Príklady výziev a programov zameraných na inovácie v IM

2022

Veľká Británia

Výzva na podporu komerčných vozidiel s vlastným riadením a podporu dodávateľského reťazca 

 • vyhlasovateľ výzvy („competition“): Inovate UK – súčasť vládnej agentúry UK Research and Innovation, rozpočet pre oblasť vedy ministerstva podnikania, energetiky a priemyselnej stratégie, s rozpočtom pre roky 2019-2020 1,27 mld. £. Cieľom je urýchľovať ekonomický rast Spojeného kráľovstva stimulovaním a podporou inovácií v podnikoch; Zenzic – platforma zástupcov vlády, univerzít a priemyslu na podporu integrácie a koordinácie britského ekosystému CAM financovaná z grantov, a servisného poplatku vo výške 3% výšky grantu; pomáha Inovate UK a ekosystému CAM pri kolaboratívnych projektoch budovaním konzorcií a technickými a trhovými analýzami; Centre for Connected and Autonomous Vehicles – vládny útvar vytvorený v r. 2015 ministerstvom dopravy a ministerstvom podnikania – zabezpečenie súladu projektu s legislatívou
 • kategórie výskumu: priemyselný výskum a experimentálny vývoj
 • cieľ: podpora technológií, produktov a služieb do podoby komerčných ponúk; zameranie sa na podporu vývoja a zapĺňania technologických medzier komerčných autonómnych vozidiel a podporu rastu dodávateľského reťazca v Spojenom kráľovstve
 • súlad s: Future of Mobility Urban Strategy, bezpečnostnými štandardami pre testovanie automatizovaných vozidiel od ministerstva dopravy 
 • alokácia 40 mil. £, granty od 0,5 – 9 mil. £, intenzita 55% 
 • zadarmo poskytnutý špecialista pre inovácie a rast 
 • vedúci partner: britský súkromný podnik, dopravný podnik  alebo orgán samosprávy; povinné vytvorenie konzorcia aspoň 3 subjektov
 • podmienky štátnej pomoci sú definované v Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
 • oprávnené náklady: personálne náklady, režijné (20% pracovných nákladov) – nepriame (administratívne), priame (laptopy, nábytok, nájom, energie, IT vybavenie), materiál, kapitálový majetok, subdodávky, cestovné náklady, iné (poplatky za využitie skúšobní, laboratórií, tréningy, príprava technických správ, trhové analýzy, licencie, náklady na registráciu patentov)
2017 –

Horizon Europe

Výzva (call) Budovanie nízkouhlíkovej klimaticky odolnej budúcnosti: ekologické vozidlá 

 • časť Pracovného programu 2018-2020: 11.Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Vyhlasovateľ: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
 • výzva („call“) Ekologické vozidlá H2020-LC-GV-2018-2019-2020 s deviatimi témami
 • cieľ výzvy: príprava na masívny nárast elektrifikovaných vozidiel a podpora európskeho priemyslu, aby si udržal svoju vedúcu svetovú pozíciu v dodávaní automobilových produktov. podpora vývoja novej generácie elektrických vozidiel s dojazdom minimálne 400 km, podpora mestskej mobility, nabíjacej infraštruktúry; 189 mil. €
 • plánované dopady: 
 • významné pokroky v technológii e-pohony – e-motory, výkonová elektronika, systém nabíjania s veľkým vplyvom na celkovú efektívnosť pohonnej sústavu
 • zlepšenie cenovej dostupnosti vyvinutých komponentov a subsystémov minimálne o 20 % nákladov hromadnej výroby (v porovnaní s nákladmi na najlepšie komponenty súčasnej generácie)
 • integrácia nových komponentov a funkcií vo vozidle pre vývoj nových konceptov cenovo dostupných EV umožňujúcich dlhé cesty (napr. 700–1000 km) so zdržaním v dôsledku nabíjania maximálne 60–90 minút bez negatívneho vplyvu na pohonnú sústavu EV a batériu
 • zvýšenie celkovej účinnosti nových funkcionalít v celom systéme preukázaný implementáciou hardvéru v plnej veľkosti v existujúcom demo vozidle
 • téma č. 1 výzvy (príklad) – Integrované, od značky nezávislé architektúry, komponenty a systémy pre elektrifikované vozidlá novej generácie optimalizované pre infraštruktúru LC-GV-01-2018
 • typ akcie / kategórie výskumu: Inovačná akcia (IA) – prototypovanie, testovanie, predvádzanie, pilotovanie, rozsiahla validácia produktu a trhová replikácia (vytváranie plánov a predpokladov alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených produktov, procesov alebo služieb)
 • cieľ témy: podpora vývoja častí elektrických vozidiel s nájdením najlepšieho pomeru medzi rýchlym nabíjaním, veľkosťou a životnosťou batérie
 • alokácia 42 mil. €, granty 3-5 mil. €, intenzita 70% (komerčný subjekt), 100% (iný subjekt)
 • konzorcium aspoň troch členov z troch krajín
 • podmienky štátnej pomoci: nie je štátnou pomocou
 • oprávnené náklady: priame osobné náklady, priame náklady na subdodávky, náklady na poskytnutie finančnej podpory tretím stranám, ostatné priame náklady, nepriame náklady, ostatné náklady
2022

