Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (PCP)

Obstarávanie inovácií: Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (PCP)

Účel PCP

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (Pre-commercial procurement, PCP) je nástrojom, ktorým sa posilňuje dopyt po inovatívnych riešeniach zo strany verejnej správy. Prostredníctvom PCP teda verejná správa zo strany dopytu vyzýva trh, aby vyvinul inovatívne riešenia pre potreby verejného sektora. V prípade úspechu PCP poskytuje prvú referenciu pre zákazníka, ktorá umožňuje spoločnostiam vytvoriť si konkurenčnú výhodu na trhu. PCP umožňuje verejným obstarávateľom porovnať viaceré rôzne prístupy k potenciálnym riešeniam a vyfiltrovať tie najlepšie, ktoré trh môže poskytnúť na riešenie verejnej potreby.

Verejní obstarávatelia môžu stimulovať inovácie zo strany dopytu tým, že vystupujú ako technologicky nároční zákazníci, ktorí nakupujú vývoj nových riešení a ich následné testovanie. To umožňuje orgánom verejnej správy rýchlejšie modernizovať verejné služby a vytvárať príležitosti pre inovatívne spoločnosti, aby zaujali vedúce postavenie na nových trhoch na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. 

Základné vlastnosti PCP

Za splnenia istých podmienok (viď nižšie) sa na PCP nevzťahujú smernice EÚ a teda ani slovenský ZVO, čo robí tento proces tak flexibilným ako je len možné.

Verejní obstarávatelia môžu dostávať služby výskumu a vývoja od viacerých konkurenčných dodávateľov súbežne, aby mohli porovnať alternatívne prístupy k riešeniu a identifikovať riešenia s najlepším pomerom ceny a kvality.

V rámci PCP sa verejní obstarávatelia za trhovú cenu delia s dodávateľmi o výhody a riziká spojené s právami duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja. Dodávatelia si ponechávajú vlastnícke práva k právam duševného vlastníctva, zatiaľ čo verejní obstarávatelia si ponechávajú niektoré práva na používanie a licencie.

Aj keď PCP neslúži na nákup vyvinutých tovarov, služieb alebo prác vo väčšom rozsahu (na to slúži PPI, ktoré môže, ale nemusí po PCP nasledovať), aj prostredníctvom PCP možno obstarať menšie množstvo vyvinutých tovarov, služieb a prác (v hodnote neprevyšujúcej 50% celkovej ceny za PCP).

Prečo EÚ podporuje PCP

Európska komisia podporuje PCP pretože umožňuje obstarávateľom:

 1. vyvíjať prelomové inovatívne riešenia pre spoločenské výzvy budúcnosti (napr. v oblasti zdravotnej starostlivosti a blahobytu, bezpečnosti, čistej a efektívnej energie, zmeny klímy)
 2. poskytovať prvé referencie zákazníkom pre inovatívne spoločnosti
 3. uľahčiť prístup nových inovatívnych subjektov (napr. začínajúcich podnikov, MSP) na trh verejného obstarávania
 4. zdieľať riziká a výhody spojené s navrhovaním, vytváraním prototypov a testovaním nových výrobkov a služieb medzi obstarávateľmi a dodávateľmi
 5. vytvárať optimálne podmienky pre širšiu komercializáciu a využívanie výsledkov výskumu a vývoja
 6. znížiť fragmentáciu trhu, znížiť náklady pre obstarávateľov a rozšíriť trhové možnosti  pre spoločnosti 
 7. vytvoriť vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu a vývoja v Európe
 8. pôsobiť ako „pečiatka schválenia“ pre inovatívne spoločnosti, ktorá potvrdzuje trhový potenciál nových vznikajúcich technologických riešení, a tým prilákať nových investorov

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (PCP)

