Príklady zahraničných výziev zameraných na podporu bezemisnej / nízkoemisnej  verejnej osobnej dopravy v EÚ

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Česká republika

Horizon Europe (HE), Connecting Europe Facility (CEF), Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

Emissionsfreie Busse Und Infrastruktur (EBIN), Klima- und Energiefonds (KEF) – Rakúsko

Na účely analytického dokumentu bolo vyselektovaných dokopy 15 výziev, ktorých primárne zameranie je orientované na podporu nákupu E-autobusov a zavádzania súvisiacej nabíjacej infraštruktúry pre alternatívne palivá nízkoemisných a / alebo bezemisných autobusov verejnej osobnej dopravy. Vybrané výzvy sú financované prostredníctvom rôznych finančných mechanizmov, napr.: Horizon Europe, Connecting Europe Facility (CEF) alebo Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) na európskej úrovni alebo Integrovaný regionální operační program (IROP – CZ), Emissionsfreie Busse Und Infrastruktur (EBIN – AT), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PL), Magyarország megújulásának és ellenálló képességének ura (HU) alebo (Klimato kaitos programos priemonės) (LI) na vnútroštátnej úrovni jednotlivých členských štátov EÚ prostredníctvom operačných programov.

S pôsobnosťou v členských krajinách EÚ bolo analyzovaných 5 výziev z finančných mechanizmov Horizon Europe – Nová generácia plne elektrických mestských a prímestských systémov rýchlej autobusovej dopravy na posilnenie hromadnej dopravy šetrnej k životnému prostrediu (New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO), Connecting Europe Facility (CEF) – Doprava – Nástroj na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá – kohézne financovanie (CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope) a Inovácie a nové technológie (alternatívne palivá) (Innovation and new technologies (Alternative Fuels)) alebo Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) – DOPRAVA & TANKOVACIA INFRAŠTRUKTÚRA  – Veľká prezentácia cestných vozidiel a tankovacej infraštruktúry VI. (TRANSPORTATION & REFUELLING INFRASTRUCTURE – Large-scale demonstration of road vehicles and refuelling infrastructure VI.).

V Českej republike v rámci Integrovaného regionálního operačního programu bolo vybraných dokopy 6 výziev, ktoré sa zameriavajú na nízkoemisné a/alebo bezemisné vozidlá verejnej osobnej dopravy, pričom okrem jednej sa každá orientuje na geograficky určenú oblasť, resp. mesto v ČR (Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, uhelné regiony, Ústecko-chomutovská aglomerace). 

V ostatných krajinách EÚ bolo analyzovaných vybraných 6 výziev. V Rakúsku to boli 2 výzvy Bezemisné autobusy a infraštruktúra 3. výzva na predkladanie ponúk (Emissionsfreie Busse und Infrastruktur 3. Ausschreibung) financovaná prostredníctvom rakúskeho finančného mechanizmu Emissionsfreie Busse und Infrastruktu (EBIN)  (Autobusy a infraštruktúra bez emisií) a výzva E-mobilita pre podniky, miestne orgány a združenia 2023 financovaná rakúskym Klima- und Energiefonds (Fond pre klímu a energetiku), v Poľsku Výzva na predkladanie návrhov v rámci prioritného programu „Zelená verejná doprava“ (Štátny fond životného prostredia a vodného hospodárstva PR), v Maďarsku Výzva na rozvoj bezemisnej autobusovej dopravy (Plán obnovy a odolnosti Maďarska) a v Litve Výzva na obstaranie vozidiel využívajúcich elektrickú energiu, stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn, biometán, vodík a vytvorenie a/alebo rozvoj infraštruktúry potrebnej pre tieto vozidlá financovaná z Programu na podporu zmeny klímy (Klimato kaitos programos priemonės).

V analýze sme sa zamerali na hodnotenie vybraných atribútov výzvy a ich následné porovnanie. Medzi vybrané atribúty sme zaradili 1. predmet / cieľ / tému výzvy, 2. ďalšie špecifikácie cieľu výzvy, 3. hodnotiace kritériá, 4. finančné alokácie a intenzity pomoci, 5. oprávnených prijímateľov a 6. ďalšie požiadavky.

