Analýza súkromného a neziskového sektoru na Slovensku v oblasti výskumu a vývoja autonómnych vozidiel

Analýza súkromných zdrojov do riešení CAV

Cieľom kapitoly je analyzovať súkromné zdroje do riešení CAV v rámci kapacitného modelu SR, v ktorom sme najprv identifikovali 56 (z 543) subjektov v oblasti autonómnej mobility (alebo CAV). V druhom kroku boli analyzované finančné ukazovatele (tržby) týchto subjektov v rokoch 2018 a 2021 (aktuálne), s ohľadom na počet zamestnancov (subjekty >250 zamestnancov kategorizujeme ako MSP). V poslednom kroku analýzy sa pozeráme na ekonomické výsledky subjektov (rozdiel tržieb v rokoch 2018 a 2021) so zameraním na ich geografickú polohu (VÚC sídla subjektu).

Údaje o firmách analyzovaných v rámci kapacitného modelu*

Pomer subjektov s aktivitami v oblasti autonómnej mobility v rámci všetkých subjektov inteligentnej mobility v SR zo štúdie Pasportizácia subjektov IM (MIRRI&KPMG, 2020)

Zmena tržieb firiem analyzovaných v kapacitnom modeli (2018-2021): Zobrazenie podľa VÚC, všetky subjekty CAV

Zmapovanie autonómnej mobility v Pasportizácii subjektov inteligentnej mobility (2020)

Zmapovanie podoby IM v SR

V r. 2020 KPMG a MIRRI pripravili dokument Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility mapujúci ekosystém a subjekty, ktoré mali potenciál prispieť k činnosti pripravovanej platformy spolupráce inteligentnej mobility a rozvoju celého ekosystému IM na Slovensku.

Zmapovanie oblasti autonómnej mobility

Mapovanie v rámci kategórie identifikovalo 56 subjektov v podkategóriách aktívna bezpečnosť & ADAS, bezpilotná vzdušná a kozmická doprava, senzory, dodávateľ hardvéru a softvéru pre autonómnu mobilitu a iné. 23% z identifikovaných subjektov vykonávalo vlastné aktivity týkajúce sa VVaI.

Celý ekosystém bol obsahovo rozdelený na šesť kategórií, z ktorých jednou bola aj autonómna mobilita. Výsledkom mapovania bola identifikácia a pasportizácia 543 subjektov s aktuálnymi aktivitami IM alebo s potenciálom prispieť do rozvoja budúcej podoby mobility. 

Autonómna mobilita

Subjekty autonómnej mobility v rámci ekosystému IM v SR

Autonómnej mobilite sa v SR venujú desiatky subjektov a pokrývajú široké spektrum tém od aktívnej bezpečnosti, cez senzory a kozmickú dopravu. Z pohľadu módov prevažuje zameranie na cestnú dopravu a multimodálnu/kombinovanú dopravu. 

Pomer subjektov s aktivitami v oblasti autonómnej mobility v rámci všetkých subjektov inteligentnej mobility v SR zo štúdie Pasportizácia subjektov IM (MIRRI&KPMG, 2020)

Autonómna mobilita – zastúpenie podkategórií v kategórii autonómna doprava (súčet môže byť vyšší ako počet subjektov; MIRRI&KPMG, 2020

Autonómna mobilita – zastúpenie subjektov v kategórii autonómna doprava podľa módu dopravy (súčet môže byť vyšší ako počet subjektov; MIRRI&KPMG, 2020)

Aktivity VVaI v kategórii autonómnej mobility

Iba 13 z 56 subjektov autonómnej mobility sa vo svojich aktivitách venuje výskumu, vývoju a inováciám. V rámci podpory autonómnej mobility bude potrebné aktívne zapájať slovenský kapacitný model do VVaI.

