Úspešné zahraničné platformy spolupráce pre inteligentnú mobilitu

Úvod

Stručný prehľad histórie inteligentnej mobility v Európe

Na úrovni EÚ bola v roku 1992 založená ERTICO – ITS Europe (Európska koordinácia implementácie telematiky v cestnej doprave) ako organizácia inteligentných dopravných systémov (ďalej len IDS) v Európe, ktorá podporuje výskum a definuje priemyselné štandardy pre inteligentný dopravný systém. ERTICO – ITS Europe je PPP pozostávajúci z viac ako sto partnerov v ôsmich rôznych odvetviach, ktorí pracujú na tom, aby sa inteligentné riešenia dostali do mobility v Európe. Platformy v rámci skupiny zabezpečujú úspešný vývoj, zavádzanie a údržbu základných služieb a otázok pre inteligentný dopravný systém. Koncom roka 2015 Európska komisia vyhlásila výzvu na vytvorenie novej skupiny na vysokej úrovni pre automobilový priemysel v duchu CARS 2020 pod názvom „GEAR 2030“. Celkovým cieľom bolo „vypracovať odporúčania na posilnenie krátkodobej aj dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu.“ Skupina sa skladá z 25 členov – zástupcov štátov a združení EÚ, odborových zväzov a iných skupín. GEAR 2030 má tiež za úlohu analyzovať a diskutovať o kľúčových trendoch, ktoré budú mať vplyv na automobilový priemysel v budúcnosti a prísť so spoločne dohodnutými plánmi, ktoré by mali stanoviť ciele, špecifikovať míľniky a jasne vymedziť zodpovednosti rôznych zainteresovaných strán. 

Druhou dôležitou iniciatívou bola platforma pre prepojenú a automatizovanú jazdu (Connected and Automated Driving Platform) z roku 2014. Podarilo sa jej vytvoriť spoločný technický rámec potrebný na zavádzanie kooperatívnych IDS, zaoberať sa právnymi otázkami týkajúcimi sa kooperatívnych IDS a legitímnosťou zavádzania kooperatívnych IDS.

Vo februári 2016 komisia začala ako súčasť tretej iniciatívy rozsiahly konzultačný proces zahŕňajúci rôzne zainteresované strany a odborníkov s cieľom vymedziť strategický program v oblasti výskumu a inovácií v sektore dopravy (Strategic Transport Research and Innovation Agenda alebo STRIA). STRIA je postavená na siedmich tematických oblastiach výskumu v oblasti dopravy: elektrifikácia, alternatívne palivá, návrh a výroba vozidiel, prepojená a autonómna doprava, dopravná infraštruktúra, systémy riadenia sietí a dopravy a služby inteligentnej dopravy a mobility. 

Celkové finančné prostriedky EÚ na výskum súvisiaci s automatizovanou cestnou dopravou a testovaním 5G konektivity pre CAV presiahli v období rokov 2014–2020 300 miliónov EUR vrátane programu Horizont 2020, ktorý sa stal rastúcou súčasťou európskeho úsilia o vysoko automatizované a prepojené systémy riadenia. S cieľom riešiť budúce výzvy tohto sektora bolo v rámci nástupníckeho rámcového programu Horizon Europe (2021 – 2027) založené nové európske partnerstvo s názvom Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM), ktoré spája všetky relevantné zainteresované strany. Cieľom tohto nového partnerstva je urýchliť implementáciu inovatívnych technológií a služieb CCAM, harmonizovať európske úsilie v oblasti výskumu a inovácií a využiť všetky systémové výhody nových riešení mobility, ktoré umožňuje automatizácia. Všeobecným cieľom partnerstva CCAM je rozšíriť oblasti prevádzkového dizajnu automatizovaných riadiacich systémov a s tým súvisiace prípady použitia – najmä riešení úrovne 4 – do bodu, keď sa stanú ekonomicky životaschopnými a pripravenými na nasadenie.