Horizon Europe

Výzva Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar

 • časť Pracovného programu 2021-2022 8. Klíma, energetika a mobilita
 • destinácia: Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar; oblasti dopadu destinácie: vedúce postavenie priemyslu v kľúčových a vznikajúcich technológiách, ktoré pracujú pre ľudí; inteligentná a udržateľná doprava

plánované dopady destinácie:

 • urýchlenie implementácie inovatívnych technológií a systémov (CCAM) pre cestujúcich a tovar 
 • ďalší rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom udržateľnej a inteligentnej diaľkovej a mestskej nákladnej dopravy a logistiky, modernizovaných a odolných fyzických a digitálnych infraštruktúr pre inteligentnejšie vozidlá a operácie s cieľom optimalizovať efektívnosť celej siete 
 • drastické zníženie počtu dopravných nehôd, nehôd a smrteľných nehôd smerom k dlhodobému cieľu EÚ (Vision Zero) a zvýšiť odolnosť dopravných systémov
 • výzva: Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar HORIZON-CL5-2021-D6-01 s 13-imi témami (topics)
 • vyhlasovateľ výzvy („call“) : European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA); alokácia výzvy: 167 mil. €
 • téma č. 2 výzvy (príklad) – Spoločné prístupy k overovaniu bezpečnosti systémov CCAM (Partnerstvo CCAM) HORIZON-CL5-2021-D6-01-02
 • typ akcie / kategórie výskumu: výskumné a inovačné akcie (RIA) – získanie nových poznatkov, preskúmanie realizovateľnosti novej alebo vylepšenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia; základný a aplikovaný výskum, vývoj a integrácia technológie, testovanie a validácia na malom prototype v laboratórnom alebo simulovanom prostredí; TRL 5 na konci projektu
 • cieľ témy: spoločné metodiky a nástroje na validáciu bezpečnosti systémov CCAM definované, akceptované a validované hodnotovým reťazcom CCAM a jeho partnermi v oblasti výskumu a inovácií orgánmi a certifikačnými orgánmi a kampaňami spotrebiteľského testovania, postupy overovania, validácie a hodnotenia založené na realistických a relevantných testovacích prípadoch z databázy
 • alokácia 15 mil. €, grant 12-15 mil. € (podpora iba 1 projektu), intenzita 100%
 • konzorcium aspoň troch členov z troch krajín
 • podmienky štátnej pomoci: nie je štátnou pomocou
 • oprávnené náklady: personálne, subdodávky, nákup, ostatné a nepriame náklady
2017 –