Pomer subjektov inteligentnej mobility s identifikovanými aktivitami VVaI v SR zo štúdie Pasportizácia subjektov IM (MIRRI&KPMG, 2020)

Pomer subjektov autonómnej mobility s identifikovanými VVaI aktivitami v SR voči všetkým subjektom inteligentnej mobility s identifikovanými VVaI zo štúdie Pasportizácia subjektov IM (MIRRI&KPMG, 2020)

Pomer subjektov autonómnej mobility s identifikovanými aktivitami VVaI v SR voči všetkým subjektom autonómnej mobility zo štúdie Pasportizácia subjektov IM (MIRRI&KPMG, 2020)

Zmapovanie rastu sektoru autonómnej mobility v SR

Na základe analýzy finančných ukazovateľov (tržieb) pasportizovaných firiem možno vidieť, že MSP tvorí v kapacitnom modeli väčšinu subjektov (78,6%) aktívnych v autonómnej mobilite. Sledované zmeny tržieb týchto MSP subjektov sú značne volatilné, najmä v Banskobystrickom kraji. MSP sa podľa údajov koncentrujú najmä v Bratislavskom kraji. 

Údaje z firiem v rámci kapacitného modelu

Údaje z firiem v rámci kapacitného modelu podľa VÚC

Boxploty zmien tržieb pasportizovaných firiem klasifikovaných podľa veľkostných kategórií *

Boxploty zmien tržieb pasportizovaných firiem klasifikovaných podľa VÚC kde podnik/firma pôsobí*

Zmapovanie rastu sektoru autonómnej mobility v SR

Najrýchlejšie sa sektor autonómnej mobility rozvíja v Žilinskom a Bratislavskom kraji, pričom zdrojom rozvoja sú najmä aktivity MSP

Zmeny tržieb firiem analyzovaných v kapacitnom modeli (2018-2021): Zobrazenie podľa VÚC, všetky subjekty

Zmeny tržieb firiem analyzovaných v kapacitnom modeli : Zobrazenie podľa VÚC, MSP

Zmeny tržieb firiem analyzovaných v kapacitnom modeli: Zobrazenie podľa VÚC, Subjekty nad 250 zamestnancov

Výsledky prieskumu spoločností rizikového kapitálu

V segmente podpory rizikového kapitálu na Slovensku žiaden z trinástich identifikovaných venture fondov neudáva investície do oblasti mobility vo svojej investičnej stratégii. Neulogy Ventures a Eterus Capital investovali do IM, avšak súčasný objem venture kapitálu je na Slovensku pomerne malý.

V segmente podpory rizikového kapitálu si z trinástich identifikovaných venture fondov na Slovensku žiaden výslovne neudáva investície do oblasti mobility ako súčasť svojej investičnej stratégie a len 6 z nich investície do inovácií, technológií vrátane informačných, infraštruktúry a energetiky [1]. Z oslovených fondov Neulogy Ventures investovala výraznejšie do oblasti elektromobility formou seed a venture capital. Od roku 2014 podporila tri spoločnosti investíciou vo výške 9 mil. EUR, čo predstavovalo asi 25% z celkovo investovaných prostriedkov. Konkrétne bola podporená spoločnosť Greenway Infrastructure budujúca sieť nabíjacích staníc pre EV, spoločnosť Voltia vyrábajúca elektrické doručovacie autá pre doručovanie na poslednej míli a spoločnosť Seak vyrábajúca nabíjacie stanice pre EV [2]. Fond Eterus Capital investoval do celého portfólia najrôznejších oblastí IM – od podpory spoločnosti Virtual Reality Media vyvíjajúcu simulačné technológie a vyrábajúcu letecké simulátory pre civilné aj vojenské letectvo, cez podporu spoločnosti Sygic vyvíjajúcu navigačné aplikácie založené na GPS a inovatívne navigačné riešenia a vstup do spoločnosti HOPIN, kde rozšírili služby o parkovanie a kuriérske služby. Od roku 2010 fond investoval do oblasti IM takmer 5 mil. EUR, čo predstavovalo asi 10% z celkovo investovaných prostriedkov [3]. Celkovo je však objem dostupného venture kapitálu vo fondoch na Slovensku pomerne malý a zatiaľ nemôže zaujať významnejšiu pozíciu pri podpore IM.