KrajinaOpis ekosystému inteligentnej mobility na národnej úrovni
RakúskoSpolkové ministerstvo pre dopravu v rokoch 2019-2022 investovalo približne 70 miliónov EUR do „Akčného balíka pre automatizovanú mobilitu“. Cieľom tohto vládneho programu je ďalej posilniť úlohu krajiny ako vedúcej lokality pre výskum, vývoj a výrobu v nasledujúcich oblastiach:úzka spolupráca vlády s automobilovým priemyslom a dopravnými spoločnosťami pri vývoji právneho rámca pre autonómnu mobilitu,bezpečnejšie testovanie a vytváranie všestranných testovacích dráh,silné financovanie výskumných projektov,verejná propagácia autonómnej technológie.Najväčšie zmeny v rakúskom sektore mobility možno očakávať v oblastiach energetiky a životného prostredia. Na základe rakúskeho zákona o zmene klímy (prijatého v roku 2011) sa požaduje drastické zníženie emisií CO2 v sektore dopravy do roku 2030, pričom rakúsky dopravný systém sa stane CO2 neutrálnym do roku 2050. Tieto ambiciózne plány si budú vyžadovať komplexné zníženie emisií skleníkových plynov podporené silným zameraním na e-mobilitu.Rakúski výrobcovia automobilových komponentov sa tiež intenzívne zameriavajú na emisne optimalizované a energeticky efektívne riešenia, zvyčajne v úzkej spolupráci s ich OEM klientmi. Príkladom je ďalší vývoj konvenčných spaľovacích motorov, ľahšia konštrukcia vozidiel, vývoj nových pohonných a asistenčných systémov. Tento vývoj ponúka skvelé príležitosti okolo vlakov s ekologickým pohonom a ekologických materiálov, ako aj inteligentnej výroby.Prvé rakúske testovacie prostredie v Štajersku – výskumné ústavy a priemyselné podniky zo štajerského automobilového klastra tu združujú svoje odborné znalosti pod názvom ALP.Lab. Mnohé možnosti sú tu jedinečné: okrem testov na súkromných trasách sú možné aj testovacie jazdy na diaľniciach. Okrem toho sú k dispozícii moderné simulátory a testovacie zariadenia.
KanadaV Kanade podliehajú autonómne vozidlá regulácii na všetkých troch úrovniach vlády: (i) federálnej; (ii) provinčnej a (iii) mestskej. Federálna vláda sa zamerala na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých jurisdikciách, zatiaľ čo provinčné, teritoriálne a mestské vlády podnikajú kroky na podporu rozvoja CAV.Pokiaľ ide o CAD, Kanada sa zameriava najmä na kooperatívne systémy nákladných vozidiel so zameraním na spoľahlivosť systému, ale aj na ľudské faktory. Výskumné aktivity CAD Národnej rady pre výskum zahŕňajú benchmarking výkonnosti ADAS, digitálnu infraštruktúru (mapy vo vysokom rozlíšení a digitálne dvojičky zmapovaných ciest) a bezpečnosť – ako napríklad pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
Česká republikaČeská republika predstavuje konkurenčnú lokalitu v zriaďovaní centier výskumu a vývoja. Technické univerzity sú zvyknuté spolupracovať s globálnymi výrobcami a poskytovať služby v oblasti výskumu, vývoja aj testovania, čo je možné demonštrovať aj na vývoji technológií autonómneho riadenia. Stredoeurópsky technologický inštitút (CEITEC) spolupracuje so spoločnosťami Daimler, Bosch, ZF a NXP na vývoji plne automatizovaných vozidiel. České vysoké učení technické v Prahe sa spolu s Volkswagenom a IBM zúčastňuje projektu UP-Drive. Spoločnosť Valeo založila v Prahe svoje hlavné výskumné centrum pre autonómne technológie a spoločnosť BMW stavia svoje Centrum rozvoja budúcej mobility pre technológie autonómnych vozidiel alebo alternatívnych pohonov.Česká republika má v platnosti niekoľko vládnych stratégií. Najzásadnejšou je uznesenie vlády č. 720  zo dňa 11. 10. 