Prierezové opatrenia

PRIEREZOVÉ OPATRENIA
I. Vytvorenie programu pre inteligentnú mobilitu a manažment opatrení
II. Prepojenie centier excelentnosti s cieľom inovácie legislatívy a regulačných rámcov
III. Zavedenie Delivery unit IM pre kontrolu realizácie opatrení 
IV. Vzdelávanie a rozvíjanie kvality ľudských zdrojov v téme IM

Vytvorenie programu pre inteligentnú mobilitu a manažment opatrení

Kľúčovou úlohou pre monitorovanie napĺňaní cieľov, ukazovateľov a projektových míľnikov je vytvorenie programu pre inteligentnú mobilitu a vytvorenie programovej kancelárie pre manažment opatrení a postupné zapojenie rezortu Ministerstva dopravy SR (MD SR) do programov inteligentnej mobility. Programová kancelária zriadená v rámci MD SR sa bude podieľať na tvorbe a postupnom zavádzaní do praxe všetkých potrebných opatrení. Súčasne je potrebné začať proces tvorby cieľov a programovej štruktúry, a toto všetko vhodným a účinným spôsobom spropagovať medzi odbornou i laickou verejnosťou.

Pri tvorbe programových štruktúr, konkrétne častí programov, by mali byť rešpektované isté zásady: 

Kľúčové prvky pre zavedenie opatrenia:
Vytvorenie programovej štruktúry
Vytvorenie programovej kancelárie
Vytvorenie manažmentu opatrení a postupné zapojenie rezortu ministerstva dopravy SR do programov inteligentnej mobility
Vykonávatelia opatrenia
MIRRI SR, MD SR, MŽP SR, MV SR, MF SR

Prepojenie centier excelentnosti s cieľom inovácie legislatívy a regulačných rámcov

Pojmom centrum excelentnosti je označovaná organizácia výskumu a vývoja, ktorá je zapojená do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s pridanou hodnotou pre národný a európsky výskumný priestor. Centrá excelentnosti sú charakteristické aktívnym spoluvytváraním „ekosystémov zručností“ a  pôsobením v miestnom kontexte, kde spolupracujú prostredníctvom medzinárodných sietí CoE. K excelentnosti v mobilite pristupujú „zdola nahor“: zapájaním najrôznejších miestnych zainteresovaných strán. Pôsobia ako katalyzátory rozvoja a inovácií v mobilite, pretože úzko spolupracujú so spoločnosťami (a najmä s MSP) na projektoch aplikovaného výskumu, vytvárajú vedomostné centrá a centrá inovácií a podporujú podnikateľské iniciatívy svojich študentov.

Cieľom opatrenia prepojiť centrá excelentnosti v mobilite je reagovať na prioritu politiky podporujúcu inovácie v sektore dopravy zabezpečovaním vysokokvalitných služieb, ktoré budú viesť k inováciám spĺňajúcim ciele prepojenej a inteligentnej mobility . Iniciatíva týchto centier podporuje aj vykonávanie európskych stratégií, keďže inovačný potenciál je pre ich úspešnosť mimoriadne dôležitý.

Koncepcia excelentnosti v mobilite v rámci plnenia tohto opatrenia je charakteristická holistickým prístupom zameraným na inteligentnú mobilitu, v rámci ktorého prepojené centrá excelentnosti:

Toto opatrenie tiež podporuje postupné zriaďovanie a rozvoj medzinárodných sietí spolupráce centier excelentnosti v IM. Tieto centrá excelentnosti budú fungovať na dvoch úrovniach:

1. Na národnej úrovni zahŕňajú široké spektrum miestnych zainteresovaných strán, vytvárajú ekosystémy zručností na zabezpečenie miestnej inovácie, regionálneho rozvoja a sociálnej akceptácie a zároveň spolupracujú s centrami excelentnosti v IM v iných krajinách prostredníctvom medzinárodných sietí spolupráce.

2. Na medzinárodnej úrovni spájajú centrá excelentnosti v IM, ktoré majú spoločný záujem na:

Kľúčové prvky pre zavedenie opatrenia:
Identifikácia vhodných COE
Vykonávatelia opatrenia
MIRRI SR, MD SR, MŽP SR, MV SR, MF SRPreskúmanie COE pre pochopenie požiadaviek a očakávaní týkajúce sa ich prepojení
Vytvorenie rámca pre monitorovanie a hodnotenie COE v rámci zabezpečovania základnej súčasti vedomostného trojuholníka atď.
Vytvorenie podmienok, stimulov a pravidiel členstva COE
Vytvorenie spoločnej koncepcie na vytváranie inovačných partnerstiev
Vykonávatelia opatrenia
MIRRI SR, MŠVVaŠ