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Česká republika

V Českej republike v rámci Integrovaného regionálního operačního programu bolo vybraných dokopy 6 výziev, ktoré sa zameriavajú na nízkoemisné a/alebo bezemisné vozidlá verejnej osobnej dopravy.

Výzvy boli financované prostredníctvom Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ktorý v ČR zastrešuje Ministerstvo pro místni rozvoj ČR. Ich začlenenie v rámci IROP spadá pod PO 1 Konkurencieschopné, dostupné a bezpečné regióny. 

Predmetom / cieľom výziev bolo Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy oblastí, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a vhodných adaptačných opatrení na zmiernenie zmeny klímy, prostredníctvom nákupu vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami pre verejnú dopravu. Konkrétne išlo, okrem iného, o nákup cestných vozidiel s nízkymi emisiami na poskytovanie dopravných služieb na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave, ktoré využívajú alternatívne palivá, ako je elektrina, CNG alebo LNG, a spĺňajú normu EURO 6.  

Územie realizácie bolo spravidla geograficky obmedzené na určité mestá alebo oblasti ČR – Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, uhoľné regióny, Ústecko-chomutovská aglomerace.

Oprávnení žiadatelia boli najmä regióny a obce, ak poskytujú služby verejnej dopravy sami, prevádzkovatelia verejnej dopravy na základe zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave. Cieľová skupina bola orientovaná na obyvateľov, návštevníkov, ľudí dochádzajúcich za prácou, používateľov verejnej dopravy.

Výzvy boli vyhlásené v období od začiatku roka 2016 až po koniec roka 2021, pričom priemerná dĺžka vyhlásenia výzvy bola cca 6 mesiacov.

Alokácie pre jednotlivé výzvy v rámci  PO 1 sa pohybovali v rozmedzí od cca 327 582 EUR (7 773 529,07 Kč) po cca 143 939 609 EUR (3 413 527 835 Kč).

Intenzity poskytnutia finančnej pomoci pre celkové oprávnené náklady boli stanovené rôzne. Niektoré výzvy nemali minimálnu a maximálnu výšku celkových oprávnených nákladov stanovenú vôbec, iné mali uvedenú len minimálnu výšku v hodnote cca 2,1 mil. EUR (50 mil. Kč), v ďalších sa uvádzalo rozmedzie cca 210 tisíc EUR – 8,4 mil. EUR (5 mil. Kč – 200 mil. Kč).

Hodnotiace kritériá boli špecifikované rozsiahlejšie, konkrétne a v jednotlivých výzvach neboli spracované rovnakým spôsobom. Vyskytovali sa základné hodnotiace aspekty ako potrebnosť, účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť a riziko podvodu. Medzi ďalšie štandardné kritériá patrilo pravidlo zachovania trhovej ceny, vozidlá spĺňajú podmienku Euro 6. Taktiež sa posudzovali jednotkové náklady na vozidlo, integrácia systému na informovanie cestujúcich vo vozidle, plánovaná veľkosť obslúženého územia, kapacita vozidla. Nasledovali špecifické kritériá ako napr.: vozidlá pre verejnú dopravu sú upravené pre prepravu osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, projekt prispeje k zníženiu množstva emisií primárnych častíc a prekurzorov sekundárnych častíc, vozidlá budú nízkopodlažné a bezbariérové. Niektoré výzvy boli hodnotené aj prostredníctvom bodového systému.

Vo výzvach sa taktiež často vyskytovali iné podmienky, najčastejšie: Zmluva o službách verejnej osobnej dopravy;  Licencia na prevádzkovanie pravidelnej osobnej dopravy; Realizácia projektu nesmie byť ukončená pred podaním žiadosti o finančnú pomoc; Stanovenie minimálneho počtu zakúpených vozidiel.