2017 o vízii rozvoja autonómnej mobility, ktorá definuje hlavné ciele zavedenia autonómnej mobility v Českej republike. Vízia sa zaväzuje vytvoriť plán, ktorý stanoví konkrétne kroky pre ďalší úspešný rozvoj autonómnej mobility v dlhodobom horizonte. Za strategický materiál pre podporu funkcií AI v oblasti dopravy sa považuje aj Národná AI stratégia Českej republiky. Ministerstvo dopravy tiež zriadilo etickú komisiu pre CCAM zameranú na posudzovanie úloh a komplexnej problematiky súvisiacej s autonómnou mobilitou v Českej republike. Medzi hlavné oblasti, ktorým sa komisia venuje, patrí interakcia človeka so strojom, problematika správania sa umelej inteligencie pri nehodách, dostupnosť a bezpečnosť zdieľaných dát či problematika zodpovednosti za softvér a infraštruktúru používanú v Českej republike. Pracovná skupina Autonómna jazda bola zriadená Ministerstvom dopravy ako široká expertná platforma, ktorá zahŕňa členov Zväzu automobilového priemyslu ČR a ďalších zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora.Čistá mobilita ako jeden z hlavných súčasných trendov v tomto odvetví je na vzostupe aj v Českej republike. Rast povedomia o elektromobilite je poháňaný aktivitami kľúčových hráčov – výrobcami elektrických automobilov a autobusov, univerzitami, výskumnými a vývojovými centrami, distribútormi elektriny či združeniami podporujúcimi elektromobilitu. V roku 2019 sa v krajine zdvojnásobil dopyt po elektrických vozidlách, a to tak vďaka rozširujúcemu sa portfóliu značiek a modelov ako aj rastúcej dobíjacej infraštruktúre a širšiemu povedomiu zákazníkov.
NemeckoNemecko ako jeden z popredných lídrov v automobilovom priemysle bolo aktívne pri udržiavaní svojho pokroku v oblasti prepojenej a autonómnej dopravy. Nemecká spolková vláda, najmä prostredníctvom spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry, spustila a aktívne implementovala v roku 2013 okrúhly stôl automatizovanej jazdy (Automated Driving Round Table alebo RTAF) s cieľom zhromaždiť kľúčové kontakty a názory priemyslu, akademickej obce a vlády na výmenu názorov na vytvorenie optimalizovaných rámcových podmienok pre prepojenú a autonómnu dopravu. RTAF vyvinul základ pre „stratégiu federálnej vlády pre automatizovanú a prepojenú jazdu“. Túto stratégiu prijala nemecká spolková vláda v roku 2015. Ďalším ohniskom diskusií o strategických rozhodnutiach v oblasti mobility je Národná platforma Budúcnosť mobility (NPM). NPM slúži ako centrum pre dialóg o tom, ako by sa doprava mala a bude rozvíjať v nasledujúcich rokoch. Ako jedna z ústredných platforiem pre širšiu diskusiu o doprave predstavuje príležitosti na spojenie technického, právneho a sociálneho myslenia, riešenie problémov a prezentovanie riešení, ktoré môžu byť prínosom pre celé odvetvie a v konečnom dôsledku aj pre koncových spotrebiteľov.Témy zahrnuté v nemeckých programoch verejného financovania siahajú od elektronických komponentov a softvérových systémov cez AI a spracovanie údajov až po spoluprácu a konektivitu vozidiel, testovanie a interakciu medzi človekom a strojom. Akčný plán obsahuje tiež krátke popisy príkladov projektov (UNICARagil, PEGASUS, IMAGinE, PROVIDENTIA). Len tieto štyri projekty získali podporu vo výške 66 miliónov EUR.
FrancúzskoOd roku 2015 sa aktívne spúšťajú konkrétne projekty výskumu a vývoja, technické experimenty a technologické plány. Paralelne ministerstvo výskumu a vysokého školstva definovalo autonómne vozidlá ako súčasť „systémov trvalo udržateľnej mobility a mestských systémov“ v rámci národnej výskumnej stratégie, pričom čerpalo názory a expertízu od viacerých verejných výskumných organizácií a súkromného sektora. Na podporu implementácie stratégie bolo naplánovaných niekoľko programov financovaných francúzskou národnou výskumnou agentúrou.Dňa 1. júla 2021 Francúzsko zverejnilo dekrét, ktorým sa upravujú ustanovenia zákonov o premávke a doprave, aby sa umožnila premávka na francúzskych cestách vozidlám vybaveným systémom poverenia jazdy hneď po ich homologizácii