Proces inovatívneho partnerstva

Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú postupnosti krokov v procese výskumu a vývoja a môžu zahŕňať výrobu tovarov, dokončenie stavebných prác alebo poskytovanie služieb. V rámci inovatívneho partnerstva sa určia priebežné ciele, ktoré má partner alebo partneri dosiahnuť, a určí sa aj odplata v primeraných splátkach. Inovatívne partnerstvo z hľadiska VO prebieha v troch fázach:

 1. Fáza výberu – podobná užšej súťaži, prebieha úplne na začiatku, keď sa na základe znalostí a schopností vyberie jeden alebo viac z najvhodnejších partnerov. Následne sa na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality uzavrú zmluvy, ktorými sa zriadi inovatívne partnerstvo,
 2. Fáza výskumu a vývoja – partner v spolupráci s verejným obstarávateľom vyvinie nové riešenie. Môže byť ďalej rozdelená do niekoľkých etáp určených na vyhodnocovanie koncepcií, vývoj prototypov a/alebo testovanie výkonu. V priebehu každej fázy sa počet partnerov môže znížiť na základe vopred stanovených kritérií,
 3. Komerčná fáza – partner poskytne konečné výsledky

Nástroje využívané v postupe inovatívneho partnerstva

 1. Príprava VO a posúdenie potrieb – cieľom je vymedziť problém, ktorý sa má riešiť. Dôležité je zadefinovanie kritérií na výber partnera.
 2. Predbežné trhové konzultácie – cieľom je zistiť súčasný stav technického vývoja v danej oblasti a identifikovať všetky hospodárske subjekty, ktoré môžu uskutočniť vývoj, ako aj dodávku konečných výrobkov alebo služieb, aby bolo vylúčené riziko existencie štátnej pomoci – na trhu neexistujú žiadni iní potenciálni poskytovatelia mimo inovatívneho partnerstva s verejným obstarávateľom.
 3. Opis predmetu zákazky, technické špecifikácie, funkčné požiadavky – cieľom je vyhotoviť technické špecifikácie opisne alebo z funkčného hľadiska.
 4. Variantné riešenia – cieľom je umožniť porovnávať rôzne riešenia z hľadiska ich funkčnosti, efektívnosti, nákladovej efektívnosti, univerzálnosti alebo životnosti.
 5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – cieľom je umožniť vybrať najvýhodnejšiu ponuku zohľadňujúcu kvalitu aj cenu
 6. Duševné vlastníctvo výstupov – cieľom je upraviť prove duševného vlastnítva medzi jednotlivými zúčastnenými subjektami
 7. Plnenie zákazky – cieľom je ustanoviť zmluvné podmienky a kontrolu ich plnenia

Proces inovatívneho partnerstva: Konkrétny postup krokov VO pre vytvorenie IP

0.

Vytipovanie vhodného projektu

Skúmanie vzťahu medzi potrebami, prínosmi a možnosťami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Vyhradenie dostatočnej časovej rezervy a skúseného personálu pre všetky projektové fázy

1.

Stanovenie predpokladanej hodnoty verejnej zákazky 

Overenie primeranosti výdavkov na VVaI

2.

Vypracovanie zadávacej dokumentácie

Pomenovanie možných rizík a prostriedkov na ich elimináciu 

3.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

IP je vyhlásené a v lehote určenej v oznámení záujemcovia predkladajú žiadosti o účasť v IP

4.

Posúdenie súladu žiadostí o účasť so zadávajúcimi podmienkami

Doručené žiadosti o účasť verejný obstarávateľ vyhodnotí z hľadiska splnenia podmienok účasti a prípadne aj na základe pravidiel pre obmedzenie počtu záujemcov (ak verejný obstarávateľ rozhodol, že vyzve menší počet záujemcov). Tak určí konkrétnych záujemcov, ktorých vyzve na účasť.

5.

