Odporúčania pre Slovensko v oblasti Inteligentnej mobility

Odporúčania pre verejnú správu

01

Vytvoriť rámec na podporu budovania testovacej infraštruktúry priamo zo štátneho rozpočtu

Nie je realistické očakávať strategické investovanie do tohto typu infraštruktúry od súkromného sektora. Štát (najmä príslušné útvary MDV SR a MIRRI) sa musí stať lídrom v nastavení finančného rámca podpory.

02

Nastaviť prostredie na podporu súkromných investícií do projektov IM

Nastavenie štátnych programových dokumentov, regulačného prostredia, štandardizácie, zabezpečenie otvoreného prístupu k dopravným dátam, príp. aj vypracovanie koncepcie takejto podpory.

03

Podporiť vytváranie a fungovanie verejno-súkromných partnerstiev

Funkčné verejno-súkromné partnerstvá budú slúžiť na zvýšenie participácie súkromných spoločností na tvorbe ekosystému a zvýšenie podielu súkromných investícií v oblasti IM.

04

Podporiť zvýšenie zapojenia slovenských súkromných a výskumných spoločností do projektov Horizon Europe

SR má dlhodobo nízky podiel na získavaní grantov z tohto dôležitého nástroja medzinárodných výskumných a inovačných projektov.

05

Využiť existujúce fondy riadené SR na prípravu na mieru šitých výziev

Využiť existujúce fondy riadené SR na prípravu na mieru šitých SR má v tomto programovom období k dispozícii významný objem financií v opatreniach, ktoré sa dajú využiť na podporu testovacích projektov a podporu budovania testovacej infraštruktúry. Koordinácia kľúčových subjektov pri príprave výziev je dôležitá na to, aby boli tieto možnosti využité.

06

Využiť vo väčšej miere priamo riadené fondy

Na podporu inteligentnej mobility je možné využiť aj ďalšie z priamo riadených fondov ako napr. CEF a Digital Europe, ktoré obsahujú viacero vhodných opatrení, sú vyhlasované v pravidelných cykloch a ich implementácia nemusí byť v porovnaní so štrukturálnymi fondami extrémne náročná.

Odporúčania pre subjekty zaujímajúce sa o financovanie testovacích prostredí a projektov

01

Zadefinovanie cieľov projektu

Zadefinovanie základných cieľov, ktoré sa majú za pomoci projektu dosiahnuť. Zároveň je potrebné definovať predpoklady, ktoré budú potrebné k úspešnému začatiu projektu.

02

Dôkladné celkové nastavenie projektu

Príprava podporných aktivít k projektu v prípravnej fáze, ako sú napríklad: analýza rizík projektu, zostavenie rozpočtu projektu, harmonogram realizácie projektu, organizačné a materiálne zabezpečenie projektu a definovanie strategických partnerov projektu. 

03

Vytvorenie funkčného partnerstva 

Funkčné partnerstvo bude slúžiť na zvýšenie kvality, dosahu, rozsahu a financovania projektu. Vytvorenie funkčného partnerstva ešte pred začatím projektu je dôležitý predpoklad k úspešnému odštartovaniu a ukončeniu projektu. 

04

Zostaviť realistický a funkčný biznis plán

Je potrebné previesť analýzu nákladov a výnosov a na základe toho zostaviť funkčný biznis plán, pomocou ktorého bude testovacie prostredie/projekt možné prevádzkovať aj s ziskom, resp. zadefinovať finančnú medzeru.

05

Financovanie testovacieho prostredia/projektu

Identifikovanie možných zdrojov a spôsobov financovania testovacieho prostredia/projektu. Je možné využiť služby poradenských agentúr (JESSICA, JEREMIE, JASMINE, JASPERS, EDIH) alebo konzultačných spoločností, ktoré vedia identifikovať príležitosti financovania pomocou európskych programov a pomôcť s prípravou, príp. aj implementáciou projektu.