a automatizovanými systémami cestnej dopravy na vopred definovaných trasách alebo zónach od septembra 2022. V národnej stratégii sa zohľadňuje opätovné posúdenie prípadov použitia, ich dostupných operačných domén a krokov potrebných na ich nasadenie. Na podporu národnej stratégie boli v rámci koordinovaného programu spusteného v roku 2019 vybrané dva projekty. Tieto zahŕňajú 16 experimentov s trvaním 3 rokov a celkovým rozpočtom 120 miliónov EUR vrátane 42 miliónov EUR dotácií:SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome) – Experimenty so zavedením na dvojprúdových cestách, parkovacie služby, doprava na požiadanie v mestských oblastiach, autonómne doručovacie vozidlá.ENA – (Expérimentations de Navettes Autonomes) Experimenty s autonómnou kyvadlovou dopravou, ktorá dopĺňa mestskú dopravnú sieť a dopravu na vidieku.
MaďarskoVo všeobecnosti sa chápe, že Maďarsko by mohlo byť prioritným miestom pre AV, pretože má rozvinutú telekomunikačnú sieť s vysoko kvalitným pokrytím pre väčšinu krajiny a má tiež rozvinutý diaľničný systém. Podpora AI a AV a ďalších prelomových technológií a výroby automobilov je na prvom mieste programu maďarskej vlády.Minister pre technológie a inovácie predstavil v septembri 2020 maďarskú stratégiu umelej inteligencie na nasledujúcich 10 rokov. Stratégia predpokladá vytvorenie podporného vývojového prostredia pre výskum a infraštruktúru potrebnú pre technológie autonómneho riadenia. Politika sa zameriava na dokončenie testovacej dráhy ZalaZone, ale spomína aj vývoj poľnohospodárskeho testovacieho prostredia pre autonómne poľnohospodárske práce a rozvoj inteligentných miest. Politika zahŕňa aj analýzu a podporu rozvoja prostredia komunikácie medzi vozidlami. Vláda sa zaviazala, že do roku 2025 vytvorí niekoľko ciest s potrebnými autonómnymi technológiami.Maďarsko podporuje CCAM prostredníctvom platformy C-ROADS a ďalej vytvorením mestského testovacieho strediska CCAM v meste Zalaegerszeg prepojeného s automobilovým skúšobným závodom Zala. Volá sa ZALAZONE a je jedinečné svojimi testovacími možnosťami pre autonómne vozidlá a svojimi novo vyvinutými pozemnými modulmi na testovanie autonómnych vozidiel.
ÍrskoÍrska vláda v decembri 2019 schválila legislatívu umožňujúcu nové ustanovenia na uľahčenie testovania automobilov v autonómnom režime na írskych cestách v rámci prísnych usmernení. Pokračujú práce aj v súvislosti s prepojenými (a nie automatizovanými) vozidlami: Írsko získalo finančné prostriedky v rámci programu Connecting Europe Facility na spustenie pilotného projektu C-ITS zameraného na služby prepojených vozidiel.Future Mobility Campus Ireland (FMCI) bol založený v auguste 2019 s cieľom vytvoriť a dodať budúce zariadenia na testovanie mobility na stimuláciu výskumu, vývoja a inovácií v oblasti autonómnych, prepojených, elektrických a zdieľaných vozidiel. Testovacie zariadenie sa nachádza v metropolitnej oblasti Limerick-Shannon. FMCI podporuje Regionálny fond rozvoja podnikania Ministerstva obchodu, podnikania a inovácií a podporujú ho aj nadnárodné spoločnosti, SMEs, miestne orgány a štátne organizácie.
IzraelIzraelské spoločnosti dodávali historicky do automobilového sveta konvenčné mechanické diely, ale nedávno si digitalizácia mobility vyžiadala nové kompetencie, ako je rozpoznávanie a sledovanie objektov pre pokročilé systémy asistentov vodiča, ako aj projekcie správania v oblasti mobility pre služby zdieľanej jazdy. To sú presne oblasti, v ktorých si Izrael v minulosti rozvinul špecifické zručnosti, často zamerané na aplikácie vojenskej obrany alebo aplikácie veľkých dát pre spravodajské služby. Rastúce povedomie o dostupnosti týchto kompetencií sa odráža v rastúcich investíciách a aktivitách automobilových hráčov kalibru