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (Pre-commercial procurement, PCP) je navrhnuté na to, aby smerovalo rozvoj inovatívnych riešení smerom k špecifickým potrebám verejného sektora (Smernica 24/2014), a to predovšetkým formou nákupu služieb v oblasti výskumu a vývoja zameraného na vývoj úplne nových riešení a prototypov. To v sebe odráža posun európskej stratégie smerom k inováciám – Európska komisia sa rozhodla podporovať od roku 2007 inovácie založené na dopyte na úkor podpory súkromných spoločností. Zásadný princíp PCP spočíva v tom, že jeden alebo viac verejných obstarávateľov (organizácie VS zodpovedné za nákup nových technológií) obstaráva služby výskumu a vývoja od hospodárskych subjektov s cieľom vyriešiť socioekonomické výzvy verejného záujmu, pre ktoré neexistuje na trhu riešenie, a je potrebné vyvinúť nové technológie bez záväzku vyhlásiť následne Verejné obstarávanie inovácií (PPI).

Ďalšie výhody PCP

Aj keď dostávajú finančnú podporu, podniky/výskumné centrá majú 100 % práv duševného vlastníctva

Prostredníctvom trhových konzultácií sa vytvára most medzi stranou dopytu (obstarávateľ) a ponukou (podniky)

PCP je prístup s rozsiahlymi rokovaniami medzi všetkými zúčastnenými stranami, na ktorom sa môže podieľať viacero dodávateľov súťažiacich v rôznych fázach vývoja, čo znižuje kapacitné riziká a zvyšuje flexibilitu.

PCP minimálne zdvojnásobuje bežnú úspešnosť komercializácie spoločností v porovnaní s vývojom produktu samostatne alebo s grantovou podporou

Základné fakty:

 1. PCP sú zamerané na stimuláciu výskumu a vývoja inovatívnych riešení smerom ku konkrétnym potrebám verejného sektora
 2. Typické pre PCP je zapojenie viacerých dodávateľov – „inovátorov“, ktorí navrhujú odlišné riešenia, z ktorých si verejný obstarávateľ nakoniec vyberie to najvhodnejšie. Zámerom PCP je získať vždy aspoň jeden finálny produkt, ktorý vzíde z porovnania aspoň dvoch prototypov
 3. PCP sú obzvlášť užitočné v prípade strednodobých až dlhodobých inovácií prinášajúcich skokové zmeny (tj. disruptívne inovácie)
 4. Aby dochádzalo k zdieľaniu rizík a prínosov podľa trhových podmienok, musia byť akékoľvek výhody výskumu a vývoja, ktoré verejný obstarávateľ zdieľa s firmou zúčastňujúcou sa PCP, kompenzované verejnému obstarávateľovi trhovou cenou. To možno vykonať napríklad formou zníženia ceny v porovnaní s výhradnými nákladmi na vývoj, aby táto cena odrážala trhovú hodnotu získaných prínosov a predpokladaných rizík pre firmu
 5. PCP je možné realizovať na národnej / regionálnej / miestnej úrovni, ako aj v rámci cezhraničnej spolupráce, a to v závislosti od veľkosti projektu, komplexity projektu a náročnosti na technické a finančné kapacity

Obstarávanie inovácií: výnimka PCP zo ZVO (1/2)

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že služby výskumu a vývoja sú vyňaté spod pôsobnosti smernice 2014/24 (a teda aj slovenského ZVO), čo znamená, že pri ich obstarávaní nie je potrebné aplikovať postupy verejného obstarávania. 

Ako to už býva, aj z tejto výnimky existuje výnimka: smernica, ako aj ZVO, sa bude vzťahovať na služby výskumu a vývoja, ktoré spadajú pod CPV kódy 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, ale len za predpokladu, že sú kumulatívne splnené obe nasledovné podmienky: 

 1. prospech z výskumu alebo vývoja týchto služieb plynie výlučne verejnému obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a 
 2. odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ. 

