Prehľad cieľov a plánovaných oblastí podpory SK RIS3 2021+

SK RIS3 2021+ na stiahnutie.

.Základným dokumentom, z ktorého vychádza obsahové zameranie výskumu, vývoja a inovácií v oblasti mobility pre 21. storočie je strategický dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 (ďalej len „SK RIS3 2021+“). Podľa nej sa mobilita pre 21. storočie skladá z 3 prioritných oblastí:

Tieto oblasti majú všeobecný cieľ zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť mobility (najlepšie s nulovými alebo nízkymi emisiami) a podporiť budúci vývoj v súvisiacich odvetviach. SK RIS3 2021+ ďalej uvádza konkrétne ciele pre príslušné prioritné oblasti, vrátane plánovaných oblastí podpory, s ktorými táto stratégia počíta:

Prioritná oblasťCielePlánované oblasti podpory
Prepojená a autonómna mobilita


Pripraviť podmienky pre prevádzku prepojených, automatizovaných a autonómnych dopravných prostriedkov s cieľom podporiť ďalší rozvoj príbuzných odvetví;
Pripraviť ekosystém a podmienky pre testovanie prepojených, automatizovaných a autonómnych riešení v rôznych dopravných módoch s cieľom zvýšenia bezpečnosti a efektivity;

Zvyšovanie dopravnej bezpečnosti
Znižovanie emisií a ich škodlivých vplyvov na životné prostredie a súvisiace zmeny klímy
Zvýšenie plynulosti dopravy a znižovanie dopravných zápch
Príprava spoločnosti na nástup automatizovaných dopravných prostriedkov a inteligentnej logistiky

Pripraviť podmienky pre validáciu prepojených, automatizovaných a autonómnych technológií z hľadiska ich správania sa v porovnaní s človekom riadenými dopravnými prostriedkami a ich pre integráciu s dopravným systémom;
Nastavenie spoločensko-ekonomických podmienok vrátane spoločenskej akceptácie prepojených, automatizovaných a autonómnych technológií.

Príprava vzdelávacieho systému na nové profesieSlužby inteligentnej mobility a inteligentných dopravných systémov
Zaistiť široké a dostupné využitie služieb inteligentnej mobility pre dopravu osôb a prepravu tovarov;
Podpora pre široké a dostupné využitie spoľahlivých a nových služieb mobility znižujúcich záťaž na životné prostredie, zvyšujúcich bezpečnosť v doprave (zníženia úmrtí a ťažkých tráum) a ekonomickú efektivitu (znižovanie strateného času dopravovaných osôb a prepravovaných tovarov, efektivizácia nákladov);
Skvalitnenie, otvorenie a zintegrovanie údajového a analytického priestoru v koncepte Open Data a interoperability prepojených inteligentných dopravných systémov v rámci všetkých dopravných módov pre lepšie plánovanie a riadenie mobility na rôznej úrovni.

Inovácie vedúce k zníženiu nepriaznivých environmentálnych vplyvov dopravy na kvalitu života v mestách a na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti dopravného systému
Plánovanie dopravných tokov a hľadanie optimálnych druhov dopravy kombinovaním rôznych dopravných systémov
Presun dôrazu od hardvéru k informačnému softvéru
Vytváranie potenciálu pre ďalší rast ekonomických platforiem v dôsledku akumulácie odborných znalostí
Dekarbonizácia a udržateľnosť mobility
Pripraviť územie Slovenska na široké nasadenie dopravných prostriedkov s pohonom na alternatívne palivá a energetickými nosičmi v bežnej prevádzke;
Urýchlenie transformácie výrobných podnikov pôsobiacich v doméne na výrobno-vývojové a vývojovo-dodávateľské;
Príprava ekosystému domény na nástup obchodných modelov novej mobility v záujme udržateľného rozvoja;
Znižovanie emisií produkovaných v doprave pomocou využitia alternatívnych palív;
Posilnenie výskumno-vývojových kapacít pre pohony s využitím alternatívnych palív, infraštruktúru dekarbonizácie, dopravné prostriedky a materiálový a technologický výskum v rámci domény