GM, VW, Daimler, Ford, Renault-Nissan, Bosch, Samsung a mnohých ďalších.V izraelskom obchodnom prostredí je veľké množstvo podnikateľov a malých firiem, ktoré sa v posledných rokoch zamerali na vyššie uvedené technologické trendy. Viac ako 500 startupov pôsobiacich v oblasti zdieľanej mobility, správy vozového parku, veľkých dát pre dopravu, prepojených vozidiel, autonómneho riadenia a e-mobility sa ekonomicky etablovalo v sektore mobility v Izraeli.Iniciatíva Fuel Choices and Smart Mobility Initiative je izraelský národný program pre palivové alternatívy a inteligentnú mobilitu. Je spoločným úsilím desiatich vládnych ministerstiev: energetiky, dopravy, hospodárstva, ochrany životného prostredia, vedy, financií, obrany, poľnohospodárstva, zahraničných vecí a úradu predsedu vlády, ktorý iniciatívu vedie. V januári 2017 izraelská vláda schválila 250 miliónov NIS, ktoré sa majú rozložiť na päť rokov v rámci národného plánu pre inteligentnú mobilitu. Program má dva hlavné ciele: po prvé, posilniť Izrael ako centrum vedomostí z hľadiska inteligentnej mobility; a po druhé, podporovať inovatívne riešenia pre dopravu v Izraeli.
HolandskoHolandskú národnú stratégiu možno opísať pomocou nasledujúcich 4 tém: Podpora využívania existujúcich produktov a služieb (napr. bezpečné používanie ADAS), zodpovedné zavádzanie novej generácie vozidiel (automatizované funkcie v spolupráci s priemyslom a EK), infraštruktúra a správa ciest (so zameraním na výmenu dát) a starostlivé využívanie výmeny dát a konektivity. Tento prístup stimuluje investície na strane verejného aj súkromného sektora, aby sa zvýšil vplyv a efektívnosť vynaloženého úsilia. Cieľom je urobiť krok od experimentovania a testovania k používaniu v každodennej praxi.Ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva sprístupnilo verejné cesty rozsiahlym testom s autonómnymi osobnými a nákladnými autami. Holandský kabinet prijal návrh zákona, ktorý umožňuje vykonávať experimenty s CAV bez toho, aby bol vodič vo vozidle fyzicky prítomný.Vytvorila sa formálna spolupráca medzi mnohými rôznymi vládnymi orgánmi s cieľom zvýšiť rozsah a vplyv aktivít inteligentnej mobility. Národné, regionálne a miestne orgány spojili svoje sily, aby zabezpečili špičkové predpoklady pre digitalizáciu mobility. Spolupráca sa volá CROW kennisplatform. Témy zahŕňajú automatizáciu a konektivitu, ale aj MaaS a výmenu údajov.
Poľsko
Na medzinárodnej konferencii organizovanej Poľským inštitútom pre motorovú dopravu v septembri 2017 vláda oznámila, že začne spoluprácu v oblasti automatizácie cestnej dopravy. Riaditeľ Inštitútu motorovej dopravy zároveň načrtol plán zriadenia Národného kontaktného bodu pre výrobcov vozidiel a komponentov, technologické spoločnosti, samosprávu, vedecké inštitúcie a ďalšie organizácie, ktoré majú záujem o vývoj a zavádzanie prepojeného a automatizovaného.V septembri 2019 vláda prijala „Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja dopravy do roku 2030“, v ktorej zdôraznila potrebu usilovať sa o to, aby boli autonómne vozidlá na cestách v dohľadnej budúcnosti. Stratégia zdôraznila potrebu poskytnúť podporu efektívnemu fungovaniu a konkurencieschopnosti domáceho automobilového trhu a trhu IT. To zahŕňalo projekt „Poľská cesta k automatizácii cestnej dopravy“ (AV-PL-ROAD), ktorý mal trvať tri roky a vyústil do vytvorenia zelenej knihy autonómnych vozidiel, vytvorenia kontaktného bodu CAD a cestovnej mapy na zavedenie autonómnych vozidiel v Poľsku. Projekt AV-PL-ROAD je najdôležitejšou aktivitou venovanou autonómnej doprave na vládnej úrovni v Poľsku. Projekt realizujú Ministerstvo infraštruktúry, Inštitút motorovej dopravy a Varšavská technická univerzita. Jedným z výsledkov projektu AV-PL-ROAD bolo vytvorenie Kompetenčného centra pre autonómne a pripojené vozidlá (CK PAP) v júni 2021. CK PAP bude ako špecializovaná jednotka odborníkov plniť úlohy v oblasti monitorovania výskumných prác a implementácie predpisov v Poľsku, zároveň bude poradným orgánom v oblasti rozvoja priemyslu a technológií.