Rakúsko  2020

Program Impact Innovation 

 • vyhlasovateľ: Rakúska agentúra na podporu výskumu Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) – národná agentúra pre financovanie priemyselného výskumu a vývoja v Rakúsku, podpora vývoja nových produktov a služieb a zvyšovania konkurencieschopnosti na globálnom trhu, financovanie výskumných a inovačných projektov, medzinárodné sieťovanie; spravovaná Spolkovým ministerstvom pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie a Spolkovým ministerstvom práce a hospodárstva
 • program: Impact Innovation; národné financovanie
 • zameranie/cieľ: podpora inovačných metód riešenia problémov so zapojením všetkých relevantných zainteresovaných strán s cieľom nájsť nové nápady a vyvinúť efektívne riešenia. Výsledkom majú byť výlučne komerčné služby, produkty alebo procesy (alebo ich príprava) ponúkajúce pridanú hodnotu pre cieľovú skupinu na konkrétnom trhu. Podpora rôznych tém vrátane mobility
 • prijímatelia: malé a stredné podniky – startupy, súkromné komerčné a nekomerčné spoločnosti a partnerstvá, fyzické osoby/živnostníci, združenia, neziskové organizácie 
 • kategórie výskumu: experimentálny vývoj, priemyselný výskum, nie však výlučne, podpora sa chápe širšie a zahŕňa aj netechnologické a sociálne inovácie a úvodné fázy inovácie – ako  financovanie intenzívnej analýzy problému, identifikovanie nápadov, zapojenie relevantných zainteresovaných strán, podpora od odborníkov na inovácie, vývoj vhodných riešení 
 • granty, max. 150 000 €, intenzita 50%, trvanie: 12 mesiacov
 • žiadosti sú podávané a vyhodnocované priebežne
 • výber projektov: Hodnotenia vykonávajú odborníci z FFG. Hodnotenia sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych schvaľovacích procesov a sú založené na hodnotiacej tabuľke FFG
 • oprávnené náklady: náklady, ktoré sa dajú priradiť projektu, ktoré vznikli priamo, reálne a počas obdobia financovania a sú preukázateľné podpornou dokumentáciou, vzniknuté po predložení žiadosti a po zmluvne dohodnutom začatí projektu, náklady tretích strán (zapojenie odborníkov, iných aktérov), organizácia workshopov
2016 –

Rakúsko

Program R&D Infrastructure Funding

 • vyhlasovateľ: Rakúska agentúra na podporu výskumu Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) – národná agentúra pre financovanie priemyselného výskumu a vývoja v Rakúsku; Rakúsky fond – štátny fond plnený z podielov spolkovej vlády na dani zo mzdy po odpočítaní štátnych a komunálnych podielov slúžiaci na financovanie v oblasti základného výskumu a aplikovaného výskumu a vývoja technológií a inovácií; Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (Národná nadácia pre výskum, technológiu a vývoj) – financovanie výskumných iniciatív a internacionalizácie excelentnosti národného výskumu, mimo každoročných prostriedkov z federálneho rozpočtu. V správnej rade nadácie sú zastúpené všetky ministerstvá poverené výskumnými agendami, aby sa pri prideľovaní prostriedkov sledovala koordinovaná výskumná stratégia a investovalo do najlepších projektov, ktoré v strednodobom horizonte zabezpečia špičkovú výskumnú excelentnosť. Nadácia nemá administratívne štruktúry, financie sú prideľované cez existujúce spolkové finančné inštitúcie
 • program: R&D Infrastructure Funding; národné financovanie
 • zameranie/cieľ: podpora univerzít a výskumných pracovísk pri budovaní profilu a plánovaní rozvoja a zakladaní nových a perspektívnych oblastí výskumu, podpora firiem pri zakladaní a rozširovaní priemyselných výskumných a vývojových infraštruktúr a vytváranie stimulov pre koordinované spoločné získavanie a využívanie výskumných a vývojových infraštruktúr výskumnými pracoviskami a podnikmi
 • prijímatelia: vedecké a vzdelávacie inštitúcie (univerzity, neuniverzitné výskumné inštitúcie), iné nekomerčné inštitúcie, podniky
 • kategórie výskumu: budovanie a rozvoj infraštruktúry na výskum a vývoj na použitie v základnom aj aplikovanom výskume
 • granty 0,5-1,5 mil. €, intenzita 65%, trvanie: 0-60 mesiacov
 • žiadosti sú podávané a vyhodnocované priebežne
 • výber projektov: N/A

oprávnené náklady: obstarávacie náklady infraštruktúry výskumu a vývoja sú financované v plnej výške. Financovanie sa poskytuje na „spúšťacie“ náklady (do 15 % schválených celkových nákladov), ktoré sú potrebné na spustenie infraštruktúry výskumu a vývoja, nie však na bežnú prevádzku (personál, materiál, tretie strany, cestovné náklady).