Zavedenie Delivery unit IM pre kontrolu realizácie opatrení

Aby bola implementácia opatrení a projektov úspešná, je potrebné vyriešiť problémy, ako:

Za účelom adresovania týchto problémov je potrebné zriadiť špeciálnu jednotku (takzvaná Delivery Unit), ktorá bude dohliadať nad realizáciou strategických opatrení a projektov a pripravovať nevyhnutné podklady pre manažment realizácie (ako sú plány, štandardy, hodnotiace správy). Delivery Unit bude fungovať centrálne a bude priamo zodpovedná MD SR. Základné úlohy takejto jednotky budú:

Kľúčové prvky pre zavedenie opatrenia:
Pasportizácia subjektov
Rozšírenie zásobníka projektov
Vytvorenie implementačných plánov
Návrh prevádzkového modelu
Organizácia implementácie
Manažment zmien
Návrh koncepcie vzdelávania
Monitoring
Hodnotenie
Vykonávatelia opatrenia
MIRRI SR, MD SR, MV SR

Vzdelávanie a rozvíjanie kvality ľudských zdrojov v téme IM

Súčasťou transformácie mobility by malo byť poskytovanie prostredia, ktoré šíri poznatky verejnosti a tím podporuje spoločenskú akceptáciu, zvyšovanie povedomia a zručnosti s cieľom rozvíjať ľudské zdroje v téme IM. Dôležitá je digitálna gramotnosť, zapojenie komunity a začlenenie všetkých zainteresovaných strán, aby sa zabezpečilo, že iniciatívy inteligentnej mobility budú prístupné a prospešné pre všetky skupiny spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa by jednotliví aktéri mali zaviesť edukačné aktivity a programy pre zvyšovanie gramotnosti a zapojiť všetky skupiny spoločnosti do počiatočných štádií procesu navrhovania inovácií v IM. OEM a inovátori by sa tiež mali snažiť poskytovať riešenia inkluzívnejším spôsobom a odstraňovať prekážky pre inkluzívny prístup.

Niektoré programy inteligentných miest (napríklad Londýn) zdôrazňujú myšlienku „inteligentných občanov“, ktorí môžu prispieť k monitorovaniu a riadeniu inovácií v konceptoch Smart Cities, vrátane IM. Na tento účel boli spustené iniciatívy na vzdelávanie mladých ľudí, aby sa naučili programovacie zručnosti s cieľom podporovať „hacking-skills“ a „občianske laboratóriá“. Organizácie ako Nesta vo Veľkej Británii boli kľúčovými hráčmi pri sprostredkovaní vzdelávania, pričom spúšťali iniciatívy ako Make Things Do Stuff, Year of Code a kampaň BBC Make It Digital na podporu digitálnej tvorby vrátane programovania a navrhovania aplikácií. Nesta tiež vytvorila program, ktorý umiestňuje „hackerov“ na radnicu, aby vytvorili nové digitálne služby riadené občanmi a zdieľali vedomosti o digitálnych službách s občanmi. Tieto iniciatívy predpokladajú, že mnohé problémy mestskej samosprávy možno vyriešiť aplikáciou odborných znalostí a odstrániť tak základné príčiny spoločenskej nedôvery ku konceptom Smart Cities a IM.

Kľúčové prvky pre zavedenie opatrenia:
Vytvorenie koncepcie osvetovej kampane na vzdelávanie verejnosti o výhodách inteligentnej mobility. Mohlo by to zahŕňať reklamy a iné mediálne kampane.
Spolupráca s miestnymi školami a univerzitami a návrh kurzov a seminárov o inteligentnej mobilite a súvisiacich témach pre všetky skupiny spoločnosti.
Vytvorenie série verejných podujatí s cieľom ukázať potenciál inteligentnej mobility a podporiť dialóg o súvisiacich otázkach.
Vytvorenie centralizovanej webovej stránky s cieľom vysvetliť výhody a výzvy inteligentnej mobility a poskytnúť zdroje a relevantné informácie.
Uľahčenie dialógu a spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú verejné a súkromné subjekty, na podporu rozvoja vzdelávania v téme inteligentnej mobility.
Vyvinúť stimuly a odmeny na podporu vzdelávacích projektov v téme IM.
Vypracovanie komplexného učebného plánu na témy inteligentnej mobility, ako sú elektrické vozidlá, prepojené a autonómne vozidlá a verejná doprava apod. Tento učebný plán by mal obsahovať teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti. Mala by sa zvýšiť akreditácia v téme.
Poskytovanie grantov a stimulov podnikom a edukačným organizáciám na podporu profesijného vzdelávania v IM.
Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev na vytváranie vzdelávacích programov, konferencií a iných podujatí súvisiacich s inteligentnou mobilitou.
Vykonávatelia opatrenia
MIRRI SR, MŠVVaŠ, MD SR, MPSVR SR