Mechanizmy financovania

Prehľad, analýza a aplikovanie na domény

*Komplexnosť – relatívna zložitosť získania zdrojov a implementácie projektu z mechanizmu. Potenciál – veľkosť a vhodnosť zdrojov využiteľných na financovanie projektu.
**Prepojenie na domény – sivý štvorec znamená, že prepojenie konkrétnej domény na finančný mechanizmu chýba alebo ho nebolo možné jasne identifikovať.

Štátny/verejný rozpočet

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Štátnou pomocou / pomocou de minimis (minimálnou pomocou) sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. Najčastejšie formy štátnej pomoci sú vo forme dotácií, grantov, príspevkov, nenávratnej finančnej pomoci, úhrady časti úverov alebo úrokov a iné.

Výzvy sa vyhlasujú priebežne v zmysle napĺňaní cieľov národných stratégii.

Súkromné/zmiešané financovanie

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Plán obnovy a odolnosti

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Program Slovensko

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Fond na spravodlivú transformáciu

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Horizon Europe

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility sú zvýraznené na grafike: 

Horizon Europe – pilier 2 Globálne výzvy & európska priemyselná konkurencieschopnosť– klaster Klíma, Energetika a Mobilita

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Horizon Europe – pilier 2 Globálne výzvy & európska priemyselná  konkurencieschopnosť– klaster Digitalizácia, priemysel & vesmír

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Horizon Europe – pilier 2 Globálne výzvy & európska priemyselná konkurencieschopnosť– klaster Digitalizácia, priemysel & vesmír

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Connecting Europe Facility (CEF)

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Digital Europe

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Interreg Europe

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Finančné inštrumenty

Časti mechanizmu využiteľné na financovanie projektov Inteligentnej mobility: 

Príklady výziev na inovácie v udržateľnej a inteligentnej mobilite

2021 –

Česká republika

Výzvy programu DOPRAVA 2020+

 • vyhlasovateľ výzvy: Technologická agentura České republiky (TA ČR) – vládna agentúra na podporu spolupráce medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskou sférou, na výber a financovanie projektov aplikovaného výskumu a inovácií zo svojich programov. Päťčlenné predsedníctvo menuje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, desaťčlennú kontrolnú radu z radov expertov menuje  Poslanecká snemovňa parlamentu ČR, dvanásťčlennú výskumnú radu menuje z expertov vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace; odborové komisie ako poradné orgány
 • program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+; sedemročný; cca 100 mil. EUR; cca 80 projektov; priemerná intenzita 80%` národné financovanie, EÚ
 • špecifické ciele: udržateľná doprava, interoperabilná doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentná doprava a priestorové dáta v doprave
 • zameranie/cieľ: podpora projektov aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorých výsledky majú vysoký potenciál pre ich uplatnenie v nových prístupoch, technologických postupoch a službách,  posilnenie spolupráce výskumného, akademického a súkromného sektora, vytvorenie podmienok pre komercializáciu výsledkov výskumu
 • prijímatelia: malé a stredné podniky – startupy, súkromné komerčné a nekomerčné spoločnosti a partnerstvá, fyzické osoby/živnostníci, združenia, neziskové organizácie 
 • kategórie výskumu: aplikovaný výskum (zahŕňa priemyslový výskum, experimentálny  vývoj a ich kombináciu) a inovácie podľa čl. 28 a čl. 29 Nariadenia a čl. 1.3. písm. y) a bb) Rámca
 • Výzva (príklad): tretia verejná súťaž
 • granty, alokácia 500 mil. Kč; max. 50 mil. Kč. , intenzita 80%, trvanie: 12 mesiacov
 • štátna pomoc: podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014  (GBER) v akt. Znení a Rámca pre štátnu podporu výskumu, vývoja a inovácií 2014/C 198/01
 • žiadosti boli podávané 15.4. – 16.6.2021
 • výber projektov: prijatie návrhov, 3 oponenti, spravodajca vypracuje súhrnnú hodnotiacu správu, odborný poradný orgán zo zástupcov rezortov vypracuje záverečné stanovisko a návrh poradia projektov, predsedníctvo rozhodne
 • oprávnené náklady: osobné náklady, nástroje a vybavenie, náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty, dodatočné nepriame (25% alebo skutočné) a ostatné prevádzkové náklady, registrácia patentov a pod. a ďalších nehmotných aktív, náklady na vyslanie, poradenské a podporné služby v oblasti inovácií