Analýza súčasného stavu opatrení pre CAV

Analýza súčasného stavu opatrení pre CAV – Základné bariéry

Bariéry súkromných investícií súvisia s vysokým rizikom spojeným s novými technológiami a podmienkami, aby nové služby a produkty mohli vôbec vzniknúť 

Nedostatok súkromného rizikového kapitálu

Slovenský trh rizikového kapitálu (VC – venture capital) sa borí s problémom nedostatočnej miery zrelosti. Na úrovni EÚ neexistuje kapitálová únia, ktorá by riešila vysoké investičné nároky riešení CAV a IM. 

Súčasná legislatíva a regulácie bránia nasadzovaniu CAV

Umožnenie nasadenia riešení a biznis modelov do praxe si vyžaduje výraznú zmenu legislatívy a ďalšie aktivity verejnej správy (budovanie špeciálnych zón, povoľovanie).

Riešenie je neoverené a nie je jasné, či bude fungovať

Relatívne vysoký rozsah investície musí pokryť náklady na výskum, vývoj a testovanie.

Potenciál nízkych výnosov

Autonómna mobilita je rýchlo rastúci trh, ale konkurencia je silná a technológia sa stále vyvíja. Navyše náklady spojené s vývojom, testovaním a nasadením technológie autonómneho riadenia môžu byť vysoké a návratnosť investícií neistá.

Analýza súčasného stavu opatrení pre CAV – Kategórie opatrení pre zvýšenie súkromných investícií

Verejná správa má k dispozícii viacero nástrojov, ktoré môžu pomôcť prekonávať bariéry pre súkromné investície

A. Legislatíva a regulácie

Predvídateľné legislatívne prostredie a regulácie orientované na budúcnosť. Súkromní investori potrebujú získať istotu, že nové technológie bude možné prevádzkovať a že skúšanie nových biznis modelov bude povolené.

B. Finančná podpora

Zvýšenie prístupu k rizikovému kapitálu a možnosti štátu podieľať sa na rizikách spojených so zavádzaním nových technológií môžu výrazne zvýšiť ochotu súkromných investorov investovať do rozvoja CAV na Slovensku. 

C. Budovanie infraštruktúry

Atraktivita investície sa zvyšuje, keď je pre nový investičný zámer (projekt) k dispozícii kvalitná infraštruktúra pre testovanie konceptov alebo pre prevádzku riešenia. Nad infraštruktúrou je možné stavať nové biznis služby a produkty a jej prítomnosť môže byť podmienkou životaschopnosti nápadu.

D. Podpora podnikania

Štát má k dispozícii aj ďalšie nástroje, ako môže priamo pomôcť podnikaniu: vytváraním dopytu, znižovaním administratívnej záťaže potrebnej na prevádzku inovatívnych riešení, využívanie inovatívnych partnerstiev a verejno-súkromných partnerstiev (PPP), priama podpora exportu. Vytvára tak možnosť urýchliť alebo zvýšiť projektované výnosy potencionálnej investície. 

E. Fungujúci ekosystém

Ekosystém v podobe spolupracujúcich verejných aktérov, investičných fondov, podnikateľov a aktérov výskumu a vývoja tvorí podhubie, v ktorom si je možné vymieňať informácie, know-how a talent a tak výrazne z pohľadu investora zvyšovať atraktivitu investícií.

Analýza súčasného stavu opatrení pre CAV – Prehľad opatrení

 

SWOT analýza

S: Silné stránky

S1. Nová platforma Smart mobility združuje ekosystém

S2. Vznikol národný koordinátor pre inteligentnú mobilitu

S3. Vysoký podiel automobilového sektora na ekonomike (fungujúce dodávateľské reťazce a know-how)

S4. Kvalitná stratégia RIS 3 2021+

W: Slabé stránky

W1. Nedostatok rizikového kapitálu1

W2. Inovačný potenciál na Slovensku2

W3. Nízka úroveň výdavkov na VVaI z verejných a súkromných zdrojov

W4. Automobilový priemysel v SR je väčšinou zameraný len na montáž vozidiel.

O: Príležitosti

O1. Slovensko je súčasť dopravnej politiky EÚ

O2. Možnosť využiť komunitárne programy a zapojiť sa do globálneho VVaI

T: Hrozby

T1. Ostatné okolité krajiny pritiahnu viac kapitálu ako Slovensko

T2. Komerčné riešenia CAV budú vytvorené veľkými hráčmi v USA a Číne

[1] Súvisiaca kapitola: 3.3 Výsledky prieskumu spoločností rizikového kapitálu

[2] Súvisiaci dokument: 5.4 Výstup 3: Koncepcia a metodika koordinácie inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu 

 PESTLE analýza

Význam IM a CAV bol definovaný na politickej úrovni, chýba však adresná verejná politika zameraná na zvýšenie investícií súkromného sektora

Politické

P1. Inteligentná mobilita je prioritou pre vládu (aj keď nie dostatočne) a je reflektovaná v relevantných stratégiách a politikách

P2. Vznik Národného koordinátora

P3. Podpora súkromných investícií nebola politicky zatiaľ definovaná

Sociologické

S1. Slovensko má skúsenosti so zavádzaním a testovaním nových technológií

S2. Podnikateľské myslenie a ochota zakladať inovatívne spoločnosti je v začiatkoch

S3. Akceptácia CAV v rámci spoločnosti nie je vysoká

Legislativné

L1. Slovenské strategické opatrenia dostatočne reflektujú relevantné strategické dokumenty na úrovni EÚ.

L2. Vznikajú zákony, ktoré upravujú právny rámec pre CAV/CAD. Napríklad 429/2022 (schvaľovanie v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku)

L3. Nízka skúsenosť s experimentovaním v právnom rámci (regulačný sandbox)1

Ekonomické

E1. K dispozícii je dostatok finančných nástrojov pre verejné investície do IM (ako doplnok k privátnym investíciám)

E2. Nie je pripravená schéma štátnej pomoci pre CAV

E3. Vysoké riziko spojené s ekonomickou návratnosťou investícii do CAV

Technologické

T1. Technológia CAV nie je overená

T2. Slovenské spoločnosti v téme CAV zatiaľ nedisponujú unikátnym know-how

T3. Solídny výskumný potenciál na technických univerzitách

Ekologické

EE1. Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike podporuje vznik nízkoemisných zón a podporuje používanie EV

EE2. Nový princíp DNSH bude posudzovať environmentálne dopady výskumných projektov

EE3. Podpora verejnej dopravy a zdieľanej mobility v rámci akčného plánu strednodobej vízie rozvoja IM v SR

EE4. Možnosť zaviesť environmentálne daňové zvýhodnenia, nižšie mýtne sadzby pre EV

[1] Súvisiaci dokument: 5.2 Výstup 6: Analýza a transfer zahraničných skúseností s vytváraním funkčných platforiem spolupráce pre inteligentnú mobilitu

Legislatíva a regulácie

Prehľad legislatívy a regulácií pre CAV

Finančná podpora

Budovanie infraštruktúry

Podpora podnikania

Ekosystém