Ak sú teda kumulatívne splnené všetky vyššie uvedené podmienky, bude aj pri obstarávaní služieb výskumu a vývoja potrebné aplikovať niektorý z riadnych postupov verejného obstarávania (napr. inovatívne partnerstvo).

Táto výnimka z výnimky je upravená v čl. 13 Smernice 2014/24 a bola taktiež transponovaná do ZVO, aj keď s malou chybou. Všeobecná výnimka na služby výskumu a vývoja je upravená v § 1 ods. 2 písm. d) ZVO, ktorý však súčasne stanovuje, že výnimka zo ZVO sa nevťahuje na služby uvedené v § 1 ods. 16 ZVO. Keďže však medzičasom bol do § 1 včlenený nový odsek, posunulo sa číslovanie predošlých odsekov, a správne by mal odkazovať na § 1 ods. 17 ZVO.

Podľa § 1 ods. 17 ZVO (ako aj podľa čl. 13 smernice 2014/24) sa tento zákon „vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.“

A contrario možno z citovaných ustanovení vyvodiť nasledovné závery:

 1. Pokiaľ verejný obstarávateľ plánuje obstarať služby výskumu a vývoja spadajúce pod iné CPV kódy, ako tie výslovne uvedené vyššie, nemusí skúmať žiadne ďalšie podmienky a môže ich obstarať mimo režim smernice 2014/24 a ZVO v rámci tzv. PCP. Na tento postup sa neviažu žiadne formálne pravidlá a je tak maximálne flexibilný. 
 2. Pokiaľ verejný obstarávateľ plánuje obstarať služby výskumu a vývoja spadajúce pod CPV kódy, ktoré sú výslovne uvedené vyššie, potrebuje si ešte zodpovedať dve otázky:
  1. Bude prospech z výskumu a vývoja plynúť len verejnému obstarávateľovi?
  2. Bude výskum a vývoj a financovať iba verejný obstarávateľ? 
 3. Pokiaľ je odpoveď aspoň na jednu z týchto otázok „nie“, tak sa na obstaranie týchto služieb nevzťahuje smernica 2014/24 ani ZVO a môže aplikovať prakticky akýkoľvek vhodný prístup.

Príklady:

V súlade s textom smernice 2014/24 možno pre aplikáciu predmetnej výnimky odvodiť nasledujúce podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne:

Pri realizácii PCP teda verejný obstarávateľ nemusí postupovať pri verejnom obstarávaní zákazky podľa ZVO, pokiaľ uzatvorenie zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja naplní podmienky uvedené vo výnimke. 

Legislatíva v Slovenskej republike obmedzuje úhradu verejných zákaziek na služby vo výskume a vývoji na dotované náklady. Dotácia pokrýva len oprávnené náklady a neexistuje ustanovenie o zaplatení plnej ceny, ktorá by zahŕňala primeraný zisk. Tým je zaručené, že verejné prostriedky sa využívajú zodpovedne a efektívne. Formálny postup verejného obstarávania tiež nie je rovnaký ako predbežná trhová konzultácia. Vo formálnom postupe verejného obstarávania bude zložité uskutočniť všetky uvedené postupy nevyhnutné pre efektívny výskum a vývoj inovatívneho riešenia, rovnako ako v ňom nedochádza k uzatvoreniu zmlúv s viacerými dodávateľmi súčasne (výnimku predstavuje postup v IP vo fáze vývoja). Zmluva o výskume a vývoji musí byť časovo obmedzená a nesmie zahŕňať komerčnú výrobu a nákup konečného produktu.

Všeobecná metodika PCP bežne vyžaduje zdieľanie rizika, čo tento nedostatok kompenzuje tým, že riešitelia negenerujú pri svojej činnosti na riešení projektu žiadny zisk. Ide o významný faktor pri hodnotení postupu z pohľadu zdieľania rizika, čím je možné aplikovať všeobecnú metódu PCP (s menšími obmedzeniami) na existujúcu legislatívu na Slovensku.

