Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory v rámci Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska (Ministerstvo dopravy SR, 2021)

Stratégia inteligentnej a udržateľnej mobility Slovenska na stiahnutie

Prioritná oblasťCielePlánované oblasti podpory
Inteligentná mobilita – dosiahnutie plynulého, bezpečného a efektívneho prepojenia a fungovaniaRealizácia prepojenej a automatizovanej multimodálnej mobilitySlovensko bude v plnej miere podporovať využívanie inteligentných digitálnych riešení a inteligentných dopravných systémov (ITS)
Slovensko bude využívať príležitosti, ktoré EÚ ponúka. Predovšetkým v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility (CCAM)
Inovácie v doprave – vytváranie priaznivých podmienok na vývoj nových technológií a služieb a všetkých potrebných legislatívnych nástrojov na ich schválenieSlovensko plne podporuje zámer Komisie na zavádzanie dronov a bezpilotných lietadiel
Slovensko bude stimulovať výskum a zavádzanie inovačných a udržateľných technológií v doprave
Údaje a umelá inteligencia v službách inteligentnejšej mobilityCieľom Slovenska je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň a výkonnosť digitálnej infraštruktúry, najmä prostredníctvom využitia pokročilých komunikačných služieb, ktoré ponúkajú siete 5G a postupné využívanie komunikačných sietí ďalších generácií, pomocou ktorých bude možné dosiahnuť vyššiu úroveň automatizácie v rôznych aplikáciách mobility. Okrem toho je potrebné zabezpečiť dosiahnutie cieľa, ktorým je naplnenie záväzku na celistvé pokrytie slovenskej časti hlavných dopravných koridorov (TEN-T) komunikačnými službami siete 5G
Slovensko bude podporovať rozvoj národného prístupového bodu, ako zdroja dopravných dát, ktoré bude môcť využívať ako odborná tak aj laická verejnosť. Rozvojom národného prístupového bodu dostane používateľ na jednom mieste k dispozícii všetky potrebné údaje, ktoré budú v súlade so smernicami a delegovanými nariadeniami Európskej komisie
Zlepšenie bezpečnosti dopravyPrioritou bude ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako aj lepší zber a analýza údajov
Prevencia kybernetických hroziebSlovensko bude aktualizovať a zdokonaľovať existujúci bezpečnostný rámec vrátane riešenia kybernetických hrozieb 
Zlepšenie súvisiacich predpisov, napríklad predpisov týkajúcich sa rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre automatizované vozidlá
Udržateľná mobilita – nezvratný prechod na nízkoemisnú mobilituZvyšovanie udržateľnosti fungujúcej mestskej a medzimestskej mobilitySlovensko podporuje kroky Komisie, ktorá chce preskúmať možnosti zlepšenia udržateľnosti a efektívnosti služieb osobnej dopravy na požiadanie (taxíky a súkromné prenajaté vozidlá s vodičom) pri zachovaní riadneho fungovania jednotného trhu a riešení sociálnych a bezpečnostných problémov. Po vzore EÚ vytvorí nástroje, ktoré pomôžu mestám pri modernizácii ich súboru politických nástrojov, a to aj v oblastiach, ako je mikromobilita, podpora pri verejnom obstarávaní nízkoemisných vozidiel vrátane autobusov a trajektov, či súvisiaca infraštruktúra. Lepšie informácie o zónach s nízkymi a nulovými emisiami a spoločné označenia, ako aj digitálne riešenia pre vozidlá môžu pomôcť udržať dobre fungujúci jednotný trh a uľahčiť uplatňovanie základných slobôd
Ekologizácia nákladnej dopravyNa podporu ekologizácie prevádzky nákladnej dopravy na Slovensku je potrebné zásadne prehodnotiť súčasný rámec intermodálnej dopravy a zmeniť ho na efektívny nástroj. Mali by sa zvážiť možnosti revízie regulačného rámca, napríklad smernice o kombinovanej doprave a zavedenie hospodárskych stimulov pre prevádzku aj infraštruktúru. Stimulačné mechanizmy by mali vychádzať z nestranného monitorovania výkonnosti v súlade s európskym rámcom na meranie emisií z dopravy a logistiky
Stanovovanie cien uhlíka a lepšie stimuly pre používateľovSlovensko bude rešpektovať zámer Komisie, ktorá plánuje vytvoriť európsky rámec pre harmonizované meranie emisií skleníkových plynov v oblasti dopravy a logistiky založený na základe celosvetových noriem, ktorý by potom podnikom a konečným používateľom mohol poskytnúť odhad uhlíkovej stopy pre voľbu trasy, ktorú si naplánovali, čo by malo zvýšiť dopyt koncových používateľov a spotrebiteľov po udržateľných riešeniach v oblasti dopravy a mobility, pričom by sa zároveň zabránilo tzv. greenwashingu, teda environmentálne klamlivej reklame. Právo na informácie o uhlíkovej stope konkrétnej trasy by sa mohlo stať novým právom cestujúcich a v tomto prípade by sa malo vzťahovať na všetky druhy dopravy
Odolná mobilita – Slovensko ako súčasť odolného jednotného európskeho dopravného priestoruPosilnenie spoločného trhuSlovensko sa prikláňa k Európskej aliancii pre batérie. Strategické hodnotové reťazce (vrátane batérií, surovín, vodíka, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív) majú podporu Komisie regulačnými a finančnými nástrojmi
Zabezpečenie, aby bola mobilita vyvážená a spravodlivá pre všetkýchOdporúčania, ku ktorým sa Slovensko prikláňa, sa týkajú aj prechodu na automatizáciu a digitalizáciu, ako aj spôsobov zmierňovania ich dosahu na pracovnú silu v doprave.
Tabuľka 6: Ciele a plánované oblasti podpory Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

Plánované oblasti podpory podľa prioritných oblastí Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska
MD1: Inteligentná mobilita – dosiahnutie plynulého, bezpečného a efektívneho prepojenia a fungovania
MD1.1: Realizácia prepojenej a automatizovanej multimodálnej mobility
MD1.2: Inovácie v doprave – vytváranie priaznivých podmienok na vývoj nových technológií a služieb a všetkých potrebných legislatívnych nástrojov na ich schválenie
MD1.3: Údaje a umelá inteligencia v službách inteligentnejšej mobility
MD1.4: Zlepšenie bezpečnosti dopravy
MD1.5: Prevencia kybernetických hrozieb
MD2: Udržateľná mobilita – nezvratný prechod na nízkoemisnú mobilitu
MD2.1: Zvyšovanie udržateľnosti fungujúcej mestskej a medzimestskej mobility
MD2.2: Ekologizácia nákladnej dopravy
MD2.3: Stanovovanie cien uhlíka a lepšie stimuly pre používateľov
MD3: Odolná mobilita – Slovensko ako súčasť odolného jednotného európskeho dopravného priestoru
MD3.1: Posilnenie spoločného trhu
MD3.2: Zabezpečenie, aby bola mobilita vyvážená a spravodlivá pre všetkých
Tabuľka 7: Plánované oblasti podpory podľa prioritných oblastí Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska