Nové pravidlá, metodika a procesy pre kombináciu finančných nástrojov na podporu zavádzania komplexnej inovácie

Realizácia čiastkovej zmluvy č. 28/2022 v rámci aktivity č. 5 „Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej ekonomike“ národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ č. ITMS 314011U087

Metodika prípravy definičnej matice Inteligentnej mobility
KategorizáciaZdroje
DoményExpertné vstupy z workshopov 20.10.2022, 27.10.2022
Pasportizácia vstupov inteligentnej mobility. KPMG 2020
KPMG AVRI index
SubdoményExpertné vstupy z workshopov 20.10.2022, 27.10.2022
Pasportizácia subjektov inteligentnej mobility. KPMG 2020
Testovacia dráha pre prepojené a autonómne vozidla. Štúdia uskutočniteľnosti. KPMG 2017.
Sustainable and Smart Mobility Strategy 
Vlastné spracovanie
KPMG AVRI index