Analýza príležitostí využitia inovačných partnerstiev pre rozvoj IM v SR –Návrh riešení slabých stránok a ohrození

Opatrenia pre riešenie slabých stránok

Opatrenia pre mitigáciu ohrození