Nasmerovanie inovačných aktivít do distribučnej a plniacej infraštruktúry alternatívnych pohonov a do výskumu a vývoja materiálov a technológií aplikovaných v moderných dopravných prostriedkoch a systémoch
Posilnenie kapacity VVaI zameriavajúce sa na alternatívne pohony, dekarbonizáciu infraštruktúry, dopravné prostriedky a materiálno-technologický výskum

Plánované oblasti podpory  podľa prioritných oblastí SK RIS3 2021+
Plánované oblasti podpory  podľa prioritných oblastí SK RIS3 2021+
SK1: Prepojená a autonómna mobilita
SK1.1: Zvyšovanie dopravnej bezpečnosti
SK1.2: Znižovanie emisií a ich škodlivých vplyvov na životné prostredie a súvisiace zmeny klímy
SK1.3: Zvýšenie plynulosti dopravy a znižovanie dopravných zápch
SK1.4: Príprava spoločnosti na nástup automatizovaných dopravných prostriedkov a inteligentnej logistiky
SK1.5: Príprava vzdelávacieho systému na nové profesie
SK2: Služby inteligentnej mobility a inteligentných dopravných systémov
SK2.1: Inovácie vedúce k zníženiu nepriaznivých environmentálnych vplyvov dopravy na kvalitu života v mestách a na zlepšenie bezpečnosti a efektívnosti dopravného systému
SK2.2: Plánovanie dopravných tokov a hľadanie optimálnych druhov dopravy kombinovaním rôznych dopravných systémov
SK2.3: Presun dôrazu od hardvéru k informačnému softvéru
SK2.4: Vytváranie potenciálu pre ďalší rast ekonomických platforiem v dôsledku akumulácie odborných znalostí
SK3: Dekarbonizácia a udržateľnosť mobility
SK3.1: Nasmerovanie inovačných aktivít do distribučnej a plniacej infraštruktúry alternatívnych pohonov a do výskumu a vývoja materiálov a technológií aplikovaných v moderných dopravných prostriedkoch a systémoch
SK3.2: Posilnenie kapacity VVaI zameriavajúce sa na alternatívne pohony, dekarbonizáciu infraštruktúry, dopravné prostriedky a materiálno-technologický výskum

Súhrnná správa z procesu podnikateľského objavovania ako súčasť aktualizácie SK RIS 3 2021+ identifikuje nevyhnutné opatrenia pre naplnenie prioritných oblastí:

Prioritná oblasťOpatrenia
Prepojená a autonómna mobilitaPodpora investovania do výskumu, vývoja a inovovania produktov prepojenej a autonómnej mobility
Podpora prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb v oblasti dopravnej infraštruktúry
Podpora integračných technických riešení pre novú mobilitu

Služby IM a IDSVývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov v mobilite
Podpora pilotných a demonštračných projektov, skorého overovania produktov a šírenia technológií na všeobecný účel pre udržateľnú mobilitu v urbánnom aj rurálnom prostredí
Podpora vývoja a zavádzania nových a inovovaných logistických modelov
Podpora prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií a aplikácií verejných služieb v oblasti moderných princípov budovania dopravnej infraštruktúry
Podpora vzniku odolného a bezpečného systému verejnej dopravy
Podpora vytvárania riešení pre mestskú mobilitu


Dekarbonizácia a udržateľnosť mobility
Podpora výskumu, vývoja a inovácií so zameraním na pohon s využitím alternatívnych palív a energetické nosiče
Podpora výskumu, vývoja a inovácií so zameraním na rôzne aspekty energetickej infraštruktúry
Podpora vývoja riešení inteligentnej siete nabíjacích a čerpacích staníc
Podpora výskumu a vývoja materiálov, výrobkov a technológií aplikovaných v moderných dopravných prostriedkoch
Podpora vývoja riešení inteligentnej infraštruktúry pre mobilitu
Podpora nízkoemisných systémových projektov mobility a dizajn programov