Definovanie inteligentnej mobility

Prístup k tvorbe definičnej matice inteligentnej mobility s prepojením na strategické dokumenty SR a EÚ a finančné mechanizmy. Plná verzia definičnej matice inteligentnej mobility je dostupná ako príloha č.1 výstupu 2.

Kompletný index pripravenosti autonómnych vozidiel (AVRI) na stiahnutie.

Účel a potreby

Východiská

Sumarizácia vstupov pri tvorbe definície IM*

 1. Rešerš
  • Vyhľadávanie relevantných informácií z verejne dostupných zdrojov ako úvodne vstupy k definícií IM (štruktúra domén, naplnenie jednotlivých subdomén) za účelom vytvorenia úvodného draftu. Príklad: rôzne verejne dostupné štúdie, štúdie KPMG – KPMG Pasportizácia, KPMG AVRI Index a podobne.
 2. Politiky zahrnujúce Inteligentnú mobilitu
  • Analýza aktuálnych politík a stratégií pre oblasť Inteligentnej mobility z pohľadu EÚ a SR, za účelom kontroly def. IM voči politikám. Príklad: EÚ – Sustainable and Smart Mobility Strategy, SK – Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska a podobne. 
 3. Odborná diskusia
  • Konzultácia a pretavenie úvodného draftu def. IM do zmysluplného konceptu za pomoci odborníkov z akademickej, súkromnej a verejnej sféry (upravená a doplnená pôvodná štruktúra s naplnením subdomén).

Východiska z definícií inteligentnej mobility

Definícia 1: What is smart mobility?, Geotab*

Inteligentná mobilita sa vzťahuje na využívanie spôsobov dopravy popri vlastnom vozidle na spaľovací pohon alebo dokonca namiesto neho. Môže mať mnoho rôznych foriem vrátane zdieľania jázd, zdieľania automobilov, verejnej dopravy, chôdze, bicyklovania a mnoho ďalších. Potreba inteligentnej mobility vyplynula z rastúceho dopravného preťaženia a s ním súvisiacich vedľajších účinkov vrátane znečistenia, úmrtí v dôsledku dopravných nehôd a straty času

Definícia 2: Inteligentná mobilita, KPMG**

Inteligentná mobilita – znamená čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využitie času, ktorý občania potrebujú na presun z bodu A do bodu B. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prepojenie všetkých možných a skutočne dostupných dopravných prostriedkov, ako aj dopravných trás a ulíc, semaforov, dopravného značenia, parkovacích a odstavných miest

Definícia IM pre zmapovanie možností jej financovania

Potreba vymedzenia štruktúry definície IM (príloha č.1 výstupu 2) pre praktickú aplikáciu: umožnenie zmapovania existujúcich finančných zdrojov vhodných pre jednotlivé druhy rôznych aktivít týkajúcich sa IM „jazykom“ relevantným pre samotné finančné zdroje

Zdroje:
*https://www.geotab.com/blog/what-is-smart-mobility/
**https://home.kpmg/de/en/home/industries/public-sector/smart-city/intelligent-mobility.html

Definovanie inteligentnej mobility

Prístup k tvorbe definičnej matice inteligentnej mobility s prepojením na strategické dokumenty SR a EÚ a finančné mechanizmy. Plná verzia definičnej matice inteligentnej mobility je dostupná ako príloha č.1 výstupu 2

Bližšia špecifikácia prístupu k tvorbe definície IM

Štruktúra – Domény

Definičná matica IM bola rozdelená do piatich hlavných domén, ktoré pokrývajú prepojenie jednotlivých častí mobility s inteligentnými prvkami. Hlavné domény boli podľa potreby rozdelené na ďalšie subdomény.

Prepojenie subdomén s politikami IM pre EÚ a SR

S cieľom overenia úplnosti a obsahového ukotvenia pôvodného návrhu rozdelenia boli jednotlivé subdomény premapované na niekoľko hlavných konkrétnych stratégií a politík EÚ a SR.

Prepojenie subdomén na finančné mechanizmy

Pre naplnenie obsahových požiadaviek pre výstup 2 bolo zmapované prepojenie subdomén na konkrétne finančné nástroje na podporu zavádzania komplexnej inovácie na Slovensku.

Domény a subdomény

Rozdelenie na 5 hlavných a 32 subdomén. Rozdelenie hlavných domén: A – Vozidlá a technológie, B – Pohony, alternatívne zdroje energie a palivá, C – Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia), D – Služby, E – Spoločenská akceptácia a pripravenosť.

Politiky a stratégie EÚ a SR

Kontrola/referencia voči oblastiam v dokumentoch, ktoré sú relevantné v rámci problematiky inteligentnej mobility. Konkrétne: Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu (EÚ), Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (SK RIS3 2021+), Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania (EDP) k stratégii SK RIS3 2021+.

Finančné mechanizmy

Vybrané finančné mechanizmy pre účel premapovania: Plán obnovy a odolnosti (POO), Program Slovensko (P SK), Fond na spravodlivú transformáciu (FST), Horizont Európa (HE), Nástroj na prepájanie Európy (CEF), Digitálna Európa (DE), Štátny rozpočet (ŠR), Súkromné financovanie/Zmiešané financovanie (SF/PPP).

Definovanie inteligentnej mobility – Prehľad domén a subdomén

Definovanie inteligentnej mobility – Legenda

Nasledujúcich päť slajdov podrobne popisuje jednotlivé domény pomocou maticových atribútov:

Prepojenie na definície v strategických dokumentoch

Silné 
prepojenie

Jednoznačné prepojenie subdomény na prvky strategických dokumentov,

Čiastočné 
prepojenie

prepojenie subdomény na prvky strategických dokumentov je nepriame (týka sa aj iných oblastí),

Bez prepojenia

prepojenie subdomény na prvky strategických dokumentov chýba.

Prepojenie na finančné mechanizmy

 1. Plán obnovy a odolnosti (POO), 
 2. Program Slovensko (P SK)
 3. Fond na spravodlivú transformáciu (FST)
 4. Horizont Európa (HE)
 5. Nástroj na prepájanie Európy (CEF),
 6. Digitálna Európa (DE)
 7. Štátny rozpočet (ŠR)
 8. Súkromné financovanie/Zmiešané financovanie (SF/PPP),
 9. Interreg Europe (IE).

Jednoznačné prepojenie subdomény na prvky finančného mechanizmu,

prepojenie subdomény na prvky finančných mechanizmov je nepriame (týka sa aj iných oblastí),

prepojenie subdomény na prvky finančného mechanizmu chýba alebo ho nebolo možné jasne identifikovať.

Doména A 

Vozidlá a technológie

Doména B

Pohony, alternatívne zdroje energie a palivá

Doména C

Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia)

Doména D

Služby

Doména E

Spoločenská akceptácia a pripravenosť