SingapurSingapurský hlavný plán pozemnej dopravy 2040 počíta s mestom, kde je dopravný systém pohodlný, dobre prepojený a rýchly. Na dosiahnutie tohto cieľa je CAD nevyhnutný, pretože môže znížiť dopravné zápchy a záber pôdy tým, že ponúka efektívne verejné riešenia, ktoré znižujú dopyt po vlastníctve auta a zlepšujú bezpečnosť na cestách odstránením ľudských chýb.Okrem toho vláda v roku 2017 zaviedla pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu o cestnej premávke, aby vytvorila regulačný sandbox AV, ktorý poskytuje potrebnú flexibilitu na úpravu pravidiel na uľahčenie testovania AV na verejných komunikáciách a udržiavanie kroku s rýchlymi zmenami v technológii AV. Sandbox bol odvtedy predĺžený do roku 2027, čo umožňuje nepretržitú podporu AV testov, pretože technológia sa neustále vyvíja.Výbor pre autonómnu cestnú dopravu pre Singapur (CARTS) bol vytvorený, aby spojil vývojárov CAD a organizácie plánujúce územné plánovanie, aby vyvinuli dopravné systémy na ďalšie roky. Členmi CARTS sú vládne agentúry ako National Research Foundation, Land and Transport Authority, Ministerstvo dopravy, ako aj súkromné ​​organizácie ako Toyota, Aptiv, Singtel a Continental.Do mája 2021 Singapur vstúpil do fázy 2 (pilotné nasadenie) svojho plánu nasadenia automatizovaných vozidiel. Táto fáza zahŕňala pilotné nasadenie služieb autonómnej verejnej dopravy v troch nových mestách (Punggol, Tengah a Jurong Innovation District) a spoluprácu s priemyslom na vývoji a testovaní riešení autonómnej verejnej dopravy pre Singapur.Centrum excelentnosti pre testovanie a výskum automatizovaných vozidiel bolo spustené 22. novembra 2017 ako spolupráca medzi spoločnosťami LTA a CETRAN s cieľom replikovať rôzne prvky singapurských ciest a obsahuje aj simulátor dažďa a záplavovú zónu na testovanie schopností automatizovaných vozidiel podľa rôznych poveternostných podmienok.
ŠvédskoNárodný dopravný plán pre Švédsko (2019-2024) sa zameriava najmä na rozvoj udržateľnej infraštruktúry do budúcnosti. Nepodporuje používanie IDS alebo špecifických technológií, a preto sa výrazne neprekrýva so samostatnou švédskou stratégiou IDS. Plán dopravy slúži skôr ako nástroj zosúladenia a politiky pre susedné disciplíny. Hlavnými oblasťami záujmu sú mestská logistika, C-ITS, kooperatívna, prepojená a autonómna mobilita (CCAM), MaaS/verejná doprava, mikromobilita, riadenie a regulácia dopravy.Drive Sweden (2018 – 2030) je platforma na spoluprácu s viacerými funkciami, ktorá má urýchliť smerovanie k trvalo udržateľným riešeniam mobility pre ľudí a tovar. Hlavným zameraním je vývoj a demonštrácia efektívneho, prepojeného a automatizovaného dopravného systému, ktorý je udržateľný, bezpečný a dostupný pre všetkých. Platforma je financovaná ako Strategický inovačný program a má viac ako 130 členov z automobilového priemyslu, dopravných operátorov, výskumných organizácií a verejných orgánov. Členovia riadia projekty, ktoré sú vo všeobecnosti podporované Národným plánom a stratégiou IDS, ale nie sú viazané na tieto plány. Drive Sweden má portfólio asi 50 rôznych projektov a programov. Väčšina sa zameriava na mobilitu novej generácie pre vidiecke oblasti, mestá, automatizovanú jazdu, MaaS a kombináciu technológií. DriveSweden je tiež názov pre národný strategický inovačný program, ktorý prebieha od roku 2016 do roku 2027 s viac ako 100 partnermi a ktorého cieľom je navrhnúť a pilotovať nové služby mobility založené na prepojených, automatizovaných a zdieľaných vozidlách. Program poskytuje financovanie projektov a vykonáva strategickú prácu v piatich tematických oblastiach: plánovanie spoločnosti, digitálna infraštruktúra, obchodné modely, rozvoj politiky a zapojenie verejnosti.
