Zahraničné stratégie s prepojením na IM

Mapovanie politík, národných priorít vybraných krajín EÚ – rôzne prístupy k tvorbe priorít

Na národnej úrovni existujú rôzne typy prístupov k tvorbe priorít jednotlivých politík a stratégií.

Celkovo závisí voľba prístupu k tvorbe politík a stratégií od aktuálneho stavu v danej oblasti, zloženia ekosystému zainteresovaných a kľúčových hráčov, konkrétnych cieľov a úloh krajiny, ako aj politických, sociálnych a ekonomických podmienok, ktoré sú na mieste. Na dosiahnutie vyvážených a účinných politík a stratégií sa tiež môže použiť kombinácia rôznych prístupov.

Top level prístup k tvorbe politických priorít

Používa sa pre tvorbu high-level strategického plánu, ktorý určuje celkový smer a ciele pre celú krajinu. Vypracováva ho vláda alebo iné vládne orgány a zameriava sa na dlhodobé ciele a úlohy. Stratégie na najvyššej úrovni majú zvyčajne široký záber a zahŕňajú viaceré sektory. Používajú sa na riadenie rozhodovania na najvyššej úrovni a na zabezpečenie efektívneho pridelenia zdrojov.

Top down prístup k tvorbe politických priorít

Tento prístup spočíva v tom, že sa priority definujú na najvyššej úrovni a potom sa rozpracujú/implementujú na nižšiu úroveň opatrení, akčné plány a projekty.

Bottom up prístup k tvorbe politických priorít

Tento prístup spočíva v tom, že sa priority definujú na miestnej úrovni, resp. participatívnym spôsobom za účasti väčšieho počtu zainteresovaných a kľúčových hráčov a postupne sa integrujú na národnú úroveň. Je to decentralizovaný prístup k rozhodovaniu, ktorý sa zameriava na miestne potreby a riešenia. 

Mapovanie politík, národných priorít vybraných krajín EÚ – rozsah

Ide o prípadovú analýzu politík a priorít týkajúcich sa mobility, dopravy a automobilov vo zvolených európskych krajinách, s dôrazom na riadenie a procesy. 

Podrobnejšia analýza je zostavená z jednotlivých kariet, kde sú detailnejšie informácie o každej iniciatíve na základe podkladových požiadaviek na obsah národných iniciatív. Tento podklad je prístupný ako príloha č. 2 výstupu 4.

Prehľad analyzovaných politík a iniciatív

Analyzovanie národných iniciatív bolo zamerané na dva špecifické okruhy:

 1. Prehľad priorít:
  • Čo presne dané priority zahŕňajú?
  • Aké majú ciele? (vrátane merateľných KPI)
  • Aké subjekty sa na nich podieľajú?
  • Za akých podmienok?
  • Pri akých modeloch financovania?
  • Ako je nastavený proces riadenia?
 2. Prehľad procesov:
  • Ako dlho priority vznikali?
  • Za akých okolností a v akom kontexte?
  • Pri súčinnosti ktorých aktérov?
  • S akým výsledkom?

Mapovanie politík, národných priorít vybraných krajín EÚ