Strednodobá vízia rozvoja IM v SR v kontexte iniciatív EÚ

Strategické prístupy

Výberom strategického prístupu je možné definovať pravidlá hry pre rozvoj inteligentnej mobility. Základnými prvkami strategického prístupu je hlavný hnací faktor rozvoja (štát alebo súkromný sektor) a miera kontroly napĺňania cieľov (nízka úroveň kontroly alebo vysoká úroveň kontroly).

Aktívna rola štátu

Štát bude mať určujúcu rolu v definovaní projektov a riadení dopravných systémov a iniciatív s cieľom dosiahnuť želanú transformáciu dopravy.

Rýchly posun vpred

Štát odstráni regulačné obmedzenia a podporí vznik nových biznis modelov pre trhovú súťaž v modernizácii dopravy.

Manažment trhu

Štát určí trhu mandát pre dosiahnutie posunu v doprave, pričom bude dôsledne kontrolovať dosahovanie pokroku, napríklad zriadením nového regulačného orgánu respektíve definovaním nových právomocí.

Pokračovanie v súčasnom režime

Zavádzanie inteligentnej mobility nebude predmetom verejnej politiky.

Zoznam scenárov

Na základe vybraného strategického prístupu sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnuť v budúcnosti želaný scenár. Namodelovali sme štyri scenáre budúceho vývoja, ktoré počítajú s rozvojom trendov vo vzťahu k zvoleným verejným politikám 

Scenár 0: Pokračovanie súčasných trendov

Scenár 1: Čistá a zdieľaná mobilita

Scenár 2: Privátna a autonómna mobilita v súčasnom režime

Scenár 3: Multimodálny scenár

Definícia scenárov rozvoja IM – Scenár 1: Čistá a zdieľaná mobilita

Scenár 1: Čistá a zdieľaná mobilita

Autonómne autá v súkromnom vlastníctve nemusia byť vhodným riešením pre rýchlo rastúce mestá, ktoré sa stretávajú so zápchami a zlou kvalitou ovzdušia. Ďalšie prekážky, ktoré spomaľujú alebo znemožňujú integráciu CAD sú napríklad nedostatočná infraštruktúra pre CAD a nedostatočné dodržiavanie dopravných predpisov. Namiesto zavádzania CAV sa v týchto prípadoch odporúča prechod na čistejšiu dopravu vo forme EV, obmedzenie súkromného vlastníctva automobilov, optimalizácia zdieľanej mobility a rozšírenie verejnej osobnej dopravy. Tieto opatrenia majú zlepšiť plynulosť a celkovú bezpečnosť  dopravy, najmä ak sa vhodne skombinujú s digitálnou infraštruktúrou.

Scenár 1 predpokladá vývoj IM smerovaný k nízkouhlíkovej mobilite osôb a tovaru, so zameraním na služby verejnej osobnej dopravy, s cieľom znížiť objem dopravy na cestách a umožniť prechod na udržateľné a zdieľané možnosti mobility.

Charakteristika (podľa cieľov):

Potrebný posun k dosiahnutiu cieľov: 

Definícia scenárov rozvoja IM – Scenár 2: Privátna a autonómna mobilita

Scenár 2: Privátna a autonómna mobilita

Privátna (v zmysle individuálna) a autonómna mobilita sa zameriava na udržateľnosť mobility v zmysle technológií, ktoré pomôžu predchádzať úmrtiam a vážnym zraneniam účastníkov cestnej premávky. V scenári 2 je preferovaný spôsob mobility CAV, ktoré je vybavené pokročilými bezpečnostnými systémami a napríklad nevyžaduje hľadanie parkovania, pretože sa môže samo odviezť späť domov alebo na iné miesta. Cieľom napredovania v scenári 2 je poskytnúť spoľahlivú a najmä bezpečnú mobilitu jednotlivcov, čo si vyžaduje vytvorenie zdravého prostredia pre inovátorov a súkromné spoločnosti. 