2020 –

Rakúsko

Programy Collective Research

 • vyhlasovateľ: Rakúska agentúra na podporu výskumu Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) – národná agentúra pre financovanie priemyselného výskumu a vývoja v Rakúsku, podpora vývoja nových produktov a služieb a zvyšovania konkurencieschopnosti na globálnom trhu, financovanie výskumných a inovačných projektov, medzinárodné sieťovanie a Federálne ministerstvo Rakúskej republiky pre klimatickú akciu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie
 • program: Collective Research; národné financovanie
 • zameranie/cieľ: financovanie kooperatívnych výskumných projektov (sektorových projektov) v rámci kolektívneho výskumu; podpora predkonkurenčných výskumných projektov; podpora rôznych tém vrátane mobility
 • prijímatelia: konzorciá záujmových skupín alebo neuniverzitných výskumných inštitúcií spojených s tzv. užívateľským výborom zloženým z najmenej troch spoločností z priemyselného sektora
 • kategórie výskumu: kooperatívne predkonkurenčné výskumné projekty s otvorenými výsledkami dostupnými pre priemysel, ktoré nezahŕňajú žiadny priamo využiteľný vývoj produktov a procesov alebo služieb; vývoj inovatívnych riešení medzipodnikového významu (riešenie bežných problémov)
 • granty max. 325 000 €, intenzita 65%, trvanie: 12 mesiacov
 • žiadosti sú podávané a vyhodnocované priebežne
 • výber projektov: hodnotenia vykonávajú odborníci z FFG. Hodnotenie sa vykonáva v rámci hodnotiacej tabuľky všeobecného programu a niektorých dodatočných usmernení pre financovanie kolektívneho výskumu
 • oprávnené náklady: náklady, ktoré sa dajú priradiť projektu, ktoré vznikli priamo, reálne a počas obdobia financovania a sú preukázateľné podpornou dokumentáciou, vzniknuté po predložení žiadosti a sú v súlade s grantovou zmluvou; ak sú zapojené aspoň tri spoločnosti, musia poskytnúť peňažný príspevok vo výške najmenej 20 % celkových nákladov projektu; okrem toho môžu spoločnosti prispieť maximálne 15 % z celkových nákladov projektu ako nepeňažné služby (poskytnutie materiálu alebo infraštruktúry potrebnej pre projekt, personálne zapojenie v hodinách); podrobnejšie v príručke
2021 –

