Návrh opatrení pre Slovensko

Predchádzajúce časti tohto výstupu uviedli 5 oblastí a 8 nástrojov, ktoré umožňujú urýchlenie zavádzania IM. Cieľom tejto kapitoly je navrhnúť konkrétne opatrenia, ktoré adresujú identifikované oblasti IM a využívajú popísané nástroje. Pri každom opatrení uvádzame stručný popis opatrenia, identifikujeme súčasné výzvy CAD, ktoré opatrenie rieši a navrhujeme možnosti implementácie pre opatrenie.

02: Napojenie na súčasné výzvy CAD – Namapovanie na výzvy pre tematické oblasti na základe Európskeho projektu ARCADE (H2020) (viď kapitola 2.4).

03: Napojenie na nástroje implementácie – Namapovanie na implementačné nástroje a príklady ich použitia (viď kapitola 3).

04: Analýza kľúčových prvkov pre zavedenie opatrenia – Identifikácia potrebných aktivít a čiastkových krokov aktérov; Namapovanie na relevantnú prioritnú os OP SK; Určenie potrebného časového harmonogramu, predpokladaných nákladov a vykonávateľov opatrenia. Potrebný časový harmonogram a predpokladané náklady slúžia len pre ilustráciu náročnosti opatrenia a boli určené na základe expertných diskusií odborníkov KPMG s ohľadom na obdobné projekty a skúsenosti zo zahraničia.

Prehľad opatrení:

Zaviesť vodičské preukazy pre autonómne vozidlá

Zaviesť štandardy pre autonómne vozidlá a IM do praxe

Vytvoriť vládnu jednotku pre kybernetickú bezpečnosť cestnej premávky

Vytvoriť systém inteligentných dopravných značiek

Pokryť územie republiky signálom 5G najrýchlejšie ako sa dá

Vytvoriť bázu verejných dát o doprave

Všeobecné rozšírenie „Mobilita ako služba“

Podporovať testovanie nových technológií

 Zriadiť „Regulačný sandbox“ pre inteligentnú mobilitu

Posilniť „Smart mobility Lab“

Vybudovať platformu pre riadenie dopravy

Vytvoriť HD mapu celej republiky s vysokou mierou presnosti a rozlíšením

 Vytvoriť centrum na zber údajov v súvislosti s inteligentnou mobilitou

Vytvoriť centrálnu obstarávaciu organizáciu pre IM

Zabezpečenie praktického overenia konceptu dátovej podpory v riadení dopravného systému

V dnešnej dobe je problematika vnímania dôležitosti vplyvu ľudskej činnosti na samotné životné prostredie stále viac a viac skloňovaným faktorom v komunikácii bežnej aj vedeckej populácie. Význam skúmania zákonitostí dopadov ľudskej činnosti a jej vzťahov na životné prostredie je nesporný a veľmi dôležitý z hľadiska ľudského zdravia a udržateľnosti podmienok pre zdravý život a vývoj budúcich generácii. Je zrejmé, že mnohé faktory vplývajúce na človeka a jeho okolie nie sme schopní vnímať komplexne, či popisovať ich dopady na naše životné prostredie bez využívania nových technologických prostriedkov v podobe výdobytkov vedy a techniky. Nový trend analytického myslenia a využitia nových dostupných technologických prostriedkov v riešení problematiky nepriaznivých dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie sa dostáva do popredia vo všetkých sférach riadenia činnosti, plánovania či rozdeľovania samotných finančných prostriedkov pre ďalší rozvoj. 

Preto sa Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou Mobility & Big Data, s.r.o. rozhodlo využiť novú technológiu merania a zaznamenávania viacerých parametrov generovaných ľudskou činnosťou, ktoré majú priamy vplyv na zdravie človeka a jeho najbližšieho prostredia. Ako jeden z najdôležitejších zo spomínaných faktorov pôsobenia ľudskej činnosti je nesporne doprava a všetky aspekty s ňou už dnes úzko spojené. Negatívny trend neustále narastajúcej potreby presúvať sa za prácou na čoraz väčšie vzdialenosti, kladie na naše prostredie veľký tlak z hľadiska emisií produkovaných spaľovaním fosílnych palív nevynímajúc produkciu mikročastíc, tvorených v spaľovacom procese či tvorbu samotného rezidua produkovaného trecou činnosťou pohybu telies všade okolo nás.

