Analýza a prehľad realizovaných projektov

Prieskum dostupností riešení na slovenskom trhu
Prehľad analyzovaných projektov (Slovensko)
č. projektuLokalitaNázov projektuZdroj financovaniaTyp
1.KošiceNákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov Integrovaný regionálny operačný programBEB
2.BratislavaVozový park elektrobusov v BratislaveIntegrovaný regionálny operačný programBEB
3.KošiceZníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v KošiciachOperačný program Životné prostredieBEB
4.BratislavaVodíkové autobusy pre ekologickú MHD v BratislaveIntegrovaný regionálny operačný programFCEB
5.ŽilinaModernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v ŽilineIntegrovaný regionálny operačný programBEB
Sumarizácia analyzovaných projektov (Slovensko)
Č.Názov projektuFinancovaná čiastkaObdobie realizácieTypObstaranie 
1.Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov 6 399 120,20 EUR2017-2018BEB9 elektrobusov
2.Vozový park elektrobusov v Bratislave9 500 000 EUR2017-2019BEB16  elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy do 9m s pantografom
3.Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v Košiciach4 860 800 EUR2015-2015BEB9 kusov elektrobusov
4.Vodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave1 900 000 EUR2022-2023FCEB4 autobusy s dĺžkou do 12,2 m s vodíkovým pohonom
5.Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline11 249 702,23 EUR2017-2018BEB2 ks elektrobusov

Košice – Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a. s.

Názov projektuNákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a. s.
Prioritná oblasť1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Oblasti intervencieČistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Zdroj financovania Integrovaný regionálny operačný program
Obdobie realizácie2017 – 2018
Celkový rozpočet 6 399 120,20 EUR
ŠpecifikáciaPredmetom realizácie projektu je nákup 9 nízkopodlažných trojnápravových 18 metrových autobusov mestskej hromadnej dopravy a 9 elektrobusov. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu. Nosnú kostru dopravného systému MHD tvoria električková a autobusová trakcia, ktoré sa na celkových prepravných výkonoch podieľajú 99 %. Priemerný vek autobusov k 31.12.2016 bol  5,51 roka, električiek od zaradenia do prevádzky 20,98 roka a trolejbusov 20,76 roka. Výsledky dopravných výkonov a hospodárenia DPMK ukazujú, že aj napriek zvýšenému dopravnému výkonu dochádza ku klesaniu počtu prepravených osôb. Úbytok cestujúcich za obdobie posledných 15 rokov možno stále pripísať najmä nedostatkom ako sú nízka atraktivita verejnej dopravy, nevyhovujúce prepravné podmienky a kvalita dopravy, nízky komfort cestujúcich, vysoká poruchovosť, nevhodná časová harmonizácia jednotlivých druhov, nízka mobilita občanov za prácou, vplyv nezamestnanosti, či regionálne rozvojové disparity. Tieto a ďalšie dôvody spôsobili odliv cestujúcich na individuálnu osobnú dopravu a autobusovú verejnú dopravu.
Zdrojhttps://www.dpmk.sk/node/56900

Bratislava – Vozový park elektrobusov v Bratislave

Názov projektuVozový park elektrobusov v Bratislave
Prioritná oblasť1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Oblasti intervencieČistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Zdroj financovania Integrovaný regionálny operačný program
Obdobie realizácie2017 – 2019
Celkový rozpočet 9 500 000 EUR
ŠpecifikáciaHlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschoponosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava. Projekt je v súlade a nadväzuje na nasledovné aktivity Špecifického cieľa 1.2.1. IROP:  zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy – nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry. Zámerom projektu je nakúpiť 16  elektrobusov do 12,2m s pantografom a 2 elektrobusy do 9m s pantografom a plne ich využiť v mestskej hromadnej doprave. Dodávateľom elektrobusov bude Sor Libchavy spol. s. r. o. Z projektu nakúpené elektrobusy sa predpokladajú využiť na linkách č. 27, 43, 52, 53, 65, 66, 80, 94 a 151. Prínosmi projektu sú zníženie emisií pri prevádzke autobusových liniek v environmentálne zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach na nulové emisie (v prípade elektrického kúrenia), zníženie hlukovej záťaže, využitie moderného a perspektívneho spôsobu hromadnej dopravy osôb, zníženie energetickej náročnosti aj vplyvom možnosti rekuperácie energie pri brzdení, zvýšená kultúra cestovania v nehlučnom a k prírode šetrnom autobuse.
Zdrojhttps://dpb.sk/sk/vozovy-park-elektrobusov-v-bratislave