Preskúmanie potrebnej úrovene súkromných investícií do CAV

Úroveň súkromných investícií do CAV na Slovensku je pod úrovňou potrebnou na globálny úspech

Analýza potrebnej úrovne súkromných investícií do CAV vychádza z údajov o celkových priznaných investíciách Spojených štátov amerických, Číny, Veľkej Británie, Izraela a Európskej Únie v rokoch 2010 až 2020, doplnených o ich hrubý domáci produkt na obyvateľa (HDP per Capita) k roku 2020 (tabuľka nižšie). Na základe týchto údajov možno projektovať potrebnú ročnú úroveň investícií do CAV v globálnom priemere (SK-Global) a v európskom priemere (SK-EU). Výsledok projekcie podľa zahraničnej investície v pomeru k HDP SR (2020) je 62,3 miliónov dolárov (pre európsky priemer) 250,3 miliónov dolárov (pre globálny priemer), pričom sa očakáva, že rast trhu s CAV bude do roku 2030 až 20 násobne väčší (Obrázok 1). 

Obrázok 1: Prognóza veľkosti globálneho trhu s autonómnymi vozidlami do roku 2030. Zdroj: Statista1

Zdroj: [1] https://www.statista.com/statistics/1224515/av-market-size-worldwide-forecast/ 

Kapacitný model slovenského priemyslu 

Kapacitný model slovenského priemyslu CAV chápeme ako databázu entít s ich atribútmi a súčasne nástroj na evidenciu, analýzu a meranie súčasnej a potenciálnej kapacity ekosystému CAV.

Model tiež možno použiť na identifikáciu silných a slabých stránok vrátane medzier v kompetenciách. Kapacitný model slovenského priemyslu preto predstavuje ideálnu bázu pre na meranie pokroku ekosystému smerom k stanoveným cieľom, a na vytváranie opatrení, ktoré odstraňujú identifikované bariéry. 

Štruktúra kapacitného modelu uvádza kompetencie alebo zručnosti jednotlivých entít a ich kategorizáciu odbornosti.

V rámci pasportizácie entít sa navrhnutý kapacitný model zameriava na identifikáciu jednotlivých organizácií a ich vnútorných kapacít: Technológie, Partnerstvá, Tímy a ľudia, Projekty, Tržby a kapitál.

Plná verzia kapacitného modelu slovenského priemyslu CAV na stiahnutie

Kapacitný model – odvetvia

Aktéri CAV na Slovensku sa venujú najmä informačným technológiám a pokrývajú Quadruple-Helix. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že odvetvie je na začiatku s perspektívou ďalšieho rozvoja.

Quadruple-HelixN = 56
Akademický sektor5
Občianska spoločnosť3
Súkromný sektor41
Vládny/verejný sektor7
Tabuľka 1 (vyššie) zobrazuje počet entít v kapacitnom modeli SK priemyslu CAV podľa Quadruple-Helix delenia.

Tabuľka 2 (nižšie) zobrazuje počet firiem v kapacitnom modeli podľa klasifikácie ekonomických činností.
Odvetvie subjektovN = 56
Informačné technológie13
Elektrotechnika8
Právo, poradenstvo a účtovníctvo7
Služby6
Vývoj a testovanie6
Školstvo a vzdelávanie4
Automobilový priemysel3
Doprava a logistika2
Maloobchod2
Projektovanie a inžiniering2
Verejná správa1
Strojárstvo1
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov1

Kapacitný model – partnerstvá

Graf 1 (Model priemyslu CAV podľa VÚC a veľkosti, nižšie) zobrazuje počet entít SK kapacitného modelu pre CAV (n=56), podľa ich sídla (VÚC), a veľkosti (počet zamestnancov). V súlade s odporúčaním Európskej komísie (C(2003) 1422) označujeme entity s počtom zamestnancov menším ako 250 pojmom Malý a Stredný podnik (MSP, vrátane mikropodnikov).

Priemysel CAV je koncentrovaný v Bratislavskom kraji, pričom aktivita je v každom kraji.

Kapacitný model – projekcia/prezentovanie kapacitného modelu

Transformácia kapacitného modelu slovenského priemyslu pre subjekty zaoberajúce sa CAV do formy vhodnej pre projekciu cez identifikované celky IM:

1. Cez ekosystém IM 

Projekcia kapacitného modelu slovenského priemyslu CAV prostredníctvom IM ekosystému, ktorého komponenty boli rozpoznané ako časť budúcej mobility v štúdií Pasportizácia, KPMG (2020). Tento systém definície IM pozostáva zo vzájomne prepojených hodnotových reťazcov s centrom orientovaným na zákazníka.