Napriek tomu zvyšovanie produkcie oxidu uhlíka či pevných častíc v ovzduší práve dopravou, pôsobí problémy hlavne v husto osídlených veľkomestách. Práve z týchto dôvodov je pre dopravne frekventované aglomerácie dôležité v prvom rade pochopiť fyziologické zákonitosti „živého“ stále sa meniaceho organizmu dopravy tak, aby napríklad riadením premávky mohli mestá čeliť a tým znižovať produkciu emisií či prehrievaniu sa okolia v citlivých miestach pozemnej infraštruktúry. Z dôvodu zjednodušenia pohľadu na zákonitosti dopravného procesu, sme sa rozhodli skúmať tieto skutočnosti využitím senzorickej technológie SYNCitON. Táto technológia je schopná zaznamenávať okrem poveternostných podmienok aj vedľajšie produkty dopravy ako NOx, frekvenciu hluku, prachové častice. Tým prinášajú detailné informácie, ktoré prispejú k jasnejšiemu a presnejšiemu obrazu pohybových stereotypov a  správania sa dopravy v meraných oblastiach diaľničného úseku v Bratislave ako aj ich dopadoch.

Začiatok osadenia senzorických zariadení bol od vjazdu do Bratislavy – diaľnica D1 smerom od Senca medzi KM 14,5 a KM 14 na prvom stĺpe verejného osvetlenia v strede diaľničných pruhov a následne každých približne 100 metrov (v závislosti od vzdialenosti stĺpov). Celkovo bolo osadených 188 senzorických zariadení.

Senzory sa inštalovali na každý druhý až tretí stĺp tak aby na seba „videli“ a aby si vzájomne vedeli vymieňať údaje. Hustota osadenia tiež zaručuje dostatočne presné merania v rôznych lokalitách obchvatu. Vzdialenosť medzi senzormi nebola väčšia ako 100 m.

Obr. č. 1 Rozmiestnenie jednotlivých senzorických zariadení v mape

Merania údajov prebiehali v autonómnom režime každých 10 minút aby sa zabezpečilo čo najviac vzoriek, ktoré sa následne dajú štatisticky vyhodnocovať a tým aj spresňovať výsledky meraní elimináciou nameraných extrémov.

Údaje z meraní boli automatizovane zasielané na centrálny sever kde sa následne štatisticky spracovávali.

Údaje boli merané za sezónu leto 2022, jeseň 2022, zimu 2022/2023 a jar 2023.

Samotnými meraniami bolo potvrdené, dôležitosť hustoty meraní senzorickými zariadeniami, v rámci pomerne krátkych vzdialeností medzi jednotlivými senzorickými zariadeniami boli namerané výrazne odlišné hodnoty jednotlivých meraných parametrov. V celkovom pohľade bolo našou snahou ukázať relatívne porovnanie meraných hodnôt a nie zameranie na absolútnu presnú hodnotu jednotlivého miesta alebo konkrétneho senzorického zariadenia

Merania nepreukázali, že najvyššie namerané priemerné relatívne hodnoty frekvencie hluku budú v rannej a poobednej špičke, kedy je najvyššia početnosť dopravných prostriedkov. Môžeme v tomto prípade povedať, že očakávané maximum priemernej hodnoty relatívnej frekvencie hluku počas dňa boli zaznané v čase od 11.00 do 13.00 hod. a nie v rannej a poobednej špičke.

Taktiež zvyšujúca sa rýchlosť nižšieho počtu motorových vozidiel vo večerných hodinách nemala dopad na zvýšenie hodnôt relatívnej frekvencie hluku .V tomto prípade dochádzalo k znižovaniu priemerných hodnôt relatívnej frekvencie hluku vo večerných hodinách napriek zvyšovaniu rýchlosti pohybu dopravy na sledovanom  diaľničnom úseku Bratislavy.

Analýza potvrdila priamu závislosť množstva NOx v ovzduší od vlhkosti ovzdušia na meraných úsekoch čo mám potvrdilo, že zvyšovaním meranej priemernej hodnoty vlhkosti bude hladina NOx vo ovzduší klesať.