Košice – Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v Košiciach

Názov projektuZníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy v Košiciach
Prioritná oblasťOchrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií z verejnej dopravy
Oblasti intervencieZníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy
Zdroj financovania Operačný program Životné prostredie
Obdobie realizácie2015 – 2015
Celkový rozpočet 4 860 800 EUR
ŠpecifikáciaPredmetom projektu je nákup 9 kusov moderných nízko podlažných elektrobusov, ktoré nahradia zastarané dieselové autobusy. Pomocou týchto vozidiel dôjde k zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality, čo v synergii s ďalšími projektmi DPMK výrazne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti MHD voči individuálnej automobilovej doprave a zároveň k zníženiu jej negatívnych dopadov na životné prostredie i zdravie obyvateľstva. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a k zníženiu poruchovosti, únikov ropných látok a emisií.
Zdrojhttps://www.dpmk.sk/node/42073

Bratislava – Vodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave

Názov projektuVodíkové autobusy pre ekologickú MHD v Bratislave
Prioritná oblasť7. REACT-EÚ
Oblasti intervencieČistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
Zdroj financovania Integrovaný regionálny operačný program – Európsky fond regionálneho rozvoja
Obdobie realizácie2022 – 2023
Celkový rozpočet 1 900 000 EUR
ŠpecifikáciaHlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Bratislava, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom hlavnej aktivity projektu „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov na alternatívny pohon“. Predmetom projektu je nákup 4 vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných mestských autobusov s dĺžkou do 12,2 m s vodíkovým pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 75 cestujúcich, vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov. Autobusy musia byť navrhnuté tak, aby boli schopné odjazdiť trasu linky s denným dojazdom min. 350 km na 1 naplnenie vodíkovým plynom, bez nutnosti priebežného dopĺňania. Nakoľko je pohon zabezpečený vodíkovými článkami, jedná sa o dopravné prostriedky s nulovými emisiami.
Zdrojhttps://dpb.sk/sk/vodikove-autobusy-pre-ekologicku-mhd-v-bratislave

Žilina – Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline

Názov projektuModernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline
Prioritná oblasťBezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Oblasti intervencieZvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Zdroj financovania Integrovaný regionálny operačný program
Obdobie realizácie2017 – 2018
Celkový rozpočet 11 249 702,23 EUR
ŠpecifikáciaStručný opis projektu:“Zvýšenie atraktivity a konkurensieschopnosti MHD v Žiline zlepšením kvality vozidlového parku autobusovej dopravy“
Hlavná aktivita projektu: Projekt má jednu hlavnú aktivitu: „Nákup autobusov MHD“, v rámci ktorej bude zabezpečené obstaranie 32 autobusov v takomto zložení:
14 ks autobusov s dieslovým pohonom,2 ks elektrobusov,16 ks autobusv s hybridným pohonom.
Obstarané autobusy nahradia existujúce autobusy MHD. Súčasťou nových autobusov budú aj moderné prvky IKT – vozidlový informačný a komunikačný systém, ako aj systém pre tarifné vybavenie cestujúcich.
Zdrojhttps://www.dpmz.sk/modernizacia-vozidloveho-parku-nakupom-autobusov-mhd-v-ziline/

Prehľad projektov – Slovensko (sumár)

Hlavné témy / ciele

  • V kombinácii – nákup trolejbusov, CNG a BEB (a infraštruktúra pre BEB) (Košice, Žilina)
  • Čisto nákup BEB a infraštruktúra (Bratislava)
  • Čisto nákup FCEB (Bratislava)
  • Výskumný projekt, ktorý sa zaoberá retrofitom konvenčného dieselového motoru (Žilina)

Finančné alokácie

Finančné alokácie pre jednotlivé výzvy sa pohybovali v rozmedzí od 1,2 mil. –   11 mil. EUR.

Financovanie bolo v štyroch prípadoch zabezpečené pomocou programu Integrovaný regionálny operačný program a v jednom prípade cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prieskum dostupností riešení na európskom trhu