2. Cez domény definície IM 

Projekcia kapacitného modelu slovenského priemyslu CAV prostredníctvom definície Inteligentnej mobility s jednotlivými definovanými doménami.

Tento systém definície IM bol formulovaný ako vymedzenie štruktúry komponentov, ktoré spadajú pod oblasť ktorú nazývame ako „Inteligentná mobilita“. 

C: Iné kritéria a pohľady 

Prvky kapacitného modelu je pre rôzne účely možné/potrebné zoradiť, triediť prípadne filtrovať podľa potrebných kritérií ako napríklad regionálna lokalita, veľkosť firiem, počet zamestnancov, finančné parametre alebo podľa ďalších technických, funkčných a odvetvových atribútov, ktoré sú k dispozícii v modeli a jeho dátovom nástroji.

Kapacitný model cez ekosystém IM

Obrázok napravo predstavuje všeobecný model ekosystému, ktorý bol identifikovaný v rámci výstupu* „Pasportizácia zainteresovaných spolupracujúcich subjektov z rôznych sektorov a možných modelov spolupráce v problematike inteligentnej mobility “. 

Analýza projekcie

Tento ekosystém IM pozostáva zo vzájomne prepojených hodnotových reťazcov s centrom orientovaným na zákazníka.

Použitím výsledkov z kapacitného modelu sme získali heatmapu, ktorá ukazuje, aká kapacita je k dispozícii pre jednotlivé prvky ekosystému IM.

Z 56 subjektov identifikovaných entít v rámci CAV kapacitného modelu, bolo možné na základe informácií o ich charakteristike zamerania premapovať 199 zhôd s prvkami definície IM.

Najväčší prienik bol identifikovaný pri oblasti Autonómne vozidlá (86 prvkov), pričom pri pohľade na samostatné prvky oblasti mali najväčší prienik Dátové platformy / spracovanie dát (25 entít), Dodávatelia hardvéru (24 entít) a Bezpečnosť (20 entít).

Naopak, najmenší prienik mali oblasti Zákaznícka skúsenosťElektrická energia.

Plný detail projekcie kapacitného modelu slovenského priemyslu CAV na ekosystém IM je dostupný v prílohe č.1 výstupu 10.

*V rámci výstupu aktivity č. 5 „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike“ národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ č. ITMS 314011U087

Kapacitný model cez domény IM

Obrázok napravo predstavuje definíciu IM, ktorá bola identifikovaná v rámci výstupu 2 * – „Nové pravidlá, metodika a procesy pre kombináciu finančných nástrojov na podporu zavádzania komplexnej inovácie“. 

Analýza projekcie

Táto definícia IM bola formulovaná ako vymedzenie štruktúry domén, ktoré spadajú pod oblasť ktorú nazývame ako „Inteligentná mobilita“. V procese tvorby definície bola zahrnutá verejná, súkromná a akademická obec.

Použitím výsledkov z kapacitného modelu sme získali heatmapu, ktorá ukazuje, aká kapacita je k dispozícii pre jednotlivé prvky definície IM.

Z 56 subjektov identifikovaných v rámci CAV kapacitného modelu, bolo možné na základe informácií o ich charakteristike zamerania premapovať 202 zhôd s prvkami definície IM.

Najväčší prienik bol identifikovaný pri doménach A – Vozidlá a technológie a C – Infraštruktúra a riadenie (digitálne systémy riadenia) (58 prvkov pre obe domény), pričom pri pohľade na samostatné subdomény mali najväčší prekryv A1 – technológia prepojených, automatizovaných a autonómnych vozidiel (41 entít), C4 – informačné a dátové systémy a platformy (25 entít) a B2 – elektromobilita – batérie (21 entít).

Naopak, najmenší prienik mali domény E – Spoločenská akceptácia a pripravenosťD – Služby.

Plný detail projekcie kapacitného modelu slovenského priemyslu CAV na definíciu IM je dostupný v prílohe č.1 výstupu 10.

