu; (ii.) identifikácie potrebných investícií do sektora plánu vytvorenia inkubátora; (iii.) identifikácie spôsobov podpory a komercializácie pilotov. Dôležitá činnosť je tiež vytváranie partnerstiev s inými aktérmi a poskytovanie vzdelávacích príležitostí. Všetky tieto činnosti vnímame ako prioritné pre zabezpečenie schopnosti plniť ciele platformy a uspokojiť potreby svojich členov.

2. Zastupovanie odvetvia a vytváranie sietí na národnej a medzinárodnej úrovni – Platforma môže iniciovať reprezentáciu odvetvia na národnej a medzinárodnej úrovni tým, že sa zapojí do (i.) presadzovania politiky, (ii.) vytvárania partnerstiev s ostatnými zainteresovanými stranami v odvetví, (iii.) organizácie podujatí a konferencií, (iv.) poskytovania zdrojov a (v.) vzdelávaní a vytváraní mediálnej prítomnosti. Okrem toho môže vytvoriť jednotný hlas a jednotnú víziu odvetvia, čo môže pomôcť formovať smerovanie odvetvia v národnom aj medzinárodnom meradle.

3. Analyticko-metodicko-legislatívna podpora tvorby politík v rámci IM – Platforma môže iniciovať svoje zapojenie do aktívnej tvorby politiky zapojením sa do verejných rozhovorov, spoluprácou s relevantnými aktérmi a poskytovaním vstupov do návrhu politických opatrení. Platforma sa tiež  môže zúčastňovať stretnutí, hostiť podujatia a poskytovať odborné stanoviská na témy súvisiace s inteligentnou mobilitou. Okrem toho môže spolupracovať so samosprávami na vytváraní zmysluplných politík a programov, ktoré riešia potreby miestnych komunít.

4. Komplexná podpora zavádzania IM – Platforma môže poskytnúť poradenstvo a odborné znalosti pri návrhu a implementácii projektov, čím pomôže zabezpečiť, aby boli projekty prispôsobené špecifickým potrebám zainteresovaných strán. Po druhé, môže zavádzanie inteligentnej mobility podporiť poskytovaním zdrojov a kapacít, ako sú údaje, know-how a expertné kapacity. Nakoniec môže pôsobiť ako miesto, kde sa môžu zainteresované strany stretávať, diskutovať a rozvíjať konkrétne vízie a budovať konsenzus. Cieľom aktivít je vytvoriť miesto pre expertnú podporu pre podávanie žiadostí a realizáciu spoločných projektov v IM, so zameraním na začínajúce podniky a inovátorov.