Návrh opatrení pre odstránenie bariér súkromných investícií

01

Identifikácia bariér

Na základe analýzy súčasného stavu opatrení pre CAV 

02

Návrh opatrení na odstránenie bariér

Navrhneme podobu opatrení pre identifikované bariéry

03

Preskúmanie podpory slovenských podnikateľov na zahraničných trhoch

Zhodnotenie, ako navrhnuté opatrenia podporujú slovenských podnikateľov na zahraničných trhoch

Legislatíva a regulácie

 • Regulačný sandbox
 • Riešenie otázok zodpovednosti a poistenie

Finančná podpora

 • Granty
 • Zvýhodnené pôžičky a štátne záruky
 • Inovačné vouchery
 • Daňové úľavy
 • Investičné stimuly

Budovanie infraštruktúry

 • Dostupná testovacia infraštruktúra
 • 5G sieť a rýchle pripojenie

Podpora podnikania výzvy

 • Verejný dopyt po CAV
 • Rýchly proces schvaľovania

Návrh opatrení na odstránenie bariér – Legislatíva a regulácie

Základným opatrením v legislatíve je vytvorenie funkčného regulačného sandboxu na skúšanie doteraz neregulovaných dopravných služieb a konceptov vo vyhradených zónach

Zdroje:

NBS. 2020. Regulatory sandbox consultation document. Link

NASES. 2021. Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov. Link

Návrh opatrení na odstránenie bariér – Finančná podpora

Štát môže pomôcť s financovaním inovatívnych riešení a nastaviť súbor nástrojov vhodných pre rôzne koncepty so sledovaním misie rozvoja CAV a IM

Štát môže pomôcť s financovaním inovatívnych riešení a nastaviť súbor nástrojov vhodných pre rôzne koncepty so sledovaním misie rozvoja CAV a IM

Návrh opatrení na odstránenie bariér – Budovanie infraštruktúry

Kvalitná verejná infraštruktúra je podmienkou pre zavedenie inovatívnych riešení do praxe. Vytvorením podmienok na jej vznik môže štát zásadne zvýšiť návratnosť súkromných investícií

Zdroje:

SmartHubs. 2020. Smart Mobility Hubs as Game Changers in Transport. Link

Smart5Grid. 2021. Project Smart5Grid. Link

Návrh opatrení na odstránenie bariér – Podpora podnikania

Verejná správa môže pomôcť aj samotnému podnikaniu v oblasti CAV tým, že odstráni zbytočné administratívne bariéry v schvaľovacích procesoch alebo vytvorí dopyt po inovatívnych riešeniach

Prierezové opatrenia

Preskúmanie možností podpory slovenských podnikateľov na zahraničných trhoch – prierezové opatrenia