Obstarávanie inovácii v praxi PCP, PPI

Obstarávanie inovácií: Príklad použitia PCP v praxi

V-Con bol výskumný projekt EÚ na implementáciu technológie Building Information Modeling (BIM) v sektore výstavby a správy ciest. Projekt uvádzame ako príklad, pretože zahŕňal proces obstarávania PCP – po fáze analýzy boli dodávatelia softvéru vyzvaní na výberové konanie na implementáciu systému podľa špecifikácie konzorcia V-Con. Prvá výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená v septembri 2014. Implementácia projektu bola úspešná vo vytvorení nástroja na digitálnu výmenu informácií a spracovanie údajov pomocou open-source softvéru, ktorý bol navrhnutý podľa štruktúry definovanej národnými cestnými úradmi.

Projekt Virtual Construction for Roads

Opis a výsledky projektu:

The Virtual Construction for Roads (V-Con) bol európsky projekt spolufinancovaný 7. rámcovým programom Európskej komisie týkajúcim sa štandardizácie a implementácie technológie Building Information Modeling v sektore výstavby ciest a cestného manažmentu.

Projekt V-Con mal za cieľ zlepšiť efektívnosť národných cestných úradov zlepšením výmeny údajov v sektore civilnej infraštruktúry pomocou prístupu BIM. Na tento účel projekt zadefinoval štandardy, zaobstaral potrebný softvér a spustil PCP obstarávanie pre BIMserver a softvérové nástroje. Projekt mal dva hlavné ciele: vytvorenie návrhu verzie štandardizovanej štruktúry výmeny údajov a obstaranie a testovanie softvérových systémov v PCP. Projektový tím pôvodne dostal 14 návrhov v PCP a vybral 6 na ďalšie posúdenie. Po ďalšom hodnotení boli 4 vybrané pre vývoj prototypu a 2 boli vybrané pre finálnu fázu riešenia V-CON. NRO zo Švédska a Holandska sú s výsledkami spokojné.

Získané skúsenosti naznačujú, že pri štruktúrovaní ponúk pre verejné súťaže je dôležité zamerať sa na splnenie všeobecných požiadaviek namiesto podrobných požiadaviek. Odporúča sa tiež prezentovať ponuky prostredníctvom videa a zahrnúť ich do záverečných správ, aby sa ušetril čas a udržalo sa tempo. Okrem toho mať od začiatku väčšie konzorcium je výhodné pre všetky zapojené strany. Pred uzavretím zmluvy je dôležité určiť veľkosť konzorcia prostredníctvom požiadaviek. Ak to nie je možné, na zabezpečenie maximálnej kvality sa môže použiť verejné obstarávanie vo forme PCP.

Fakty projektu: 

Porovnanie so SK podmienkami a záver:

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím v opísanom prípade začalo tým, že verejný obstarávateľ prizval relevantných dodávateľov k účasti na predbežnej trhovej konzultácii. Cieľom obstarávateľa bolo v PCP fáze upraviť potreby a vytvoriť základný rámec výskumu a vývoja. Obstarávateľ neskôr produkty vyvinuté v PCP fáze musel obstarať prostredníctvom samostatného verejného obstarávania inovácií (PPI). Na základe odporúčaní zo skúseností tohto príkladu by sa mal pri obstarávaní pomocou PCP použiť rýchly proces hodnotenia pre udržanie dynamiky.

Na Slovensku nie je verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím zatiaľ veľmi rozšírenou metódou.

Obstarávanie inovácií: Použitie PPI v praxi

Vzhľadom na veľmi široko vnímaný obsah pojmu PPI a nejednoznačnosť metodiky postupu pri zadávaní PPI, uvádzame príklad projektu, ktorý poskytuje skúsenosti a nástroje pre zvyšovanie povedomia a úrovne inovačných projektov.

Projekt P4ITS

Opis a výsledky projektu:

Tematická sieť P4ITS spája jednotlivcov a organizácie so skúsenosťami s verejným obstarávaním technológie inteligentných dopravných systémov (ITS). Sieť tvoria verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest, ako aj verejné subjekty orientované na inovácie z 10 krajín Európskej únie: Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska, Francúzska, Talianska, Maďarska, Luxemburska, Španielska a Švédska. Sieť každý rok organizuje štyri pracovné stretnutia, na ktorých sa diskutuje o tom, ako realizovať verejno-súkromné partnerstvá pre kooperatívne ITS. To umožňuje účastníkom učiť sa jeden od druhého a zdieľať svoje skúsenosti v tejto oblasti.

P4ITS úspešne publikovali zborník svojich aktivít, čím upozornili na dôležitosť diskutovaných otázok a získali nových partnerov, aby sa do siete zapojili. Dôležitým úspechom siete bolo zvyšovanie povedomia o PPI ako o jednom prístupe v balíku nástrojov. Mechanizmy vyvinuté P4ITS viedli k úspešnej implementácii niekoľkých projektov (FREILOT, Compass4D, A58 Shockwave Traffic Jam, SISCOGA, DRIVE-C2X, Mobi2Grid)

Fakty projektu: 

Porovnanie so SK podmienkami a záver:

PPI je nástroj, ktorý má potenciál podporiť zavádzanie inteligentných dopravných systémov (ITS) s cieľom uspokojiť potreby mobility ľudí a tovaru. Je to efektívny spôsob, ako môžu verejné orgány a prevádzkovatelia ciest riadiť vývoj nových riešení v oblasti výskumu a vývoja od rôznych dodávateľov. 

Na základe tohto príkladu možno odporučiť vytvorenie obdobnej tematickej siete o verejnom obstarávaní inovácií v oblasti IM / ITS. Sieť by spájala široké spektrum účastníkov, aby prezentovali výsledky a skúsenosti z rôznych medzinárodných projektov PPI/PCP, diskutovali o využití rôznych nástrojov a prístupov obstarávania v oblasti IM / ITS.