Česká republika

Výzvy programu DOPRAVA 2020+

 • vyhlasovateľ výzvy: Technologická agentura České republiky (TA ČR) – vládna agentúra na podporu spolupráce medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskou sférou, na výber a financovanie projektov aplikovaného výskumu a inovácií zo svojich programov. Päťčlenné predsedníctvo menuje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, desaťčlennú kontrolnú radu z radov expertov menuje  Poslanecká snemovňa parlamentu ČR, dvanásťčlennú výskumnú radu menuje z expertov vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace; odborové komisie ako poradné orgány
 • program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+; sedemročný; cca 100 mil. EUR; cca 80 projektov; priemerná intenzita 80%` národné financovanie, EÚ
 • špecifické ciele: udržateľná doprava, interoperabilná doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentná doprava a priestorové dáta v doprave
 • zameranie/cieľ: podpora projektov aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorých výsledky majú vysoký potenciál pre ich uplatnenie v nových prístupoch, technologických postupoch a službách,  posilnenie spolupráce výskumného, akademického a súkromného sektora, vytvorenie podmienok pre komercializáciu výsledkov výskumu
 • prijímatelia: malé a stredné podniky – startupy, súkromné komerčné a nekomerčné spoločnosti a partnerstvá, fyzické osoby/živnostníci, združenia, neziskové organizácie 
 • kategórie výskumu: aplikovaný výskum (zahŕňa priemyslový výskum, experimentálny  vývoj a ich kombináciu) a inovácie podľa čl. 28 a čl. 29 Nariadenia a čl. 1.3. písm. y) a bb) Rámca
 • Výzva (príklad): tretia verejná súťaž
 • granty, alokácia 500 mil. Kč; max. 50 mil. Kč. , intenzita 80%, trvanie: 12 mesiacov
 • štátna pomoc: podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014  (GBER) v akt. Znení a Rámca pre štátnu podporu výskumu, vývoja a inovácií 2014/C 198/01
 • žiadosti boli podávané 15.4. – 16.6.2021
 • výber projektov: prijatie návrhov, 3 oponenti, spravodajca vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu, odborný poradný orgán zo zástupcov rezortov vypracuje záverečné stanovisko a návrh poradia projektov, predsedníctvo rozhodne
 • oprávnené náklady: osobné náklady, nástroje a vybavenie, náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty, dodatočné nepriame (25% alebo skutočné) a ostatné prevádzkové náklady, registrácia patentov a pod. a ďalších nehmotných aktív, náklady na vyslanie, poradenské a podporné služby v oblasti inovácií
20XX –

EÚ – EIT Urban Mobility

Raptor

 • vyhlasovateľ výzvy: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) –  nezávislá agentúra Európskej únie s právnou subjektivitou založený v roku 2008 s cieľom posilniť schopnosť Európy inovovať, je neoddeliteľnou súčasťou programu Horizon. EIT realizuje Strategickú inovačnú agendu (SIA) na roky 2021 – 2027 v rámci programu Horizont Európa s rozpočtom 3 mld. EUR
 • program: EIT podporuje 8 iniciatív vrátane EIT Urban Mobility: Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava s rozpočtom 0,4 mld. EUR na roky 2020 – 2026
 • výzva: City RAPTOR (Rapid Applications for Transport)
 • zameranie/cieľ: riešenie špecifických výziev mestskej mobility pre mestá / obce / štvrte a podpora miestnych riešení financovaním jednotlivcov, tímov, začínajúcich podnikov alebo MSP s podporou príslušného mesta / obce / štvrte; RAPTOR sa zameriava na riešenie špecifických výziev mestskej mobility poskytovaním kaskádového financovania prostredníctvom súťaže, ktorú organizuje každý ocenený projekt RAPTOR. Grant sa použije na vývoj a testovanie minimálne funkčných produktov na riešenie problémov špecifickej mestskej mobility s integrovanou testovacou fázou podporovanou pôvodným mestom  
 • vedúci partner, prijímatelia: vedúcim žiadateľom musí byť mesto – hlavný partner mestskej mobility EIT alebo pridružená entita hlavného partnera; povinné vytvorenie konzorcia minimálne 2 subjektov (1 univerzitná alebo výskumná inštitúcia a/alebo 1 program na tvorbu rizikového kapitálu a/alebo akcelerátor) z dvoch krajín a maximálne 3 subjektov 
 • kategórie výskumu: vývoj a testovanie minimálne funkčných produktov, výsledkom majú byť tri riešenia umiestniteľné na trhu
 • kaskádové granty, alokácia 630 tis. EUR; max. 3 konzorciá – max. 210 tis. EUR jedno ; intenzita 70%, trvanie: 8 mesiacov; konzorcium rozdeľuje pre SME alebo startupy balík 90 tis EUR (max. 30 tis. na 1 riešenie)
 • štátna pomoc: nie je štátnou pomocou
 • žiadosti boli podávané 14.12.2021 – 25.2.2022
 • výber projektov: prechádza individuálnym hodnotením troch expertov, ktorí následne musia spoločne dosiahnuť konsenzus a zástupcovia úspešných žiadostí následne svoj projekt obhajujú pred výberovou komisiou
 • oprávnené náklady: osobné náklady, náklady na subkontrakty, cestovné náklady, iné tovary a služby