Prehľad analyzovaných projektov (EÚ)
čLokalitaNázov projektuZdroj financovaniaTyp
1.Česká republika, OstravaNákup vozidiel pre DPO z IROP-3Integrovaný regionálny operačný programBEB
2.FrancúzskoÎle-de-France – Nákup 68 elektrických autobusovCEF – TransportBEB
3.Miláno, Taliansko500 autobusov s nulovými emisiami v Miláne do roku 2026Národný plán pre obnovu a odolnosťBEB a FCEB
4.Holandsko, AmsterdamZero Emission Buses for public transport in Amsterdam, The NetherlandsCEF – Transport (20% z celkového rozpočtu), bol spojený s významnou investíciou finančnej inštitúcie (nezverejnená špecifikácia)BEB
5.Poľsko, VaršavaNákup autobusového parku (130 nízkopodlažných, nízkoemisných autobusov) so sprievodnou infraštruktúrouProgram pre infraštruktúru a životné prostredie na roky 2014 – 2020 (70% z celkového rozpočtu), spôsob financovania zvyšných prostriedkov nebol zverejnenýBEB
6.Dánsko, Nemecko, Taliansko, UKJIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe)H2020-EU.3.4. – SOCIÁLNE VÝZVY – Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (Hlavný program), v spolupráci s H2020-EU.3.4.6.1. (31% z celkového rozpočtu), informácie ohľadom zvyšného financovania nebola zverejnenáFCEB
7.UK, Holandsko, Dánsko, Francúzsko3Emotion (Environmentally friendly Efficient Electric Motion)JTI-CP-FCH – Spoločné technologické iniciatívy (40% z celkového rozpočtu) a viacerými miestnymi orgánmi (bližšie špecifikácie neboli zverejnené)FCEB
Sumarizácia analyzovaných projektov (EÚ)
Č.Názov projektuFinancovaná čiastkaObdobie realizácieTypObstaranie 
1.Česká republika, Ostrava4,210,708.82 EUR2018-2022BEB5 ks elektrobusov dĺžky 12 metrov
2.Francúzsko36 000 000 EUR2020-2021BEBštandardných 68 elektrobusov
3.Miláno, Taliansko249 000 000 EUR2020-2026BEB a FCEB350 nových autobusov s nulovými emisiami, s elektrickým alebo vodíkovým pohonom
4.Holandsko, Amsterdam68 904 200 EUR2020-2023BEB128 elektrobusov
5.Poľsko, Varšava86,076,176.88 EUR2014-2020BEB130 moderných kĺbových elektrobusov
6.Dánsko, Nemecko, Taliansko, UK102 467 226,91 EUR2017-2022FCEBnasadiť 139 nových autobusov s nulovými emisiami a súvisiacu infraštruktúru
7.UK, Holandsko, Dánsko, Francúzsko38 181 930,72 EUR2015-2022FCEB
FCEB autobusy nasadené na 5 miestach

Česká republika, Ostrava – Nákup vozidiel pre DPO z IROP-3

Názov projektuNákup vozidiel pre DPO z IROP-3.
Prioritná oblasťNízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania Integrovaný regionální operační program
Obdobie realizácie2018 – 2022
Celkový rozpočet 4,210,708.82 EUR
ŠpecifikáciaV rámci žiadosti o zmenu ŽoZ 6 dochádza k zmene obsahovej náplne projektu. Predmetom projektu je modernizácia vozového parku DPO obstaraním 8 ks vozidiel, z toho 5 ks elektrobusov dĺžky 12 metrov, 2 minibusov na CNG pohon a 1 ks autobusu na CNG dĺžky 12 metrov za účelom maximálnej ekologizácie MHD. Všetky novo získané vozidlá budú bezbariérové.
Zdrojhttps://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/nakup-vozidel-pro-dpo-z-irop-3

Francúzsko – Île-de-France – Nákup 68 elektrických autobusov

Názov projektuÎle-de-France – Nákup 68 elektrických autobusov
Prioritná oblasťRenovácia a obnova vozového parku verejnej dopravy
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania CEF – Transport
Obdobie realizácie2020 – 2021
Celkový rozpočet 36 000 000 EUR
ŠpecifikáciaPo experimentovaní s technológiou elektrických autobusov ju spoločnosť Île-de-France Mobilités považovala za zrelú na masové nasadenie. Štandardných 68 elektrobusov (so životnosťou minimálne 15 rokov) nahradí dieselové autobusy, z ktorých polovica má normu EURO 6 a druhá polovica normu EURO 5. Zo 68 zakúpených autobusov – 32 je určených na linky z autobusového operačného strediska Argenteuil na linkách v sieti R’Bus, ktoré prevádzkuje spoločnosť KEOLIS Argenteuil Boucles de Seine – 36 je určených na linky z BOC Vélizy, ktoré prevádzkuje spoločnosť KEOLIS Vélizy v sieti Phébus Zakúpené autobusy sú model GX 337e, ktoré sú 12 metrov dlhé, 2,55 metra široké a 3,35 metra vysoké, majú 27 miest na sedenie a jedno miesto pre invalidný vozík a používajú lítiové batérie.
Zdrojhttps://trimis.ec.europa.eu/project/ile-de-france-deals-green-buseshttps://www.iledefrance-mobilites.fr/medias/portail-idfm/403255b5-fdcc-4744-a42c-1e28a8276546_FrameworkGreenbund_EN-110521.pdf

