Navrhnutie postupu pre identifikovanie zdrojov a prípravu projektu

Typ aktivitySubjektySpôsoby financovania testovacieho prostrediaMechanizmus
Vybudovanie infraštruktúry testovacieho prostrediaŠtátny / verejný rozpočet
Úvery
Granty
Korporátne financovanie
Projektové financovanie, verejno-súkromné partnerstvá – PPP
Finančné nástroje
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
CEF
Digital Europe
Fond na spravodlivú transformáciu
Vybudovanie partnerstvaMestá a vyššie územné celky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Súkromný sektor – veľké podniky, SME, startupy
Štátny / verejný rozpočet
Granty
Korporátne financovanie
Projektové financovanie, PPP
Horizon Europe
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
Fond na spravodlivú transformáciu
Prevádzka testovacieho prostrediaŠtát
Mestá a vyššie územné celky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Súkromný sektor – veľké podniky, SME
Štátny / verejný rozpočet
Výskumné granty
Projektové financovanie, PPP
Finančné nástroje
Horizon Europe (ako súčasť projektu)
Realizácia výskumného a inovačného projektu v počiatočných fázach inovačného cyklu    Mestá a vyššie územné celky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Súkromný sektor – veľké podniky, SME, startupy
Štátny / verejný rozpočet
Granty
Projektové financovanie, verejno-súkromné partnerstvá
Finančné nástroje
Horizon Europe
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
CEF, Digital Europe
Fond na spravodlivú transformáciu
Realizácia inovačného (komerčného) projektu v koncových fázach inovačného cykluMestá a vyššie územné celky
Vedecké a výskumné inštitúcie
Súkromný sektor – veľké podniky, SME, startupy
Štátny / verejný rozpočet
Úvery
Granty
Korporátne financovanie
Projektové financovanie, PPP
Finančné nástroje
Horizon Europe
OP Slovensko
Plán obnovy a odolnosti
CEF, Digital Europe
Fond na spravodlivú transformáciu

CBA (1/4)

Príklad pre typ aktivity: Vybudovanie a prevádzka infraštruktúry testovacieho prostredia (otvorené prostredie)

Investičné nákladyPrevádzkové  náklady VýnosyCelkový prínos
Marketingová kampaňMzdové náklady – manažér testovacieho prostredia, projektové riadeniePrenájom plochy testovacieho prostredia Ekonomické oživenie – zvýšenie dopytu a ponuky 
Projektová dokumentáciaMzdové náklady – prevádzkový vedúciPrenájom vybavenia testovacieho prostredia Zníženie nákladov na realizáciu testovania 
Úprava vozovky a bezprostredného okoliaMzdové náklady – administratívny pracovníkPoskytnutie satelitného systémuInvestícia do rozvojovej oblasti
Pasportizácia dráhyMzdové náklady – obchod, marketingMobilná komunikáciaNové pracovné miesta
Digitálne zmapovanie dráhSlužby – údržba infraštruktúryKomplexné službyNový a inovačný ekosystém
Global Navigation Satellite SystemTelekomunikačné poplatkyTechnické poradenstvoNové investičné príležitosti
5G pripojenieEnergieProjektové poradenstvoZrýchlenie zavádzania nových technológií do praxe
Datová konektivita pre prenos dát z vozidlaIné Zvýšenie ekonomickej úrovne regiónu
Datová konektivita pre prenos dát do vozidla  Podpora súvisiacich odborov a inovácií 
Kamerový systém  Podpora regionálnej a medzinárodnej spolupráce
Dopravné značenie  Prilákanie špecialistov
Verejné osvetlenie  Prilákanie inovačných spoločností

Výborný príklad ako zostaviť rozpočet projektu testovacieho prostredia (okrem štúdie uskutočniteľnosti pre testovaciu dráhu v Ústí nad Labem) je možné nájsť v pracovnom dokumente projektu TaBuLa v Hamburge, kde sa nachádzajú aj zaujímavé údaje o  štruktúre a veľkosti nákladov. 

Ústí nad Labem : https://www.usmartzone.cz/testovaci-polygon/.

Hamburg: https://tore.tuhh.de/bitstream/11420/11140/3/ECTL%20WORKING%20PAPER%2055_Projekt_Tabula_Konzeption_TUHH_W8.pdf

CBA (2/4)

Príklad pre typ aktivity: Vybudovanie partnerstva

Investičné nákladyPrevádzkové  náklady VýnosyCelkový prínos
Kapitálové výdavky na vybavenie partnerstvaPersonálne náklady – riadenie projektu Zvyšovanie konkurencieschopnosti platformy
Personálne náklady – manažment partnerstvaPrevádzkové náklady vzniknuté priamo v dôsledku projektu  Zvýšenie počtu spoločných výskumno-vývojových projektov na národnej a európskej úrovni
Mzdové náklady – expertní pracovníci  Zvýšená viditeľnosť a participácia v EÚ
Náklady na vyslanie manažmentu a expertných pracovníkov  Vytváranie nových podnikateľských príležitostí
Organizácia konferencií  Zvýšenie pridanej hodnoty celého odvetvia 
Organizácia iných stretnutí a exkurzií  Spolupráca pri realizácii projektov
Marketingová kampaň  Prepojenie súkromného a verejného sektora
Vybudovanie a prevádzka webovej stránky platformy  Prenos skúseností a expertízy medzi verejným a súkromným sektorom
   Zvýšenie odbornosti ľudských zdrojov
   Zvýšenie povedomia o problematike medzi občanmi 
   Zvyšovanie konkurencieschopnosti platformy

