Postup odporúčaných krokov pre prípravu projektu

A1

Zadefinovanie cieľov projektu a komplexné zhodnotenie projektu

 • Zadefinovanie cieľov
  projektu
 • Komplexné zhodnotenie
  zmysluplnosti projektu

A2

Vytvorenie partnerstva

 • Zadefinovanie potrebných expertných zdrojov
 • Zmapovanie a oslovenie vybraných subjektov
 • Rokovania a vytvorenie partnerstva

A3

Analýza nákladov a výnosov

 • Business case
 • CBA

A4

Analýza spôsobu a zdrojov financovania projektu

 • Posúdenie možností
  financovania projektu
 • Analýza potenciálnych
  zdrojov financovania projektu
 • Identifikovanie podmienok ich získania

A5

Organizačné a materiálne zabezpečenie projektu

 • Definovanie potrieb
 • projektu
 • Návrh organizácie projektu
 • Návrh alokácie
  zdrojov na projekt

A6

Rozpočet, harmonogram a opis projektu

 • Vypracovanie
 • projektového zámeru
 • Príprava žiadosti o grant /finančnú podporu
 • Zostavenie
  harmonogramu a rozpočtu projektu
 • Príprava príloh

A1

zadefinovanie cieľov projektu a analýza rizík

A2

vytvorenie partnerstva

A3

analýza nákladov a výnosov

A4

analýza spôsobu a zdrojov financovania

A5

organizačné a materiálne zabezpečenie

A6

rozpočet, harmonogram a opis projektu