Miláno, Taliansko – 500 autobusov s nulovými emisiami v Miláne do roku 2026

Názov projektu500 autobusov s nulovými emisiami v Miláne do roku 2026
Prioritná oblasťUdržateľná mobilita
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania Národný plán pre obnovu a odolnosť
Obdobie realizácie2020 – 2026
Celkový rozpočet 249 000 000 EUR
ŠpecifikáciaJedná sa o 249 miliónov EUR z Národný plán pre obnovu a odolnosť určených pre Miláno na nákup 350 nových autobusov s nulovými emisiami, s elektrickým alebo vodíkovým pohonom, ktoré sa budú používať výlučne na miestnu verejnú dopravu a súvisiacu infraštruktúru, do júna 2026.
Tieto prostriedky umožnia ATM dosiahnuť rok 2026 s celkovým počtom 510 elektrických autobusov.Konkrétne spoločnosť už naplánovala použiť 195 miliónov eur na nákup elektrických autobusov, ktoré sa pridajú k 160 autobusom, ktoré už jazdia na desiatich mestských linkách, a zvyšných 54 miliónov eur na nabíjaciu infraštruktúru.
Tieto prostriedky umožnia spoločnosti ATM pokračovať v pláne „Plne elektrický“, ktorý predpokladá kompletnú obnovu vozového parku 1 200 vozidiel do roku 2030, čím sa dosiahne plán eliminovať emisie z verejnej dopravy v Miláne.
Zdrojhttps://www.comune.milano.it/-/mobilita-sostenibile.-a-milano-500-bus-a-emissioni-zero-entro-il-2026

Holandsko, Amsterdam – Autobusy s nulovými emisiami pre verejnú dopravu v Amsterdame, Holandsko

Názov projektuAutobusy s nulovými emisiami pre verejnú dopravu v Amsterdame, Holandsko
Prioritná oblasťPodpora siete služieb s nulovými emisiami pre verejnú dopravu v amsterdamskej metropolitnej oblasti.
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania CEF – Transport (20% z celkového rozpočtu), bol spojený s významnou investíciou finančnej inštitúcie (nezverejnená špecifikácia)
Obdobie realizácie2020 – 2023
Celkový rozpočet 68 904 200 EUR
ŠpecifikáciaBolo nasadených 128 autobusov s nulovými emisiami a 160 nabíjacích staníc. Nabíjacia infraštruktúra bolo umiestnená na 5 verejných priestranstvách (32 rýchlonabíjačiek na príležitostné nabíjanie počas dňa) a v troch garážach (128 nabíjačiek na nočné nabíjanie).
Zdrojhttps://trimis.ec.europa.eu/project/zero-emission-buses-public-transport-amsterdam-netherlands

Poľsko, Varšava – Nákup autobusového parku (130 nízkopodlažných, nízkoemisných autobusov) so sprievodnou infraštruktúrou

Názov projektuNákup autobusového parku (130 nízkopodlažných, nízkoemisných autobusov) so sprievodnou infraštruktúrou
Prioritná oblasťRenovácia a obnova vozového parku verejnej dopravy
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania Program pre infraštruktúru a životné prostredie na roky 2014 – 2020 (70% z celkového rozpočtu), spôsob financovania zvyšných prostriedkov nebol zverejnený
Obdobie realizácie2014 – 2020
Celkový rozpočet 86,076,176.88 EUR
ŠpecifikáciaPresne na 100. výročie varšavských autobusov, teda v roku 2020, sa v uliciach Varšavy objavilo 130 moderných kĺbových elektrobusov financovaných z európskych zdrojov. Postupné dodávky boli ukončené koncom roka 2020. Varšava má v súčasnosti najväčší vozový park elektrobusov v Poľsku. Zároveň boli vybudované, nainštalované a uvedené do prevádzky pantografové nabíjacie stanice na koncoch liniek (autobusových termináloch). V súčasnosti je v rámci projektu v prevádzke 10 nabíjacích staníc, pričom ďalších deväť staníc je tiež pripravených na prevádzku – čakajú len na technické prevzatie. Infraštruktúra pre rýchle nabíjanie pomocou pantografu umiestnená na autobusových termináloch umožňuje nabíjanie batérií autobusov počas státia autobusu na konci linky. Vozový park preto nie je potrebné nabíjať v depe, čo umožňuje optimálne využitie vozového parku.
Zdrojhttps://www.sustainable-bus.com/news/solaris-wins-130-articulated-ebuses-for-mza-warsaw/https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746902/