Scenár 2 vnímame ako budúcnosť, kde väčšina osobnej individuálnej mobility je privátna (autonómna či nie) a zároveň pre zameranie v IM sa kladie dôraz na technológie autonómneho riadenia, vplyvom nízkej štátnej regulácie (nízka podpora EV, verejnej dopravy). 

V tomto scenári sa predpokladá vývoj IM smerovaný k podpore osobnej individuálnej mobility, ktorá by mala využívať pokročilé technológie pre bezpečnostné funkcie, riadenie, komunikáciu (V2X) a navigáciu. Úspešnosť scenára závisí od schopnosti trhu inovátorov vytvárať nové obchodné modely a udržiavať odolnosť v podnikateľskom sektore a medzi prevádzkovateľmi mobility.

Charakteristika (podľa cieľov):

Potrebný posun k dosiahnutiu cieľov: 

Definícia scenárov rozvoja IM – Scenár 3: Multimodálny scenár

Scenár 3: Multimodálny scenár

Multimodálna mobilita umožní cestovanie od dverí k dverám s jedným cestovným lístkom bez ohľadu na dopravný mód. Multimodálna mobilita môže využiť prvky zdieľanej mobility (cestovanie je dostupnejšie vďaka zníženým nákladom na spoločnú jazdu) a autonómnej mobility. Cestovanie je tiež šetrnejšie k životnému prostrediu vďaka efektívnejšiemu využívaniu vozidiel verejnej osobnej dopravy a lepšiemu plánovaniu. Scenár preferuje používanie samoriadiacich, zdieľaných vozidiel popri kvalitnej verejnej osobnej doprave, čím sa stierajú rozdiely medzi súkromnou, zdieľanou a verejnou osobnou dopravou. Dôraz sa kladie tiež na inteligentné softvérové platformy, ktoré riadia multimodálne dopravné toky a MaaS.

Scenár 3 predpokladá potrebu podporovať služby zdieľanej mobility a MaaS, ktoré budú dopĺňať prepojenú a automatizovanú osobnú individuálnu mobilitu. Lídrami v rozvoji scenára 3 sú trh, ktorý pokrýva dopyt po osobnej zdieľanej doprave a štát, ktorý usmerňuje trh a podporuje inovačné prostredie a služby mobility.

Charakteristika (podľa cieľov):

Potrebný posun k dosiahnutiu cieľov: 