Veľká BritániaVláda Spojeného kráľovstva má za sebou dlhú históriu budovania silného automobilového inovačného prostredia. V roku 2013 dosiahli investície do výskumu a vývoja v sektore približne 2 miliardy eur. V tom istom roku Národný plán infraštruktúry Spojeného kráľovstva viedol k preskúmaniu príslušných právnych predpisov a nariadení, aby sa zaistilo, že na cestách Spojeného kráľovstva možno testovať automatizované vozidlá. Preskúmanie sa uskutočnilo spolu s predložením návrhu investovať približne 15,5 milióna EUR do projektov spoločného výskumu a vývoja pre technológie C&AD v Spojenom kráľovstve.Inteligentná mobilita je jednou z piatich oblastí záujmu Rady pre automobilový priemysel Spojeného kráľovstva, ktorá bola založená v roku 2009 s cieľom posilniť spoluprácu medzi vládou Spojeného kráľovstva a automobilovým sektorom. Catapult dopravných systémov bol tiež vytvorený s cieľom urýchliť inovácie a komercializovať nové technológie a služby v oblasti inteligentnej mobility.Centrum pre prepojené a autonómne vozidlá (CCAV), založené v roku 2015, spolupracuje s priemyslom a akademickou obcou a vedie vládnu stratégiu Budúcnosť dopravy. Politický dokument „Budúcnosť mobility: mestská stratégia“ zverejnený v marci 2019 načrtáva prístup vlády k maximalizácii výhod z dopravných inovácií vrátane konektivity a automatizácie pre ich potenciál zvýšiť bezpečnosť, znížiť dopravné zápchy a pozitívne ovplyvniť verejné zdravie.
Spojené štáty americkéSpojené štáty americké nemajú v súčasnosti zavedený federálny regulačný rámec na riešenie testovania a nasadzovania autonómnych vozidiel. Výsledkom je, že testovanie a nasadzovanie je regulované systémom zákonov na úrovni štátov. Ministerstvo dopravy USA vydalo národný program pre automatizáciu vozidiel. Jeho cieľom je do konca desaťročia pripraviť priemysel a verejné agentúry na rozsiahle nasadenie čiastočne automatizovaných systémov vozidiel, ktoré zlepšia bezpečnosť, mobilitu a znížia vplyvy na životné prostredie. 5-ročný programový rámec automatizácie obsahuje výskum a vývoj na všetkých úrovniach automatizácie.Kvôli veľkému automobilovému a technologickému priemyslu sídli v USA viacero výrobcov a predajcov automobilov. Napríklad Tesla, Ford a General Motors intenzívne investujú do automatizovaného riadenia a kooperatívnych systémov. Nemali by sme zabudnúť na pokusy Google a Apple postaviť si vlastné auto bez vodiča. V USA majú pôvod tiež mnohí výrobcovia komponentov ako Velodyne a Tril umina, ktorí vyrábajú lidary alebo výrobcovia počítačov Nvidia a Texas Instruments.
Tabuľka 1: Opis ekosystému inteligentnej mobility na národnej úrovni

Prehľad platforiem

Nemecko

ITS mobility e. V.

Electric Mobility South-West

Nationale Plattform Zukunft der Mobilität

Nationale Plattform Zukunft der Mobilität

Spojené kráľovstvo

ITS United Kingdom

Connected Places Catapult

Advanced propulsion centre UK (APC)

Automotive council UK

Izrael

Smart Mobility Initiative – EcoMotion

Israel Living Lab

Singapur

The Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO)

Holandsko

Automotive NL

Connekt

Hive.Mobility

CROW kennisplatform

SmartWayZ.NL

Spojené štáty americké

ITS America

Francúzsko

NEXTMOVE

Pôle Véhicule du Futur

Írsko

CAV Ireland

Future Mobility Campus Ireland (FMCI)

Kanada

Intelligent Transportation Systems Society of Canada (ITS Canada)

Švédsko

Drive Sweden

Česká republika

Sdružení pro dopravní telematiku (SDT)

Rakúsko

ALP.Lab

Maďarsko

Mobilitás Platform

Poľsko

Kompetenčné centrum Inštitútu pre prepojené a autonómne vozidlá