*V rámci výstupu aktivity č. 5 „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike“ národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ č. ITMS 314011U087

Kapacitný model cez domény IM – aktualizovanie v rámci platformy  Inteligentná Mobilita Slovenska – postup

Ďalšou aktivitou pri príprave a spracovaní kapacitného modelu CAV bol vykonaný zber odborných vstupov pre kapacitný model inteligentnej mobility SR smerovaný na členov platformy Inteligentná mobilita Slovenska v období január a február  2023.  V rámci tejto aktivity bolo oslovených priamo alebo sprostredkovane viac ako 20 subjektov vrátane všetkých členov platformy. Zameranie zberu bolo smerované na aktualizáciu vstupov do kapacitného modelu po zadefinovaní domén IM zameranú na entity, predpokladané projekty rozvoja IM a oblasti/prvky s potenciálom rozvoja. 

Zhrnutie poznatkov a ďalšie kroky

Kapacita ekosystému CAV

Analyzované entity SK kapacitného modelu CAV pokrývajú 35 % odvetví CAV (podľa definície IM, KPMG)1. Vyššie percento pokrytia dáva krajine viac možností pre vstup na lukratívne trhy a získanie lepšej vyjednávacej sily krajiny. Napokon, vďaka väčšiemu percentu pokrytia môže krajina, prilákať viac zahraničných investícií a získať konkurenčnú výhodu na globálnom trhu.

Efektívne využitie investícií do CAV

Na základe analýzy kapacít SK ekosystému CAV možno identifikovať potrebné oblasti, ktoré by najviac ťažili zo zvýšenia investície do ekosystému CAV:

1

Pasportizácia a oslovenie nových entít

Aktivity prostredníctvom SK platformy IM s cieľom zvýšiť úroveň spolupráce, zdieľania znalostí a konkurencieschopnosti5. Zvýšená spolupráca a zdieľanie znalostí môže viesť k lepšiemu rozhodovaniu a inovatívnym nápadom, ktoré môžu zvýšiť šancu presadiť sa na zahraničných trhoch2. Lepší prístup k zdrojom a informáciám môže organizáciám pomôcť zostať v obraze s trendmi a vývojom v odvetví, čo im umožní lepšie sa umiestniť na trhu.

2

Zabezpečenie dostatočného financovania v sektore CAV

Dostatočné investície do CAV sektora, môžu viesť k zlepšeniu produktivity, zvýšenej inovácii, lepšiemu prístupu k zručnostiam a novým príležitostiam na spoluprácu. Štát by mal využíť všetky dostupné nástroje na podporu súkromných investícií3, vrátane opatrení, ktoré majú potenciál zvyšiť inovačný potenciál a prilákať inovátorov4.

Zvýšené investície môžu tiež prispieť k vytvoreniu atraktívnejšieho prostredia pre potenciálnych investorov a partnerov, čo môže prispieť k ďalšej podpore konkurencieschopnosti v sektore CAV.

3

Implementácia opatrení pre urýchlenie zavádzania inovácií

Organizácie ekosytému CAV by mohli profitovať z vytvorenia nových kooperatívnych partnerstiev zameraných na inovácie s využitím stimulačných mechanizmov na posilnenie ich kapacít. Koordinácia investícií do demonštrácií a pilotných projektov je dôležitou súčasťou zavedenia inovatívnych riešení IM. V tomto smere je potrebné vytvárať, identifikovať a zdieľať úspešné inovačné postupy s cieľom ich širokého prijatia a replikácie, čím sa dosiahne systémový efekt4.

4

Vytvorenie roadmapy naplňovania strednodobej vízie rozvoja IM

Na zabezpečenie rozvoja CAV je potrebné vytvoriť plán zapojenia SK kapacitného modelu do naplňovania strednodobej vízie rozvoja IM6. Nasledovať by malo vytvorenie rámca pre uľahčenie spolupráce a koordinácie medzi zainteresovanými stranami. Okrem toho by sa mal tiež zaviesť proces monitorovania a hodnotenia prostredníctvom metrík, na sledovanie úspešnosti.

5

Implementácia opatrení na podporu CAV entít na zahraničnom trhu

Implementácia opatrení na podporu subjektov na zahraničnom trhu je dôležité, pretože môže pomôcť posilniť SK hospodárstvo a medzinárodné postavenie krajiny. Silné postavenie na zahraničnom trhu môže vytvárať pracovné miesta doma, otvárať nové trhy pre domáce produkty a zvyšovať zahraničné investície2.

Prílohy výstupu