Sumarizácia k výzvam

Vyhlasovateľ výzvy

 • vyhlasovateľmi výziev sú agentúry zodpovedné za napĺňanie inovačných stratégií a realizáciu inovačných politík cez dizajn a vyhlasovanie výziev a implementáciu projektov na európskej (INEA/CINEA) alebo národnej (Innovate UK, FFG, TA ČR) úrovni 
 • agentúry nie sú tematicky špecializované na inovácie v doprave, ale sú orientované celkovo na výskum a vývoj v spolupráci so súkromným sektorom, aj na komerčné riešenia a podporu hospodárstva
 • z hľadiska závislosti od štátu môžu byť k rezortom bližšie (FFG) alebo sú viac právne nezávislé (TA ČR, Innovate UK) – v tom prípade sú správne orgány pomerne nezávislé od vlády. V TA ČR je výrazne zastúpený vedecko-výskumný sektor, v Innovate UK sú v správnych orgánoch a na implementačných pozíciách ľudia zo súkromného sektora alebo so skúsenosťou z neho
 • Innovate UK pri výzvach na mobilitu povinne spolupracuje s ďalšími organizáciami: Zenzic – platformou zástupcov vlády, univerzít a priemyslu na podporu integrácie a koordinácie britského ekosystému CAM a vládnym útvarom Centre for Connected and Autonomous Vehicles

Mechanizmus

 • v prípade rámcového programu Horizon ide o európsky program realizovaný pomocou dvojročných pracovných programov zameraných na jednu z programových oblastí a konkrétnejšie realizovaný cez výzvy (calls) , resp čiastkové výzvy – tzv. témy (topics). Pre IM sú zaujímavé oblasti mobility, ale aj digitalizácie a dekarbonizácie
 • národné agentúry rozdeľujú predovšetkým národné zdroje (Innovate UK, FFG), európske v menšej miere (TA ČR – Plán obnovy) alebo vôbec
 • v oblasti mobility Innovate UK realizuje Future of Mobility Urban Strategy, TA ČR o.i. realizuje sedemročný Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ ministerstva dopravy vo výške cca 100 mil. EUR
 • národné zdroje umožňujú agentúram väčšiu flexibilitu v oblasti podpory inovácií – rakúska FFG experimentuje s väčším množstvom rôzne zameraných programov s menšími projektmi podávanými a vyhodnocovanými priebežne, pričom vie podporiť aj projekty zamerané na netechnologické (organizačné, procesné) a sociálne inovácie 

Ciele a aktivity

 • pokryté všetky fázy výskumu a vývoja: od nekomerčného výskumu  po posledné stupne TRL, väčšina výziev však kladie dôraz na smerovanie ku komerčnému využitiu alebo k získaniu poznatkov, ktoré budú môcť byť komerčne využité, posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti trhu, dôraz na spoluprácu s univerzitami a súkromným sektorom
 • rámcové programy Horizon majú špecificky definované dopady programov 

príklady cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a aktivít:  

 • zameranie sa na podporu vývoja a zapĺňania technologických medzier komerčných autonómnych vozidiel a podporu rastu dodávateľského reťazca v Spojenom kráľovstve
 • príprava na masívny nárast EV a podpora európskeho priemyslu, aby si udržal svoju vedúcu svetovú pozíciu v dodávaní automobilových produktov. podpora vývoja novej generácie EV s dojazdom minimálne 400 km, podpora mestskej mobility, nabíjacej infraštruktúry
 • podpora firiem pri zakladaní a rozširovaní priemyselných výskumných a vývojových infraštruktúr a vytváranie stimulov pre koordinované spoločné získavanie a využívanie výskumných a vývojových infraštruktúr výskumnými pracoviskami a podnikmi