Zo záverov môžeme povedať, že ak by maximálna povolená rýchlosť bola na obchvate mierne zvýšená, nemalo by to negatívny dopad na frekvenciu hluku v tomto priestore. Myslíme si, že ak by senzorické zariadenia boli aplikované v širšom území mesta, nielen v rámci obchvatu mohli by ovplyvniť rozhodnutia o rýchlostnom limite.

Zelená infraštruktúra, ako sú stromy, tráva, kríky a iné rastliny, môže mať pozitívny vplyv na vlhkosť ovzdušia v meste. S ohľadom na  závislosti množstva NOx a vlhkosti prostredia, je vhodné podporiť všetky plány, ktoré sú schopné dosiahnuť na jednej strane zvyšovanie vlhkosti a na strane druhej jej udržiavanie v rámci mestskej infraštruktúry.

Nameranou závislosťou medzi teplotou, vlhkosťou a množstvom NOx v ovzduší sa potvrdil vplyv počasia na hladinu znečistenia. Najvyššia nameraná hodnota znečistenia podľa výsledkov vzniká pri vysokej teplote ovzdušia, kedy výrazne klesá vlhkosť prostredia. Znižovaním vlhkosti prostredia narastá parameter znečistenia ovzdušia.

Na prezentáciu pozbieraných dát bolo vytvorená online aplikácie. 

Technológie a aplikácie pre implementáciu zavedenia monitoringu voľných parkovacích miest v reálnom čase pre nákladnú dopravu 

V súčasnosti je parkovanie nákladných a úžitkových vozidiel na odpočívadlách problémom, ktorý trápi mnohých dopravcov a vodičov. Dôvodom je často nedostatok voľných parkovacích miest, ktoré sú navyše často využívané nelegálne parkujúcimi vodičmi osobných vozidiel. To spôsobuje značné ťažkosti pre nákladné vozidlá, ktoré musia v dôsledku nedostatku parkovacích miest parkovať na nevhodných miestach, čím znižujú bezpečnosť na cestách a narúšajú plynulosť dopravy.

Riešením tohto problému môže byť vytvorenie bezpečného a chráneného parkovacieho miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá. Takéto parkovacie miesto by malo byť dostatočne veľké a vybavené potrebnými zariadeniami, ako sú monitorovacie kamery a senzory, ktoré zabezpečia bezpečnosť zaparkovaných vozidiel pred krádežou a vandalizmom.

Bezpečné parkovanie má nielen význam pre vodičov nákladných vozidiel, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Nákladné vozidlá, ktoré sú nútené parkovať na nevhodných miestach, výrazne zhoršujú viditeľnosť na ceste a zvyšujú riziko nehôd. Zabezpečené parkovacie miesta by pomohli zlepšiť bezpečnosť na cestách, pretože by nákladné vozidlá nemuseli parkovať na miestach, ktoré ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

Okrem zlepšenia bezpečnosti by bezpečné parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá prispeli aj k zvýšeniu plynulosti dopravy. Nákladné vozidlá, ktoré nemusia hľadať voľné parkovacie miesta alebo parkovať na nevhodných miestach, by rýchlejšie a efektívnejšie dokázali dokončiť svoju cestu. To by v konečnom dôsledku zlepšilo celkovú dopravnú situáciu a pomohlo by udržať plynulosť dopravy.

Testovanie monitoringu real time odpočívadla sa na základe podrobných analýz (frekvencia, lokácia, kvalita poskytovaných služieb) uskutočnilo na odpočívadle Považská Bystrica. 

Analytickou časťou projektu bolo nie len zistenie najvhodnejšieho odpočívadla, ale aj zvolenie najefektívnejšej technológie. Realizácia zvolenej senzorickej siete a komunikačných prvkov si vyžadovala dôkladnú teoretickú prípravu z pohľadu manažmentu riadenia jednotlivých prác. Po osadení podzemných senzorov sa vykonali jednotlivé úkony k spusteniu samotného systému. Kontrolovali sa prípustné odchýlky vystupujúcich senzorov s okolitou plochou. 

Informácia o dostupnosti parkovacích miest pre potreby zákonného odpočinku je dostupná vodičom prostredníctvom mobilnej a web aplikácie najmä pre potreby plánovania parkovania dopravnými spoločnosťami. 

V rámci celého konceptu riešenia bol kladený dôraz na zabezpečenie interoperability a kontinuity služieb v rámci EÚ a harmonizáciu prístupu k poskytovaniu informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá na diaľniciach a rýchlostných cestách.