Inteligentná Mobilita v praxi

Sekcia zameraná na vysvetlenie pojmu inteligentná mobilita, na analýzy súkromného a neziskového sektora a na jednotlivé odborné výstupy v oblasti inovácií a na návrhy opatrení.

Cieľom a účelom inteligentnej a udržateľnej mobility je znížiť negatívny vplyv dopravy na životné prostredie, zlepšiť kvalitu života občanov a zabezpečiť, aby bola doprava bezpečná, efektívna, cenovo dostupná a dostupná pre všetkých.

Definovanie inteligentnej mobility

Moderná mobilita integruje inovatívne technológie, riešenia a služby z rôznych odvetví. Začína uplatnením technológii s nulovými emisiami a nízkouhlíkových palív, pokročilé komunikačné technológie, IoT a riešení, ktoré prepojením vytvárajú inteligentne riadené systémy.

Aplikácie riešení inteligentnej mobility povedú aj k zvýšeniu bezpečnosti dopravnej premávky, zefektívnia prepravu osôb, tovarov a neposlednom rade vedú k dosiahnutiu udržateľnej a uhlíkovou neutrálnej doprave, pričom pribudne nutnosť kybernetickej bezpečnosti naprieč dopravnými systémami a riešeniami inteligentnej mobility.

Rozširuje sa sektor dodávateľov technologických riešení inteligentnej mobility a so vznikajúcimi operátormi služieb mobility, ktoré vychádzajú z nových biznis modelov, prinesú revolučné zmeny v individuálnej, verejnej a zdieľanej mobilite. V segmente dodávateľov technologických riešení vzniká príležitosť pre zapojenie slovenského výskumu a všetkých foriem domáceho inovačného potenciálu do transformačného procesu.

Nastaviť víziu smerovania inteligentnej mobility si za cieľ určil projekt s názvom „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ realizovaný v rokoch 2019 – 2023 a financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa pod hlavičkou hlavného gestora projektu Ministerstva dopravy SR v spolupráci s partnerom projektu Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Sprievodca Inteligentnou mobilitou vznikol ako súčasť projektu a veríme, že uvedené informácie, dokumenty, odporúčania, ale tiež návody na ich implementáciu do praxe sú jedným z mnohých krokov potrebných pri transformácii dopravy a podpory inovácii na Slovensku.

V súčasnej dobe neexistuje jednotná legislatíva na úrovni všetkých členských štátov EÚ, ktorá by komplexne pokrývala oblasť inteligentnej mobility ako celku. Neúplné regulácie sú viditeľné napríklad v oblasti inteligentných dopravných systémov ITS a , C-ITS, typového schvaľovania vozidiel a dohľade nad trhom v automobilovom priemysle, pričom nepretržite prebiehajú pracovné činnosti i v ostatných, doposiaľ neregulovaných oblastiach. Sprievodca Inteligentnou mobilitou prináša návrhy opatrení pre urýchlenie zavedenia inovácii v doprave do verejnej politiky a zároveň predstavuje východiská pre strednodobý rozvoj IM na Slovensku. Prináša príklady zo zahraničia, kde úspešne realizujú testovanie inovatívnych prvkov v doprave a rôzne stupne autonómnosti vozidiel.

Sprievodca IM prináša prehľad dostupných finančných mechanizmov v národných a európskych programoch (Program SlovenskoFond spravodlivej transformácie, Plán obnovy a odolnosti, Horizon Europe, Intereg Europe, atď.) prepojené na domény a prvky IM, ako postupovať pri verejnom obstarávaní inovácii a predstavuje inovačné partnerstvá ako nástroj na podporu výskumu a vývoja pre verejný a súkromný sektor.