Alokácie a oprávnené náklady

 • výška alokácií na výzvu sa pohybuje od niekoľkých miliónov pri národných zdrojoch po 189 a 167 mil. EUR pri programoch Horizon, väčšina výziev sa pohybuje vo výške niekoľkých desiatok miliónov EUR
 • výška alokácie na jeden projekt sa pohybuje od relatívne menších projektov pri FFG (Impact Innvation max. 150 tis. EUR), po najväčšie projekty u programov Horizon (max. 15 mil. EUR), väčšinou ide o niekoľkomiliónové projekty 
 • súlad s pravidlami o štátnej pomoci EÚ sa rieši cez Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014  (GBER) v akt. Znení a Rámec pre štátnu podporu výskumu, vývoja a inovácií 2014/C 198/01, v prípade Spojeného kráľovstva  cez Dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v prípade programov Horizon idú zdroje priamo z rozpočtu EÚ, a nejde teda o štátnu pomoc
 • intenzity, teda výška príspevku z príslušného fondu závisia od pravidiel štátnej pomoci, od toho či ide o súkromný subjekt, veľkosť podniku a pod. V prípade Spojeného kráľovstva je to 55%, v prípade Horizon 70% pri komerčných subjektoch a IA, inak 100%, v rakúskych prípadoch 65%, vo výzve TA ČR 80% 

Oprávnení prijímatelia

 • výzvy sa snažia byť čo najviac inkluzívne a väčšinou zahŕňajú verejné subjekty (štátne orgány, samosprávy, verejné dopravné podniky), univerzity a vedecké inštitúcie a podnikateľský sektor 
 • vo všetkých prípadoch je zahrnutý súkromný sektor, pričom definícia cieľového segmentu môže byť zúžená alebo spresnená podľa zamerania programu a výzvy
 • významným prvkom výziev je tvorba konzorcií (Innovate UK – povinné vytvorenie konzorcia aspoň 3 subjektov, Horizon – IA a RIA – povinné vytvorenie konzorcia aspoň 3 subjektov z troch krajín, FFG Collective Research – konzorciá záujmových skupín alebo neuniverzitných výskumných inštitúcií spojených s tzv. užívateľským výborom zloženým z najmenej troch spoločností z priemyselného sektora, EIT Urban Mobility

príklady oprávnených prijímateľov: 

 • súkromný podnik, dopravný podnik  alebo orgán samosprávy
 • vedecké a vzdelávacie inštitúcie (univerzity, neuniverzitné výskumné inštitúcie), iné nekomerčné inštitúcie, podniky
 • malé a stredné podniky – startupy, súkromné komerčné a nekomerčné spoločnosti a partnerstvá, fyzické osoby/živnostníci, združenia, neziskové organizácie 

Výber projektov

 • žiadosti sa podávajú elektronicky, je snaha v čo najväčšej miere proces zjednodušiť
 • dôraz je kladený na nezávislé a odborné posúdenie prínosov projektu
 • v Spojenom kráľovstve sa žiadosť podáva jednoduchým spôsobom cez elektronický systém Innovation Funding Service, po posúdení žiadosti je žiadateľ pozvaný pred odbornú komisiu, kde musí projekt osobne obhájiť
 • v programe Horizon Europe je rovnako zabezpečené, aby bola žiadosť o grant čo najodbornejšie preskúmaná – prechádza individuálnym hodnotením troch expertov, ktorí následne musia spoločne dosiahnuť konsenzus a všetky žiadosti následne posudzuje v kontexte ostatných žiadostí panel expertov; podobný systém má i program Raptor
 • obdobne niekoľkostupňovo funguje posudzovanie projektov v TA ČR: prijaté návrhy posudzujú 3 oponenti, spravodajca vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu, odborný poradný orgán zo zástupcov rezortov vypracuje záverečné stanovisko a návrh poradia projektov, predsedníctvo rozhodne, ktoré návrhy budú podporené
 • programy FFG fungujú kontinuálne, nie ako uzavreté výzvy – žiadosti sú podávané a vyhodnocované priebežne, nie v kontexte ostatných žiadostí