Identifikácia možných scenárov rozvoja IM

Vízia rozvoja

Formulácia vízie rozvoja IM

Návrh nového Akčného plánu pre rozvoj IM

Projekcia kapacitného modelu schopností SR v oblasti IM

Výber vhodných opatrení a projektov pre naplnenie vízie

OpatrenieSynergiaPrepojenie na Strednodobú víziu (do roku 2030)
Zaviesť vodičské preukazy pre autonómne vozidláumožňujeVnútroštátna nákladná doprava bude využívať technológie CAD
priamo napĺňaZavedie sa koordinovaný prístup k overovaniu bezpečnosti technológií CAV/IM
umožňujeVzniknú procesy pre mitigáciu bezpečnostných rizík CAD
umožňujeBudú vypracované technické normy a predpisy na zabezpečenie bezpečného testovania prepojenej jazdy
Zaviesť štandardy pre autonómne vozidlá a IM do praxepriamo napĺňaPrierezové vízie vo všetkých doménach
Vytvoriť vládnu jednotku pre kybernetickú bezpečnosť cestnej premávkypriamo napĺňaVzniknú procesy pre mitigáciu bezpečnostných rizík CAD
priamo napĺňaPilotné projekty riadenia premávky / riadenia križovatiek pomocou AI budú testované v cestnej premávke
Vytvoriť systém inteligentných dopravných značiekumožňujeNa bežných cestách sa bude testovať autonómne riadenie na úrovni L4 
priamo napĺňaCestné značenie a jazdné pruhy budú prispôsobené pre CAD
Pokryť územie republiky signálom 5G najrýchlejšie ako sa dápriamo napĺňaObčania budú mať prínos v mobilite z nasadenia technológie 5G
Vytvoriť bázu verejných dát o dopravepriamo napĺňaÚdaje o doprave budú otvorené a verejne dostupné
umožňujeInformačný systém bude zdieľať údaje o vozidle s poisťovňami
Všeobecné rozšírenie „Mobilita ako služba“priamo napĺňaVznikne stratégia pre vytvorenie priaznivých podmienok pre rozšírenie MaaS
Podporovať testovanie nových technológiípriamo napĺňaBudú vypracované technické normy a predpisy na zabezpečenie bezpečného testovania prepojenej jazdy
Zriadiť „Regulačný sandbox“ pre inteligentnú mobilitupriamo napĺňaVytvorí sa prostredie pre testovanie modelov pod dohľadom štátnych orgánov
Posilniť „Smart mobility Lab“priamo napĺňaKoncepty IM v mestskom prostredí budú demonštrované s aktívnym zapojením verejnosti
Vybudovať platformu pre riadenie dopravypriamo napĺňaPilotné projekty riadenia premávky / riadenia križovatiek pomocou AI budú testované v cestnej premávke
Vytvoriť HD mapu celej republiky s vysokou mierou presnosti a rozlíšenímpriamo napĺňaInformácie o trase jazdy budú obohatené o geopriestorové informácie 
Zriadiť nezávislú inštitúciu na riadenie dátovej stratégie umožňujePrierezové vízie vo všetkých doménach
Vytvorenie centra na zber údajov v súvislosti s inteligentnou mobilitou priamo napĺňaZavedie sa systém podpory nových obchodných modelov služieb mobility
Vytvorenie špecifických technických predpisov, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave všetkých projektov cestnej infraštruktúry umožňujePrierezové vízie vo všetkých doménach

Analýza relevantných iniciatív a programov vo vzťahu k navrhovaným opatreniam – Prehľad relevantných iniciatív

Určenie relevantných iniciatív a programov

Pri určení relevantných strategických iniciatív a programov sme vychádzali zo súhrnnej správy z procesu podnikateľského objavovania, ktorá je súčasťou aktualizácie a implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (SK RIS3 2021+), kde MIRRI vymedzuje taxatívny zoznam 45 strategických a koncepčných materiálov zameraných na oblasť Mobilita pre 21. storočie. Z tohto zoznamu v nasledujúcej tabuľke uvádzame iniciatívy a programy, ktoré sa orientujú na obdobie strednodobej vízie rozvoja IM v SR (do roku 2030) a identifikujeme relevantné dokumenty pre ďalšiu analýzu. Relevantné dokumenty sa venujú IM/CAV/CAD a ponúkajú opatrenia pre obdobie do roku 2030 vo vzťahu k navrhovaným opatreniam strednodobej vízie rozvoja IM v SR.