Výzva na predloženie základných ponúk

Všetci záujemcovia verejného obstarávania, ktorí neboli vylúčení, vyzve verejný obstarávateľ na predloženie základných ponúk. Predložením základnej ponuky sa zo „záujemcov“ stávajú „uchádzači“.

6.

Rokovania o základných ponukách

S uchádzačmi sa rokuje o základných ponukách „s cieľom vylepšiť ich obsah“ (§ 79 ods. 3 ZVO). Rokovať sa môže vo viacerých kolách, počas ktorých dochádza aj k upresneniu podmienok IP a ponuky sa môžu predkladať opakovane („základné a všetky následne predložené ponuky“). Verejný obstarávateľ môže postupne počet ponúk znižovať (§ 79 ods. 5 ZVO). 

7.

Výzva na predloženie konečných ponúk

Po rokovaniach verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie tzv. konečnej ponuky, o ktorej sa nesmie rokovať (§ 79 ods. 3 ZVO)

8.

Výber partnerov

Po vyhodnotení konečných ponúk sa s jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi uzavrie zmluva o zriadení IP, čím sa IP považuje za zriadené a z „uchádzačov“ sa stávajú „partneri“

9.

Zavedenie IP s vybranými partnermi a implementácia fázy výskumu a vývoja

Finálny krok, kedy začína spolupráca partnerov inovačného partnerstva na realizácii predmetu zmluvy o IP

Proces inovatívneho partnerstva: Príklad postupu krokov pre vytvorenie IP

Ako príklad postupu krokov VO pre vytvorenie inovatívneho partnerstva uvádzame obstarávanie projektu „Inovativní využití mobilních dat při plánování veřejné dopravy“, ktorý je opísaný v kapitole 3.1 „Analýza konceptu IP: Použitie IP v IM.“ Nižšie uvádzame sumarizačnú tabuľku, ktorá opisuje jednotlivé kroky VO IP.

Proces inovatívneho partnerstva: Základné analýzy

Pred samotným začatím prípravy tvorby inovačného partnerstva je potrebné zo strany verejný obstarávateľ posúdiť, či verejným obstarávateľom dopytovaný predmet plnenia je možné zaobstarať prostredníctvom inovatívneho partnerstva, tj. že na trhu neexistujú dostupné tovary alebo služby, prostredníctvom ktorých je možné uspokojiť potreby verejného obstarávateľa. Samotnému posúdeniu splnenia podmienok pre vyhlásenie inovatívneho partnerstva by mala predchádzať rozsiahla a detailná analýza potrieb verejného obstarávateľa za účelom identifikácie, akými možnými spôsobmi možno dosiahnuť ich uspokojenie. Akonáhle sú verejnému obstarávateľovi jeho potreby zrejmé, mal by preskúmať trh, či aktuálne ponúka potrebné riešenia. Vhodné inovatívne riešenia môžu už existovať alebo by mohli vzniknúť prispôsobením alebo kombináciou existujúcich riešení. Na tento účel sú vhodné predbežné trhové konzultácie, v rámci ktorých sa konzultuje špecifikácia požadovaného plnenia, časová náročnosť výskumných a vývojových prác vrátane časovej náročnosti fázy dodávky vyvinutého plnenia. Predmetom predbežných trhových konzultácií je tiež predpokladaná hodnota inovatívneho partnerstva, resp. jej skladba, a to zvlášť k samotnému výskumu a vývoju, ako aj hodnote inovatívneho riešenia.

Základné analýzy

 1. Základné analýzy
 2. Analýza trhu / trhová konzultácia
 3. Posúdenie inovatívnosti produktu / služby
 4. Posúdenie uskutočniteľnosti a rizikovosti produktu / služby
 5. Posúdenie schopnosti uspokojiť definované potreby verejného obstarávateľa
 6. Hodnotenie primeranosti nákladov na výskum a vývoj
 7. Hodnotenie technickej štruktúry ponúk

Ďalšie analýzy