Analýza kongesčných stavov dopravného prúdu

Dopravné kongescie sú súčasťou života Slovákov. Súvisia s narastajúcim počtom vozidiel na cestách a kapacitou existujúcej siete. Výsledkom sú zdržania, zhoršovanie bezpečnosti na cestách. Nápravné opatrenia sú dvojakého druhu – buď stavebné (pridanie jazdných pruhov), alebo úprava rýchlosti.

V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline bol realizovaný Proof of Concept „Analýza kongesčných stavov dopravného prúdu“. Cieľom bolo spracovať analýzu súčasných parametrov vybraných úsekov pozemných komunikácií a navrhnúť spôsoby predikcie zmien (rastu) dopravného prúdu.

Merania prebiehali na vybraných úsekoch ciest I. triedy v žilinskom kraji. Celkovo bolo vybraných 6 úsekov a 10 profilov v 3 lokalitách.

Teoretický základ – rovnica kontinuity popisujúca základné charakteristiky dopravného prúdu

Odvodené charakteristiky dopravného prúdu sú:

Intenzita dopravného prúdu M (voz./čas) –počet vozidiel, ktoré prejdú jedným (oboma) smermi komunikácie za časovú jednotku

Rýchlosť dopravného prúdu V (m/s, km/h) –v konkrétnych výpočtoch sa často nahrádza strednou hodnotou rýchlosti, meranej na krátkom úseku trasy

Hustota dopravného prúdu H (voz./m, voz./km) – je definovaná polohou a počtom vozidiel na dráhe a v čase.

Merané úseky

Prvá vybraná lokalita úsekov bola defilovaná na ceste I/18 medzi obcou Strečno a parkoviskom „plte“. Druhá lokalita merania sa nachádzala na ceste I/64 medzi obcami Poluvsie a Porúbka. Posledná skupina úsekov je charakteristická zložitým výškovým vedením. Nachádza sa na horskom prechode z obce Kolárovice po osadu Melocík. Usek sa delí na dve časti.

Obrázok 1-1 Lokalita 1 – cesta I/18

Obrázok 1-2 Lokalita 2 – cesta I/64

Obrázok 1-3 Lokalita 3– cesta I/10

Všetky tri lokality sú považované za kritické z pohľadu dopravného zaťaženia. Na cestách I/18 (okolie Strečna) a I/64 (jediná spojnica Prievidza – Žilina) celkové dopravné zaťaženie presahuje kapacitu úseku. Na ceste I/10 s veľkým prevýšením, dopravné zaťaženie presahuje kapacitu úseku z dôvodu vysokého podielu nákladných vozidiel.


Dopravný prieskum bol vykonaný podľa nasledovných bodov:

Kamerový záznam pre zistenie EČV bol vykonaný vždy za časové obdobia tak, aby bol zachytený najvyšší objem dopravy. Jednotlivé časy spustenia meracích zariadení boli popísané pri analýze jednotlivých profilov a hodnôt.

Návrh metodiky

Obrázok 1-4  Porovnanie analýzy údajov pri postačujúcej a nepostačujúcej vzorke

Metodika vyhodnotenia

Vyhodnotenie údajov bolo spracované za účelom zistenia:

Vyhodnotenie bolo spracované v programe Matlab. 

Údaje z radaru Sierszega 04 boli zoskupené do 15-minútových intervalov. Následne bol vypočítaný aritmetický priemer rýchlostí vozidiel v danom intervale a bola dopočítaná hustota dopravného prúdu. Použitím vzťahov medzi intenzitou a hustotou bolo možné určiť hodnotu preloženej funkcie. Jej hodnota určovala optimálnu intenzitu.

Obrázok 1-5 Optimalizácia intenzity dopravy

Model – návrh riadenia dopravy

Cieľom teoretického modelu sledovania tvorby kongesčných skupín bolo vytvorenie funkčného nástroja sledovania dopadov zmien charakteristík dopravného prúdu. Mikroskopický model obsahoval tri typy ciest. Prehľad scenárov a uvažovaných rýchlosti sa nachádza v tabuľke.

Tabuľka 1 Označenie modelovaných scenárov

Príklad 3D simulácie. Každému typu cesty (R, I tr., MK) boli pridelené dva scenáre, a to s riadením a bez riadenia. 

Obrázok 1-6 Ukážka modelových scenárov tvorby kongesčných skupín

V analýze boli spracované mikrosimulácie v programe PTV Vissim, ktorý je súčasťou výpočtového prostredia PTV VISION ®.

Príklady výstupov scenárov na ceste I/18 (Strečno)

    Obrázok 7 Časopriestorový diagram úseku 1.1 (I/18, Strečno) bez riadenia dopravy

Obrázok 6-16 Časopriestorový diagram úseku 1.1 (I/18, Strečno) s riadením dopravy pri zvýšenej intenzite o 10%

Záver

výsledkom záverečnej správy bol návrh metodiky na meranie kongesčných stavov, odporúčania pre budúcich realizátorov dopravných prieskumov – či už z oblasti verejnej správy alebo akademického sektoru. 

Analýza nemala za cieľ definovať meraciu zostavu, ale stanoviť minimálne požiadavky pre zber údajov, systém ich vyhodnotenia a možnosti riadenia dopravy.

Skrátene vyberáme časť odporúčaní. 

„Na základe výsledkov monitorovania je možné stanoviť základné body použitia riadenia kongesčných stavov v extraviláne. Z uvedených meraní vyplývajú nasledovné pokyny:

Priemerná rýchlosť dopravného prúdu sa určí ako 85 percentil zaznamenaných rýchlostí v 15 minútovom intervale.“

a) extravilán
b) hranica obce
c) vrchol na horskom prechode

Pre záujemcov odporúčame k nahliadnutiu kompletnú analýzu, ktorá je k dispozícii na stránke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.