Ľudské zdroje

Sekcia zameraná na inovačné partnerstvá a príklady fungujúcich inovačných modelov v zahraničí v oblasti dopravy, ktoré spolupracujú naprieč súkromným, akademickým, verejným a občianskym sektorom.

Nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek projektu a implementácie inovácii, okrem dostatočného financovania, je spolupráca expertov zo všetkých relevantných odvetví.


Cieľom sekcie Ľudské zdroje je predstaviť možnosti vytvárania inovačných partnerstiev, vrátane partnerstiev založených na spolupráci verejného sektora s inovatívnymi technologickými spoločnosťami a vedeckými inštitúciami.

Detailnejšie sú zadefinované možné modely inovačných partnerstiev (IP), ich výhody, odporúčaná metodika pre tvorbu inovačných partnerstiev v kontexte legislatívy na Slovensku a podmienok. V danej sekcii nájdete množstvo informácii s odkazom na európske stránky, ktoré sa venujú problematike vzniku IP a zosúladenie s procesmi verejného obstarávania inovácii.

Vo všetkých vyspelých štátov v zahraničí je príkladom dobrej praxe vytváranie platforiem kooperujúcich subjektov na podporu iniciatív pre urýchlenie zmien dopravy a jej transformácii pre dosiahnutie efektívnej a udržateľnej dopravy v danom štáte. Podporujú prípravu a realizáciu projektov, sú poradným orgánom tvorcom politík, spolupracujú na tvorbe regulácii a právnych úprav v danom štáte, sú súčasťou určovania prioritných oblastí v oblasti mobility, organizujú odborné podujatia, pričom zoskupujú odborníkov a dôležité organizácie pôsobiace v oblasti dopravy.