DokumentPosúdenie relevancie pre strednodobú víziu rozvoja IM
Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (MH SR, UV č. 4987/2019)Nie, chýba prepojenie na IM
Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (MH SR, UV č. 504/2016)Nie, chýba prepojenie na IM
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (MDaV SR, UV č. 13/2017)Nie, chýba prepojenie na vozidlá a technológie CAD
Envirostratégia Zelenšie Slovensko (MŽP SR SR/IEP, UV č. 87/2019)Nie, chýba prepojenie na IM
Opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete (MH SR, UV 185/2019)Nie, chýba prepojenie na IM
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (MH SR, UV č. 606/2019)Nie, chýba prepojenie na IM
Dlhodobý plán pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovenskej republike do roku 2030 a s ním súvisiace pripravované akčné plány (MDV SR, MIRRI SR SR, aktuálne v príprave)Áno
Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike do roku 2030 až 2050 (MDaV SR, v príprave).Nie, chýba prepojenie na IM
Národná vodíková stratégia „Pripravení na budúcnosť“ (MH SR, jún 2021)Nie, chýba prepojenie na IM
Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy (2015)Nie, chýba prepojenie na IM
Parížska zmluva OSN (2015)Nie, chýba prepojenie na IM
Európsky ekologický dohovor, Európska zelená dohoda (COM(2019) 640 final) Európsky klimatický pakt (2020)Nie, chýba prepojenie na IM
Európska dátová stratégia COM (2020/66)Nie, chýba prepojenie na IM
Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility EC (2020)789)Áno
Rozhodnutie EP a Rady (EÚ) 2020/2228 z 23. decembra 2020 o Európskom roku železníc (2021)Nie, chýba prepojenie na IM
Smart Cities and Inclusive Growth (OECD, 2020)Nie, chýba prepojenie na IM
The State of Industry X in Automotive (Smith, B. et al. 2020. Center for Automotive Research)Nie, chýba prepojenie na IM
Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026 (MIRRI SR, 2022)Áno

Analýza relevantných iniciatív a programov vo vzťahu k navrhovaným opatreniam – Prehľad relevantných iniciatív

European Commission - Wikipedia

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu

OM(2020) 789 Final, Európska Komisia

Európska komisia predstavila stratégiu spolu s akčným plánom, ktorým sa má riadiť jej práca do roku 2024. Táto stratégia má pomôcť dopravnému systému EÚ stať sa ekologickejším a digitálnym a dosiahnuť 90 % zníženie emisií do roku 2050. Identifikovaných je celkovo 82 iniciatív v 10 kľúčových oblastiach, z ktorých každá obsahuje konkrétne opatrenia. Táto stratégia prichádza v čase, keď sa sektor dopravy stále spamätáva z dopadov koronavírusu, a poskytuje príležitosť nielen na to, aby bola európska doprava udržateľnejšia, ale aj globálne konkurencieschopnejšia a odolnejšia voči budúcim hrozbám.

Platnosť: 9.12.2020 – 2024

Oblasť politiky: Doprava
Odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 

Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska 

LP/2021/414, MD SR

Stratégia je prierezovým dokumentom, ktorý prepája orgány verejnej správy a určuje smerovanie inteligentnej mobility Slovenskej republiky v dlhodobom časovom horizonte (30 rokov).

Dokument sa zameriava na všetky módy dopravy v podmienkach Slovenskej republiky a predstavuje možnosti budovania udržateľnej, inteligentnej a odolnej dopravy na Slovensku. V súčasnosti čelia všetky členské štáty, výzvam v oblasti riešenia klimatickej krízy, ktorá je úzko spojená s dopravou.

Platnosť: 29.07.2021 (Pred rokovaním)
Oblasť politiky: Doprava
Odkaz: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/414

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026

LP/2022/825, MIRRI SR

Cieľom materiálu je strategicky a systematicky zastrešiť a koordinovať podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov na Slovensku pri efektívnom využití a koordinácii podpory z prostriedkov Európskej únie v rámci programového obdobia 2021 – 2027.

Plnenie akčného plánu sa vzťahuje na obdobie rokov 2023 – 2026 a jeho ťažiskom je realizácia 12 opatrení zameraných na podporu budovania a rozvoja inteligentných samospráv na Slovensku. Zároveň akčný plán prihliada aj na existujúce opatrenia a podporené mechanizmy vychádzajúce z existujúcich akčných plánov, stratégií a prebiehajúcich projektov, resp. realizovaných projektov v rokoch 2023 – 2026.

Platnosť: 01.12.2022 (Pred rokovaním)
Oblasť politiky: Regionálny rozvoj
Odkaz: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/825

Analýza relevantných iniciatív a programov vo vzťahu k navrhovaným opatreniam

Analýza sektorových stratégií, koncepcií a akčných plánov v rámci SR

Prílohy