Horizon Europe (HE), Connecting Europe Facility (CEF), Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

V rámci finančných mechanizmov určených pre členské EÚ krajiny a ich prijímateľov (vrátane ich najvzdialenejších regiónov; zámorské krajiny a územia spojené s členskými štátmi; oprávnené krajiny mimo EÚ: krajiny pridružené k jednotlivým programom) boli vybrané a následne analyzované 4 výzvy zaoberajúce sa problematikou nízkoemisnej a/alebo bezemisnej verejnej osobnej dopravy.

Hlavné témy / ciele výziev boli definované rozsiahlejšie, pričom bol ponechaný širší priestor na konkrétnu voľbu riešenia projektu.

HE uvádza ako cieľ výzvy vývoj inovatívnych efektívnych systémov verejnej dopravy novej generácie využívajúcich plne elektrické autobusy (M3) prostredníctvom e-BRT. Prezentácia efektívnych, ekonomicky životaschopných a flexibilných, integrovaných riešení e-BRT v rámci existujúcich sietí hromadnej dopravy (všetky druhy dopravy) a v kombinácií s riešeniami osobnej mobility (chôdza, bicykel, dvojkolesové motorové vozidlá, automobily atď.). Vyvinúť inovatívne integrované riešenia infraštruktúry kombinujúce nabíjanie, autobusové zastávky a vyhradené autobusové linky pre mestské aj prímestské cestné siete. Vývoj flexibilnej autobusovej dopravy, riešení pre koncových užívateľov, pre mestské použitie v husto osídlených centrách miest, ako aj pre menej osídlené prímestské prostredia, ktoré spĺňajú budúce požiadavky používateľov na pohodlie, efektívnosť, bezpečnosť a ochranu. Zníženie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ako aj dopravného preťaženia demonštráciou vyvinutých technológií a pokročilých koncepcií elektrifikovanej rýchlej autobusovej dopravy (e-BRT) v európskych mestách a v mestách partnerských rozvojových krajín. Očakáva sa, že projekty sa zamerajú na systémy hromadnej dopravy, plne elektrickej rýchlej autobusovej dopravy (e-BRT) s použitím autobusov (M3). Treba sa zaoberať vozidlami, infraštruktúrou a prevádzkovými aspektmi a zvážiť systémy nabíjania pre stacionárne, príležitostné nabíjanie (napr. na zastávke) a elektrické cestné systémy pre autobusy (bezdrôtové, kontaktné atď.) a stratégie ( možnosť na zastávkach alebo termináli, offline nabíjanie atď.)

CEF v jednej zo svojich výziev stanovuje ako predmet / tému vyhradenie elektrickej nabíjacej infraštruktúry na používanie batériových elektrických autobusov vo verejnej doprave, pričom môže zahŕňať nabíjacie body a nabíjacie zariadenia príležitostného nabíjania alebo v autobusovom depe a súvisiace zariadenie na uskladnenie energie.

Program FCH JE má za cieľ pokračovať v rozširovaní predchádzajúcich vodíkových tankovacích miest a pokračovať v zavádzaní a realizácii prvých krokov na prezentáciu autobusov na vodíkové palivo a súvisiacej infraštruktúry v európskych regiónoch/obciach, zvyšovať povedomie verejnosti a získavať ďalších záujemcov o ďalšie demonštračné činnosti.

Výzvy boli vyhlásené v rokoch 2013 – 2022 a  otvorené v intervale 5 – 16 mesiacov. 

Finančné alokácie pre jednotlivé výzvy sa pohybovali v rozmedzí od 23 mil. – 375 mil. EUR.

Intenzity poskytnutia finančnej pomoci pre celkové oprávnené náklady boli stanovené odlišne. Výzva pre FCH JU mala určenú len maximálnu výšku príspevku a to 15 mil. EUR; výzvy CEF uvádzali percentuálny podiel oprávnených nákladov v závislosti od  typu technológie alternatívneho paliva; program HE financuje projekty prostredníctvom percentuálneho podielu v závislosti od typu využitej aktivity a partnera.

