Mapovanie politík, národných priorít vybraných krajín EÚ

Analýza zahraničných stratégií pre IM

Východiská – všeobecne o stratégiách krajín Európskej únie pri tvorbe politík inteligentnej mobility

V dnešnej dobe je oblasť mobility jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá ovplyvňuje hospodársky rast a kvalitu života v mnohých krajinách Európskej únie. S nárastom počtu obyvateľov a vozidiel, ktoré každodenne využívajú dopravu, sa vynárajú nové výzvy v oblasti dopravnej politiky a správy dopravných systémov. V tejto kapitole sa zameriame na stratégie, ktoré krajiny Európskej únie prijímajú, aby zlepšili svoje dopravné systémy a posilnili ich inteligentnú mobilitu. Tieto stratégie zahŕňajú využitie nových technológií, zlepšenie verejnej dopravy, podporu alternatívnych foriem mobility a koordináciu dopravných systémov v rámci celej EÚ. Naším cieľom je poskytnúť prehľad o šiestich stratégiách z troch vybraných krajín EÚ. Zaujímali nás prístupy ktoré zvolili pri ich tvorbe, s dôrazom na riadenie a procesy, ktoré dané krajiny používajú aby zabezpečili udržateľnú a inteligentnú mobilitu pre svojich obyvateľov.

Analyzované stratégie pre tvorbu politík inteligentnej mobility

Zoznam analyzovaných stratégiíKategória
Estónsko
1.Estonia 2035 – národná dlhodobá stratégia rozvojaTop level stratégia
2.e-Estonia – budovanie digitálnej spoločnostiTop down iniciatíva
Holandsko
3.Smart Mobility – Budovanie novej éry na našich cestáchTop down iniciatíva
4.Public Transport in 2040 – Náčrt vízie do budúcnostiTop level stratégia
5.Smart urban mobility (Amsterdam)Bottom up
Švédsko
6.Vinnova – Trvalo udržateľná mobilitaKombinácia

Estónsko – Estonia 2035

Estónsko – e-Estonia

Holandsko – Inteligentná mobilita – Budujeme novú éru na našich cestách

Holandsko – Verejná doprava v roku 2040

Holandsko – Smart urban mobility

Švédsko – účasť inovatívnej agentúry Vinnova na podpore inteligentnej mobility