CBA (3/4)

Príklad pre typ aktivity: Realizácia výskumného a inovačného projektu v počiatočných fázach inovačného cyklu    

Investičné nákladyPrevádzkové  nákladyVýnosyCelkový prínos
Kapitálové výdavky na úpravu testovacej dráhyMzdové náklady – riadenie projektu Pozitívne dopady na životné prostredie
Kapitálové výdavky na technologickú infraštruktúruPrevádzkové náklady vzniknuté priamo v dôsledku projektu  Zvýšená viditeľnosť a participácia v EÚ
Prenájom testovacieho prostredia  Zvýšenie pridanej hodnoty celého odvetvia 
Náklady na zmluvný výskum, poznatky a zakúpené alebo licencované patenty  Vytváranie nových podnikateľských príležitostí
Náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív  Zvýšenie súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií
Mzdové náklady – expertní pracovníci  Prepojenie súkromného a verejného sektora
Náklady na vyslanie expertných pracovníkov  Prenos skúsenosti a expertízy medzi verejným a súkromným sektorom
Náklady na krátkodobé a strednodobé pobyty expertov v zahraničí  Zvýšenie počtu spoločných výskumno-vývojových projektov na národnej a európskej úrovni
Náklady na vzdelávanie  Zvýšenie odbornosti ľudských zdrojov, prilákanie nových talentov
Cestovné náklady   

CBA (4/4)

Príklad pre typ aktivity: Realizácia inovačného (komerčného) projektu v koncových fázach inovačného cyklu

Investičné nákladyPrevádzkové  nákladyVýnosyCelkový prínos
Kapitálové výdavky na úpravu testovacej dráhyMzdové náklady – riadenie projektuNové riešenia poskytnuté za odplatu v dôsledku projektu a v jeho priebehuPozitívne dopady na životné prostredie
Kapitálové výdavky na technologickú infraštruktúruPrevádzkové náklady vzniknuté priamo v dôsledku projektu Poskytnutie priemyselných vlastníckych práv v dôsledku projektu a v jeho priebehuZvýšená viditeľnosť a participácia v EÚ
Prenájom testovacieho prostredia  Zvýšenie pridanej hodnoty celého odvetvia 
Náklady na zmluvný výskum, poznatky a zakúpené alebo licencované patenty  Vytváranie nových podnikateľských príležitostí
Náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktívNáklady na zmluvný výskum, poznatky a zakúpené alebo licencované patenty Zvýšenie súkromných investícií do výskumu, vývoja a inovácií
Mzdové náklady – expertní pracovníciNáklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív Prepojenie súkromného a verejného sektora
Náklady na vyslanie expertných pracovníkov  Prenos skúsenosti a expertízy medzi verejným a súkromným sektorom
Náklady na krátkodobé a strednodobé pobyty expertov v zahraničí  Zvýšenie počtu spoločných výskumno-vývojových projektov na národnej a európskej úrovni
Náklady na vzdelávanie  Zvýšenie odbornosti ľudských zdrojov, prilákanie nových talentov
Cestovné náklady   

Odporúčania pre subjekty zaujímajúce sa o financovanie testovacích prostredí a projektov

01

Zadefinovanie cieľov projektu

Zadefinovanie základných cieľov, ktoré sa majú za pomoci projektu dosiahnuť. Zároveň je potrebné definovať predpoklady, ktoré budú potrebné k úspešnému začatiu projektu.

02

Dôkladné celkové nastavenie projektu

Príprava podporných aktivít k projektu v prípravnej fáze, ako sú napríklad: analýza rizík projektu, zostavenie rozpočtu projektu, harmonogram realizácie projektu, organizačné a materiálne zabezpečenie projektu a definovanie strategických partnerov projektu. 

03

Vytvorenie funkčného partnerstva 

Funkčné partnerstvo bude slúžiť na zvýšenie kvality, dosahu, rozsahu a financovania projektu. Vytvorenie funkčného partnerstva ešte pred začatím projektu je dôležitý predpoklad k úspešnému odštartovaniu a ukončeniu projektu. 

04

Zostaviť realistický a funkčný biznis plán

Je potrebné previesť analýzu nákladov a výnosov a na základe toho zostaviť funkčný biznis plán, pomocou ktorého bude testovacie prostredie/projekt možné prevádzkovať aj s ziskom, resp. zadefinovať finančnú medzeru.

05

Financovanie testovacieho prostredia/projektu

Identifikovanie možných zdrojov a spôsobov financovania testovacieho prostredia/projektu. Je možné využiť služby poradenských agentúr (JESSICA, JEREMIE, JASMINE, JASPERS, EDIH) alebo konzultačných spoločností, ktoré vedia identifikovať príležitosti financovania pomocou európskych programov a pomôcť s prípravou, príp. aj implementáciou projektu.