Na základe obmedzení sa odporúča použitie metódy PCP prostredníctvom rámcovej zmluvy s viacerými účastníkmi. Na uzatvorenie rámcovej zmluvy by sa použil štandardný otvorený postup a neuplatňovali by sa žiadne výnimky z právnych predpisov a postupov verejného obstarávania. Financovanie výskumu by prebiehalo v rámci existujúcich alebo novovytvorených programových riešení pre potreby orgánov verejnej správy.

Obstarávanie inovácií: PCP – Fázy

Obstarávanie inovácií: Príklad použitia PCP v praxi

V-Con bol výskumný projekt EÚ na implementáciu technológie Building Information Modeling (BIM) v sektore výstavby a správy ciest. Projekt uvádzame ako príklad, pretože zahŕňal proces obstarávania PCP – po fáze analýzy boli dodávatelia softvéru vyzvaní na výberové konanie na implementáciu systému podľa špecifikácie konzorcia V-Con. Prvá výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená v septembri 2014. Implementácia projektu bola úspešná vo vytvorení nástroja na digitálnu výmenu informácií a spracovanie údajov pomocou open-source softvéru, ktorý bol navrhnutý podľa štruktúry definovanej národnými cestnými úradmi.

Projekt Virtual Construction for Roads

Opis a výsledky projektu:

The Virtual Construction for Roads (V-Con) bol európsky projekt spolufinancovaný 7. rámcovým programom Európskej komisie týkajúcim sa štandardizácie a implementácie technológie Building Information Modeling v sektore výstavby ciest a cestného manažmentu.

Projekt V-Con mal za cieľ zlepšiť efektívnosť národných cestných úradov zlepšením výmeny údajov v sektore civilnej infraštruktúry pomocou prístupu BIM. Na tento účel projekt zadefinoval štandardy, zaobstaral potrebný softvér a spustil PCP obstarávanie pre BIMserver a softvérové nástroje. Projekt mal dva hlavné ciele: vytvorenie návrhu verzie štandardizovanej štruktúry výmeny údajov a obstaranie a testovanie softvérových systémov v PCP. Projektový tím pôvodne dostal 14 návrhov v PCP a vybral 6 na ďalšie posúdenie. Po ďalšom hodnotení boli 4 vybrané pre vývoj prototypu a 2 boli vybrané pre finálnu fázu riešenia V-CON. NRO zo Švédska a Holandska sú s výsledkami spokojné.

Získané skúsenosti naznačujú, že pri štruktúrovaní ponúk pre verejné súťaže je dôležité zamerať sa na splnenie všeobecných požiadaviek namiesto podrobných požiadaviek. Odporúča sa tiež prezentovať ponuky prostredníctvom videa a zahrnúť ich do záverečných správ, aby sa ušetril čas a udržalo sa tempo. Okrem toho mať od začiatku väčšie konzorcium je výhodné pre všetky zapojené strany. Pred uzavretím zmluvy je dôležité určiť veľkosť konzorcia prostredníctvom požiadaviek. Ak to nie je možné, na zabezpečenie maximálnej kvality sa môže použiť verejné obstarávanie vo forme PCP.

Fakty projektu: 

Porovnanie so SK podmienkami a záver:

Verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím v opísanom prípade začalo tým, že verejný obstarávateľ prizval relevantných dodávateľov k účasti na predbežnej trhovej konzultácii. Cieľom obstarávateľa bolo v PCP fáze upraviť potreby a vytvoriť základný rámec výskumu a vývoja. Obstarávateľ neskôr produkty vyvinuté v PCP fáze musel obstarať prostredníctvom samostatného verejného obstarávania inovácií (PPI). Na základe odporúčaní zo skúseností tohto príkladu by sa mal pri obstarávaní promocou PCP použiť rýchly proces hodnotenia pre udržanie dynamiky.

Na Slovensku nie je verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím zatiaľ veľmi rozšírenou metódou.