Dánsko, Nemecko, Taliansko, UK – JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe)

Názov projektuJIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe)
Prioritná oblasťRenovácia a obnova vozového parku verejnej dopravy
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania H2020-EU.3.4. – SOCIÁLNE VÝZVY – Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (Hlavný program), v spolupráci s H2020-EU.3.4.6.1. (31% z celkového rozpočtu), informácie ohľadom zvyšného financovania nebola zverejnená
Obdobie realizácie2017 – 2022
Celkový rozpočet 102 467 226,91 EUR
ŠpecifikáciaCieľom projektu JIVE je nasadiť 139 nových autobusov s nulovými emisiami a súvisiacu infraštruktúru na dopĺňanie paliva v piatich krajinách. Projekt JIVE bude trvať šesť rokov od januára 2017 a je spolufinancovaný grantom vo výške 32 miliónov eur ako grant od FCH (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) v rámci rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. Projektové konzorcium tvorí 22 partnerov zo siedmich krajín.
Ide o prvý z dvoch projektov. Projekt JIVE2 sa začal v januári 2018. V rámci projektov JIVE bude do začiatku roka 2020 spolu nasadených takmer 300 autobusov s palivovými článkami v 22 mestách v Európe, čo je doteraz najväčšie nasadenie v Európe.
Zdrojhttps://cordis.europa.eu/project/id/735582

UK, Holandsko, Dánsko, Francúzsko – 3Emotion (Environmentally friendly Efficient Electric Motion)

Názov projektu3Emotion (Environmentally friendly Efficient Electric Motion)
Prioritná oblasťRenovácia a obnova vozového parku verejnej dopravy
Oblasti intervencieVerejná doprava
Zdroj financovania JTI-CP-FCH – Spoločné technologické iniciatívy (40% z celkového rozpočtu) a viacerými miestnymi orgánmi (bližšie špecifikácie neboli zverejnené)
Obdobie realizácie2015 – 2022
Celkový rozpočet 38 181 930,72 EUR
ŠpecifikáciaV súčasnosti sa všeobecne uznáva, že budúcnosť autobusov verejnej dopravy bude musieť byť bez emisií. Elektrické autobusy s palivovými článkami (FCEB – nazývané aj vodíkové autobusy) sú jednou z technológií, ktoré túto požiadavku spĺňajú. 
3Emotion je skratka pre ekologicky šetrný a efektívny elektrický pohyb
Projekt preklenul medzeru medzi súčasnými demonštračnými projektmi autobusov s palivovými článkami a ich nasadením vo väčšom meradle.Predstavil nasadenie 21 nových a ďalšie využitie 8 existujúcich autobusov s palivovými článkami s potrebnou infraštruktúrou na dopĺňanie paliva.
Tieto autobusy budú nasadené na 5 miestach (Londýn, Aalborg, Rotterdam, Pau, Versailes) a prevádzkované 7 prevádzkovateľmi verejnej dopravy nachádzajúcimi sa v celej Európe. Každá z týchto lokalít mala svoje vlastné obmedzenia pre autobusy, čo ich všetky robí jedinečnými a pokrýva celý rozsah, v ktorom môžu byť autobusy na palivové články hodnotnou náhradou za autobusy na fosílne palivá.
Zdrojehttps://cordis.europa.eu/project/id/633174https://3emotion.eu/

Prehľad projektov – Slovensko (sumár)

Prehľad projektov – Európska únia (sumár)

Hlavné témy / ciele

  • Nákup CNG a BEB (Ostrava, Česká republika)
  • Nákup BEB (Île-de-France, Francúzsko)
  • Nákup BEB a infraštruktúra (Varšava, Poľsko, Amsterdam, Holandsko a Miláno, Taliansko)
  • Výskum a nákup FCEB (JIVE, 3Emotion)

Finančné alokácie

Finančné alokácie pre jednotlivé výzvy sa pohybovali v rozmedzí od 4,2 mil. –   102 mil. EUR.

Financovanie bolo v dvoch prípadoch zabezpečené pomocou programu CEF – Transport, v jednom prípade cez Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Horizon 2020, JTI, Národný plán pre obnovu a odolnosť