Hodnotiace kritériá sú nastavené veľmi rôznorodo, pre každý finančný mechanizmus rôzne, pričom sa často využíva bodový systém hodnotenia. Najčastejšie hodnotiace aspekty sú priorita a naliehavosť, zrelosť, katalytický účinok, vplyv, kvalita, excelentnosť, efektívnosť.

Z kategórie iné / špecifické podmienky sa spomínali požiadavky na minimálne počty zakúpených vozidiel s konkrétnou špecifikáciou čerpacej stanice. Taktiež požiadavka, že vozové parky verejných orgánov alebo vozové parky prevádzkovateľov majú oprávnenie na plnenie záväzkov služby vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v zmysle nariadenia ES, pod podmienkou, že vozidlá zostanú v prevádzke na území EÚ najmenej päť rokov odo dňa ich uvedenia do prevádzky.

Emissionsfreie Busse Und Infrastruktur (EBIN), Klima- und Energiefonds (KEF) – Rakúsko

Pre účely analýzy boli vybrané dve výzvy rakúskych finančných mechanizmov z oblasti nízkoemisnej a/alebo bezemisnej verejnej osobnej dopravy.

Ciele / témy sú špecifikované pomerne konkrétne, s určením jasných opatrení. EBIN ako cieľ uvádza  financovanie projektov na nákup autobusov s nulovými emisiami (M3) alebo autobusov s nulovými emisiami a súvisiacej nabíjacej infraštruktúry. Do druhého štvrťroka 2026 sa má najmenej 682 všetkých autobusov používaných v rakúskej verejnej doprave zmeniť na autobusy s nulovými emisiami, a má sa nainštalovať infraštruktúra potrebná na ich prevádzku. KEF definuje financovanie projektov e-mobility šetrné ku klíme v oblasti špeciálnych e-vozidiel v niektorých prípadoch aj v kombinácii s infraštruktúrou na elektronické nabíjanie. Na financovanie sú oprávnené aj projekty e-mobility len s infraštruktúrou na elektronické nabíjanie.

Výzvy boli vyhlásené v rokoch 2021 – 2023 a  otvorené v intervale 2 – 24 mesiacov. 

Finančné alokácie pre jednotlivé výzvy sa pohybovali v rozmedzí od 40 mil. –   95 mil. EUR.

Intenzity poskytnutia finančnej pomoci pre celkové oprávnené náklady boli stanovené rôzne. Využíva sa spôsob percentuálneho podielu podľa objektu financovania (autobusy / infraštruktúra) alebo percentuálne obmedzenie na určité percento oprávnených nákladov. Využíva sa aj finančný bonus za množstvo znížených emisií CO2. 

Finančný mechanizmus EBIN využíva bodovací systém hodnotiacich kritérií, medzi ktoré zaraďuje kvalitu žiadosti o financovanie; vhodnosť účastníkov projektu; prínos a využitie; relevantnosť  projektu  vo  vzťahu  k výzve. Program KEF hodnotiace kritériá neuvádza vôbec. Ako ďalšie podmienky bolo uvedené: nákup autobusov s nulovými emisiami je oprávnený za predpokladu, že sa používajú vo vnútroštátnej rakúskej verejnej osobnej doprave, služba sa poskytuje najmä v Rakúsku, pričom v prípade cezhraničnej prepravy musí byť východiskový alebo cieľový bod v Rakúsku, a je zabezpečené výlučné využívanie obnoviteľných zdrojov energie na pohon; oprávnená je výstavba potrebnej infraštruktúry pre autobusy s nulovými emisiami za predpokladu, že sú priamo (priestorovo a technicky) spojené s nabíjaním alebo tankovaním zakúpených vozidiel s nulovými emisiami a sú potrebné na servis, údržbu a garážovanie zakúpených vozidiel s nulovými emisiami. KEF si uvádza ako ďalšiu podmienku na získanie finančných prostriedkov  využívanie 100 % elektrickej energie alebo vodíka z obnoviteľných zdrojov energie. Odporúčame elektrinu z certifikovaných zariadení.