Prehľad podporných aktivít pre urýchlenie zavádzania inteligentnej mobility

V rámci podporných aktivít, ktoré už boli identifikované v zahraničí, je vhodné uviesť európsky projekt ARCADE (H2020). Úloha ARCADE má za cieľ vytvoriť konsenzus medzi zainteresovanými stranami zo všetkých sektorov o legitímnom a harmonizovanom nasadení prepojeného, kooperatívneho a automatizovaného jazdenia (CCAV) v Európe. ARCADE spája sieť zainteresovaných strán prostredníctvom pravidelných workshopov a sympózií, napríklad s európskou komisiou a podporuje trojstrannú spoluprácu medzi EÚ, USA a Japonskom v oblasti výziev H2020. Prostredníctvom spoločnej komunity si experti vymieňajú kvalitné postupy a získané poznatky. Hlavným cieľom je prispieť k definovaniu budúcich štúdií a inovačných priorít v Európe pre tematické oblasti súvisiace s nasadením a prijatím CAD (napr. STRIA CART a ERTRAC CAD Roadmaps). ARCADE tiež konsoliduje internetovú informačnú základňu referenčných štatistík o CAD, ktorá pozostáva z prehľadu zainteresovaných strán na najvyššej úrovni, metodík, nariadení, požiadaviek, postupov a plánov. Prehľad relevantných tematických oblastí, aktivít a výziev na základe Európskeho projektu ARCADE (H2020) pre zavádzanie IM na Slovensku:

Politické a regulačné potreby, európska harmonizácia

Sociálno-ekonomické posúdenie vplyvu a spoločenská akceptácia

Validácia bezpečnosti a spôsobilosti pre cestnú premávku

Digitálna a fyzická infraštruktúra

Konektivita

Big Data, AI a ich aplikácie

Nové služby mobility, zdieľaná ekonomika a obchodné modely